Michal Palaščák postaví v centru Ostravy zlatý bytový dům

Středa, 6. Červen 2018 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Architekt Michal Palaščák se svým architektonickým studiem dílna zvítězil v jednofázové otevřené architektonické soutěži na novostavbu bytového domu v centru Ostravy. Palaščák navrhl dům na křížení ulic Kostelní a Biskupské jako kompaktní hmotu rozdělenou do menších objektů, které navazují na sousední domy. Dům má prosklenou dvorní fasádu členěnou terasami bytových jednotek. Palaščák navrhl stavbu v jednotném barevném provedení – ručně tahané probarvené omítky spolu s eloxovanými hliníkovými rámy a zábradlím vytvářejí zlatou tvář budovy.

Vítězný návrh bytového domu v Ostravě, Michal Palaščák, dílna. Zdroj: dílna
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Michal Palaščák, Michal Polaš, Jan Flídr
Ateliér dílna
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Ostrava
Ulice, číslo Kostelní
Poznámka

Projekt 2018

Exponovaná nárožní parcela uvozuje nástup do nejužšího centra. Břemeno kolektoru a nevýhodná orientace ke světovým stranám jsou významným ovlivňujícím faktorem. Pozemek je uvozen dvěma spojnicemi na Masarykovo náměstí, přičemž první z nich, ulice 28. října, je výrazně frekventovanější. Nová intervence podporuje oživení paralelní Kostelní ulice i celého okolí se silnou vazbou na kostel sv. Václava. 

Urbanistická koncepce a  veřejný prostor 

Protnutí bloku diagonálním průchodem při příchodu od mostu Sýkorák otvírá průhledy na kostel a nabízí alternativu k cestě do centra i zpět. Vzniká tak otevřený veřejný prostor svázaný s navrhovaným parterem odcloněným od dopravy.

Rozdělením hmoty na menší objekty definuje lidské měřítko zástavby v kontrastu s masivní novou zástavbou v blízkém okolí. Terasovité odskočení fasád přilehlých k průchodu umožňuje osvětlit a proslunit byty a zároveň definuje nový atraktivní až komorní veřejný prostor.

Architektura  

Pevně vymezená nároží navazují na urbanistickou strukturu. Kontrast pevné obálky a otevřeného, členitého jádra je podpořen intenzitou prosklení dvorní fasády a zelení na terasách. Velký podíl střešní plochy zabírají terasy jako příslušenství k bytovým jednotkám. Výraz a barevnost objektu je střídmý, výrazné členění vnitřních hmot je oživující a podtrhuje svou nevšedností důležitost této nárožní parcely uvozující jeden z hlavních přístupů do centra. Zlaté eloxované hliníkové rámy oken, zlatý nástřik ocelového zábradlí a tahokovu vjezdových vrat splývají s barvou ručně tahané probarvené omítky a dlažby na terasách. Citace tradičních materiálů je abstrahovaná ve  své jednobarevnosti do kompaktního objektu soudobého výrazu. 

Provoz a dispozice 

Atypická dispozice přináší rozmanité dispoziční řešení, byty jsou obecně dobře prosvětleny a povětšinou příčně provětrány. K většině bytů patří terasy odcloněné navzájem kombinací prosklených a plných stěn. Všechny nebytové prostory jsou atraktivní, v hlavním nároží je komerční parter převýšený. Kancelářské plochy jsou flexibilní, jednotlivé prostory lze různě kombinovat.Ve sklepech jsou krom parkování skladovací kóje solitérního domu, sklady k nebytovým prostorům a technické zázemí objektu – výměníková stanice, zásobník šedé vody apod. Nádoby na tříděný odpad jsou umístěny při vstupním objektu kolektoru. Nadzemní těleso kolektoru je v rámci fasády pojednáno opláštěním zlatým tahokovem. 

Konstrukce 

Konstrukční systém navrhovaných objektů je kombinovaný stěnový a sloupový železobetonový skelet s vyzdívkou z keramických bloků vyplněných minerální vatou. Objekt kolektoru je přemostěn pomocí žeber a nosné stěny. Podsklepená a nepodsklepená část je dilatována. Stavba je založená pilotách mimo ochranné pásmo kolektoru. V interiérech nebytových prostor je maximálně uplatněn pohledový beton v kombinaci s přiznaným keramickým zdivem. Zateplení železobetonových elementů určuje tvárnost fasády.  

Doprava 

Zásobování a vjezd do podzemního parkoviště jednopruhovou rampou je z ulice Kostelní. Kapacita parkování je 21 v prvním podzemí resp. 22 v druhém. Kapacita parkování 43 vyhoví při započtení koeficientu pro centrální oblasti měst. 

Technologie, energetická koncepce a ekologie 

Uvažuje nízkoteplotní, teplovodní otopná soustava v převážné části s podlahovým vytápěním a konvektorovými podlahovými tělesy, doplněná otopnými žebříky v koupelnách. Jako hlavní, primární zdroj vytápění a ohřevu TV je navrženo centrální zásobování teplem z horkovodu. V objektu je dále počítáno s využitím šedých odpadních vod, které budu využity jako vody provozní například pro splachování záchodů, či zalévaní zeleně teras. Z hlediska dopadu na životní prostředí a přehřívání má významný vliv i koncepce zelených střech a ozeleněných teras. Parkovací prostory jsou nuceně odvětrávány. Nová výstavba si vyžádá částečnou přeložku horkovodu.

Výměníková stanice a elektrorozvodna bude umístěna pod rampou v 2pp. 

Vegetace

Velké  stromy rostou při nepodsklepené části navrhované stavby, předpokládá se její zachování na pozemku i v sousedství. Osazení teras a dvorku kontejnery se zeminou umožňující pěstovat i vzrostlou zeleň. Kombinace pohledů skrze zeleně na terasách a  koruny stávajících stromů je jeden hlavních akcentů návrhu. 

Požární bezpečnost 

Součástí všech navrhovaných objektů je přirozeně odvětraná chráněná úniková cesta v podobě jádra. Byly dodrženy všechny požárně bezpečností předpisy. Parkovací prostory jsou přirozeně odvětrávány.