ArchiCAD 14: první integrátor BIM na českém trhu

Středa, 3. Listopad 2010 - 1:00
| Napsal:
Nejnovější upgrade ArchiCADu zpřístupnil Graphisoft v červnu 2010, od září nabízí CEGRA jeho českou verzi. Čtrnáctka ale není pouze programem pro architekty/projektanty, ale bez nadsázky lze říci, že se jedná o první operační systém BIM, spojující architekturu s navazujícími profesemi.

ArchiCAD 14 je robustním systémem. Podpora víceprocesorových a 64-bitových systémů byla rozšířena o podporu 64-bitů na počítačích Apple. Řada dalších funkcí byla pro 64-bitů optimalizována. To se zásadně projevuje až v 50% zrychlení práce s datovým formátem IFC, který je základem operačního systému BIM. Značně se zrychlila práce s knihovnami a BIM server, jádro inovovaného TeamWorku, je schopen zpracovat několik velkých projektů současně. Naprosto inovativní je zavedení nových pracovních postupů, založených na referenčním a koordinačním modelu BIM. Ačkoliv se čtrnáctka soustředí na procesy, přináší nové funkce, jako je excelovský způsob editace interaktivních tabulek. Symbolem ArchiCADu 14 je projekt Darmstadtia v německém Darmstadtu, zpracovaný v ateliéru fs-architekten Paul Schröder Architekt BDA a Chalabi architects&partners. (1)

Komunikace 2D: podpora DWG do verze 2010

Počítačová komunikace mezi architektem/projektantem a specialisty může probíhat dvěma způsoby: výměnou výkresů 2D nebo sdílením virtuální budovy 3D, resp. modelu BIM (či jejich kombinací). ArchiCAD podporuje 2D naprosto hladce. Graphisoft klade důraz na vývoj překladačů DWG, a to jak po stránce datové kompatibility, tak i způsobu práce s nimi. Jako příklad lze uvést kombinaci archicadovských půdorysů, řezů a pohledů, kterou lze vložit do jednoho výkresu DWG. Čtrnáctka podporuje DWG do verze 2010 a umí do něj uložit i pouze výřez archicadovského dokumentu. Pro pracovní postupy 2D nabízí ArchiCAD unikátní funkce Separátor, Průhledové zobrazení a Pracovní list.

Komunikace 3D: architektonicko-stavební model

Sdílení virtuální budovy neznamená pouhou schopnost uložit model ve formátu pro jiný program a zde jej otevřít. Respektuje zásadní principy komunikace, kdy každá profese má svůj model/projekt, s nímž pracuje ve svém programu, za který zodpovídá. Archicadovský architektonicko- stavební model je díky své kategorizaci objektů a systému vazeb mezi nimi ideálním východiskem komunikace 3D, založené na formátu IFC*.

K úpravě stavebního modelu pro export pro navazující profese nabízí čtrnáctka rozšíření klasifikace objektů doplněním údajů typ prvku IFC, statická funkce a termodynamická pozice, což je zásadní pro statiku a energetické analýzy. Pro úpravu modelu pro statiky je rovněž klíčová funkce zobrazování nosné a nenosné části konstrukcí a samozřejmě třídění konstrukcí pomocí archicadovských vrstev. (2) Vlastní export modelu probíhá pomocí přednastavených komunikačních můstků IFC.

Pro statiku je zásadní SCIA Engineer, k dispozici jsou rovněž Nemetschek Allplan Engineer, Revit Structure a Tekla. Pro oblast TZB je připravena vazba na DDS-CAD a Revit MEP. Pro Revit MEP a Revit Structure navíc Graphisoft zpřístupnil zdarma funkce API pro nastavení vazeb mezi stavebním a profesním modelem. (3)

Komunikace ale nekončí exportem modelu. ArchiCAD 14 vytváří prostředí pro komunikaci tam a zpět. Profesní model lze nejen načíst zpět do ArchiCADu, ale zde jej i porovnávat s modelem výchozím či následně vzniklými variantami. Změny/rozdíly (prvky změněné, odstraněné, nově přidané) systém vyznačuje graficky, při aktualizaci modelu dokáže pracovat pouze se změněnými prvky. Profesní model je načten jako model referenční (u komunikace 2D by jako příklad mohlo posloužit přirovnání k xRef DWG/DXF). Architekt má k dispozici neustále aktuální data svého specialisty. Prolnutí modelů stavebního a profesního vytváří model koordinační, který je pro architekta zásadní pomůckou pro předcházení kolizí mezi profesemi. (4)

Týmová spolupráce architektů/ projektantů

Revoluční koncept TeamWork2 založený na BIM serveru, jenž přinesl ArchiCAD 13, je dále rozvinut. Funkce Zabal& běž a Single mode usnadňují distribuci velkého objemu dat po síti, kterou je nutné provést při založení týmového projektu. Úzké kanály týmové komunikace (pomalé připojení k internetu) se tak vyřeší vytvořením lokálního projektu a jeho přenosem na lokální pracoviště např. pomocí flash paměti.

Novou součástí BIM serveru jsou Aktivity serveru, zobrazující využití kapacity hardware (např. RAM paměti), aktivitu projektantů a údaje o aktualizacích jednotlivých projektů. (5) Řada kanceláří pracuje současně na různých verzích ArchiCADu tak, jak byly rozpracovány jednotlivé zakázky. To umožňuje právě u čtrnáctky díky své modulárnosti BIM server. (6) Poslední verze nabízí další techniky pro výběr a rezervaci částí projektu, třeba přímo z interaktivní tabulky. Rovněž definování jednotlivých členů týmu je jednodušší a jejich role pluje firemním prostředím nezávisle na projektech. Skypovský způsob komunikace je rozšířen o možnost zobrazení fotografií. Přenos uživatelů a jejich rolí mezi jednotlivými BIM servery je možný a jednoduchý.

 

Výběr nových funkcí

Text před a za kótou. Před i za asociativní kótu lze přidat text. Při změně okótovaného objektu se aktualizuje hodnota kóty, přidaný text upraví svou polohu, jinak zůstane beze změny. Ke kótám tak lze jednoduše připojit vysvětlující komentáře či pokyny.

Rozšířená kritéria v nástroji Najít a vybrat. Pro projektování BIM je zcela zásadní, aby bylo možné rychle a jednoduše vybírat prvky a skupiny prvků konstrukce. Výkonná archicadovská funkce Najít a vybrat byla rozšířena o další nastavení. Vyhledávat lze i podle popisek, textových řetězců dokonce i chybějících atributů.

Neomezený počet vrstev v sendvičových strukturách. Až ze 48 vrstev lze sestavit kompozitní konstrukce jak zdí a desek, tak i střech. Díky takto nastavitelným strukturám se dále prohlubuje automatizace generování výkresové dokumentace a rovněž se značně zpřesňuje model pro zpracování energetické analýzy objektu. (7) Stíny v Open GL. Pracovní okno 3D (perspektiva i axonometrie) doplnilo v módu OpenGL zobrazení stínů. To značně zjednodušuje a zrychluje přípravu scény pro finální render. Fakt, že pracovní prostředí je příjemnější a více sexy, také není zanedbatelný. (8)

„Excel“ v ArchiCADu. Práce s textem řeší ArchiCAD vestavěným textovým editorem, nabízejícím editační funkce, na které jsme zvyklí z prostředí Microsoft Office. Obdobný způsob ovládání implementuje čtrnáctka do práce s interaktivními výkazovými tabulkami. Zcela zásadní je export tabulky (včetně náhledových obrázků) do formátu excel (xls) v obecném slova smyslu, tedy nikoli pouze do Microsoft Excelu, ale tabulkových editorů (např. Open Office) pracujících s formátem xls. (9)

Načtení a transformace geodetických dat do objektu Síť (terén). Zaměření terénu lze načíst do čtrnáctky jedním příkazem, program jej transformuje do objektu Síť, resp. terén, jehož standardními funkcemi lze takto vzniklý objekt následně upravovat. (10)

Knihovny a jejich správa. Knihovna obsahuje nové prvky, např. animovatelné automobily. Ovšem i ty objekty, které pocházejí z předchozích verzí, byly přepracovány a doplněny o nové parametry. U oken a dveří byla oddělena nastavení ostění a zakončení dutiny, díky tomu lze vytvořit detailní model oken/dveří a jejich osazení včetně automaticky generovaných půdorysů a řezů. (11) Prvky umějí zobrazit minimální prostor pro jejich osazení a jsou doplněny o parametrické a graficky editovatelné zastiňovací prvky. Knihovní prvky použité v rozpracovaném projektu lze přesunout z načtených knihoven do tzv. připojené knihovny a následně pracovat pouze s ní. Čtrnáctka zobrazuje detailní informace o knihovnách a prvcích.

API – specializované funkce

Rozhraní API je určeno nezávislým vývojářům k vytváření rozšiřujících funkcí. Sám Graphisoft přímo zastřešuje tři, které lze vnímat jako volitelné rozšíření ArchiCADu, a které stejně jako vlastní ArchiCAD podléhají vývoji. Virtual Building Explorer (Archinews 1/2009) vytváří prezentace projektu, který jako by byl prostředím počítačové hry, v němž se uživatel (nezávisle na ArchiCADu) může procházet, ale třeba i odměřovat vzdálenosti. ArchiCAD 14 spojil dvě dříve dodávané verze bez/s radiozitou do jedné – s radiozitou. Nový VBE bude uvolněn i pro studentskou verzi ArchiCADu 14.

EcoDesigner (Archinews 2/2009) slouží pro energetickou analýzu a optimalizaci projektu ve fázi studie. Verze pro čtrnáctku přináší zásadní novinky. Automatická analýza modelu zahrnuje zastiňovací prvky. U složených konstrukcí lze hodnotu U zadat ručně (předchozí verze ji počítala sama). Program umožňuje také podrobnější nastavení vytápění a zdrojů elektřiny. Výpočet je přesnější a podrobnější. TZB Modelář (Archinews 0/2009) slouží k vytvoření a úpravě nebo importu 2D/3D TZB rozvodů a konstrukcí. Lze jej použít jako propojení ArchiCADu s AutoCAD MEP 2010/11 a Revit MEP 2010/2011.

Licence a cena

Pro ArchiCAD 14 jsou zachovány čtyři základní typy licencí. Výuková pro studenty a učitele, demo a zkušební jsou zdarma. Komerční licence vyjde na 138 800 Kč nebo v případě uzavření smlouvy SupportPack na 111 000 Kč. Pro mladé architekty je ArchiCAD se SupportPackem k dispozici za 69 400 Kč. Ceny jsou bez DPH.

* IFC (Industry Foundation Classes) je standardizovaný a plně dokumentovaný objektově orientovaný datový formát, který není vlastnicky vázán. Zahrnuje informace 3D a 2D o budově, resp. o konstrukčních a technologických prvcích v ní. Je vyvíjen buildingSMART, mezinárodní aliancí oborových specialistů, dodavatelských firem a výrobců, kteří profitují na vzájemné komunikaci ve formě otevřeného informačního standardu ve stavebnictví. Dnes je IFC běžně používaný formát pro technologii virtuální budovy, resp. Building Information Modeling (BIM). Popis tohoto standardu (ISO-PAS 16739) je k dispozici na www.iai-tech.org. Více i v ArchiNEWS 2/2008.

Klíčová slova: