101. věž aneb Staroměstská radnice posedmé

Úterý, 30. Listopad 2010 - 1:00
| Napsal:
Sedmý v pořadí naší prezentace workshopu "Gočár se dívá, Rojkind tě povede" je projekt týmu 6. Julie Dürrová, Martin Enev, Ivan Gogolák, Ondřej Chybík dovedli interakci s potenciálním klientem k úplné dokonalosti. Totiž k rozhodnutí, co bude stát na Staroměstkém náměstí, může přispět kdokoli!

Tým 6 tvoří / Team 6 consists of:

  • Julie Dürrová, FA ČVUT, Praha
  • Martin Enev, FA VUT, Brno
  • Ivan Gogolák, FA ČVUT, Praha
  • Ondřej Chybík, FA VUT, Brno

Prohlédněte si také ostatní projekty z workshopu Gočár se dívá, Rojkind Tě povede!

Úvod

Za posledních téměř 200 let bylo na dostavbu Staroměstské radnice vypsáno 8 oficiálních a 1 neoficiální soutěž, v jejich průběhu bylo vytvořeno přes 500 návrhů. Za jeden z hlavních neúspěchů minulých soutěží je považována absence odpovídající náplně novostavby. Dnes, v roce 2010 náplň stále nemáme. Domníváme se však, že pro realizaci dostavbu Staroměstské radnice není navržená funkce zcela zásadní. Nedáváme si za cíl funkci najít, ale vytvořit odpovídající hmotu, jakýsi kontejner využitelný pro jakýkoli program. Ten se může během staletí, tak jak tomu je i u náměstí, měnit.

Introduction

Within the last 200 years 8, official (and 1 unofficial) calls for proposals for the completion of the Old Town Hall have been presented and have given birth to over 500 architectural drafts. One of the biggest problems of all these tenders is considered to be an absence of appropriate concept of the future city hall premises. Today, in 2010, that concept is still missing. However, we believe that the concept is not the crucial matter regarding the completion of Old Town Hall. We don´t aim to find function, but we do aim to create an appropriate space which could, like container, absorb any programme. The purposes of the city hall, that is to say, are very often the subject of change, just as for example those of squares.
 

Program

Tempo dnešní doby, a troufáme si tvrdit, že i tempo budoucnosti, se bude neustále zrychlovat. Informace jsou šířeny rychlostí nedávno nepředstavitelnou. Chápeme-li informace jako základ společnosti ovlivňující její změny, trendy, postoje, architektura na tento stav musí reagovat.

Otázkou však zůstává, kde začíná a kde končí úloha architekta při realizaci schránky bez funkce.

Programme

The speed of life today and, we dare say, also of the future, accelerates. Information spread faster than one could ever imagine. We believe information, as a basic element, affects changes, trends and attitudes in society, and we also state that architect must reflect this.

The question is where the role of the architects begins and where it ends, in this case in the creation of a shell with no defined function.
 

Úloha architekta

Architekt při návrhu tedy nepracuje s funkcemi v domě, může však tvůrčí rovnici převrátit a z výsledku odvodit neznámou. Dostává se tak do role, v níž vytváří objemy bez pevné vazby na předem známou funkci. Předmětem našeho zájmu se stávají další parametry, a to především význam domu ve vztahu k místu a celému městu, zkoumáme měřítko samotného náměstí stejně jako měřítko náměstí v rámci Prahy. Architekt také podněcuje zájem společnosti o náplň domu jeho silnou formou.

Výsledkem je tedy hmota výrazově i měřítkově odpovídající důležitosti místa. Společně s dotázáním společnosti na funkci domu a tím dosažení zájmu o téma vzniká interakce mezi architektem a občany. Výsledkem však není odpověď, nýbrž sebereflexe veřejnosti. Společně s medializací projektu vznikne vhodné prostředí (veřejný zájem a mínění) pro nejkvalitnější funkci projektu, jenž může udávat obraz celého náměstí.

Architects´ role

In the process of designing this draft, the architect don´t operate with functionality in mind. However, they can invert the creative formula by deriving an unknown from the result. Then they find themselves in the role of creating the space without a firm bond to any defined function. We are interested in other parameters, like the contribution of the building to its relationship within the location and the town. We also examine the proportion of the square taking into consideration the scale of the town and the local framework. Designing a strong form, architects must also spark public interest in the utilization of the building.

The result is a site which corresponds to the importance of the location both in its scale and its expression. Architects ask people about the function and spark the interest in the issue. That establishes mutual interaction between architects and citizens. This interaction will not result in answers, but in self-reflection by town community. Positive media coverage of the project creates a good background (public interest and opinion) for determination of the function of the project, which may determine the whole picture of the square.
 

Věž

Dostavba Staroměstské radnice není pouze téma výplně prázdného místa v prostoru náměstí. Jde o nový dům v samotném srdci České Republiky, vyžadující nejvyšší možnou formální důležitost. Takovýto význam podněcuje úvahy o zásahu do panoramatu Prahy novou pražskou věží, stejně tak podněcuje imaginaci k náplni objektu. Dostavba se tak neodehrává pouze na úrovni římsy, ale i v úrovni stávajících výškových dominant náměstí.

Tower
The completion of Old Town Hall is not just about filling an empty hole on the square. It is about a new building in the very heart of the Czech Republic, which demands the highest possible formal importance. Its importance also sparks reflection of the new tower´s impact on the Prague skyline. It also sparks imagination concerning the possible purpose of the premises. The completion of the tower concerns not only the height of the building cornices, but also the height of the existing building which dominates the square.

 

 

Zvolte funkci objektu i Vy ! ... sdílejte svůj názor více na:

You can choose the future function of the space! Share your opinion! More on: 

101vez.blogspot.com, //vez101 [at] gmail.com">vez101 [at] gmail.com

Prohlédněte si také ostatní projekty z workshopu Gočár se dívá, Rojkind Tě povede!

Klíčová slova: