V areálu bývalých kasáren Hradce Králové vznikl parkovací dům s dřevěným pláštěm od studia architekti chmelík & partneři

Sobota, 28. Září 2019 - 0:12
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Na pozemcích bývalých Gayerových kasáren v širším centru Hradce Králové navrhli architekti chmelík & partneři dvě velikostně rozdílné hmoty sloužící jako parkovací dům. Rozměrná stavba z betonu a dřeva výrazně přispěla k budoucímu uvolnění plochy kasárenského komplexu a svou orientací jasně vymezila centrální náměstí, které by nyní mělo převzít funkci veřejného polyfunkčního prostoru.

Parkovací dům Jana Gayera, architekti chmelík & partneři © Miloš Šálek
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Jaromír Chmelík
Ateliér architekti chmelík & partneři
Spolupracovníci Petr Večeřa, Jan Ondrák, Ondřej Bílek, Jiří Faltus, Eliška Kuželová, David Baďura
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Hradec Králové
Ulice, číslo Šimkova
Datum projektu 2014
Datum realizace 2019

Historie 

Gayerova kasárna, místo v Hradci Králové, které se nachází v širším městském centru, dlouhá desetiletí sloužila armádním účelům. To bylo důvodem jejich uzavření pro veřejnost. Po odchodu armády, dochází k postupnému zpřístupnění areálu, nikoliv však k jeho obnově či stavebním úpravám. K těm dochází až s výstavbou parkovacího domu Jana Gayera. 

Po demolici stávajících objektů, které sloužily pro veterinární ordinaci a zázemí technických služeb města Hradce Králové a zahájení výstavby parkovacího domu byly v místech polozapuštěného podlaží odhaleny historické cihelné konstrukce. 

V reakci na významný archeologický nález základového a částečně i nadzemního zdiva kavalíru č. XXXIII – kasematní budovy vestavěné do pětiúhelného bastionu č. VIII, který byl součástí systému hradecké pevnosti z konce 18. století, došlo k úpravě projektu parkovacího domu tak, aby základové piloty parkovacího domu byly vedeny mimo nalezené historické konstrukce.

Touto zásadní úpravou projektu parkovacího domu, spočívající v realizaci trámového stropu, jsme v budoucnu umožnili znovu odkrytí a zpřístupnění jedinečné pevnostní architektury. Masivní betonové trámy roznášejí koncentrované zatížení od sloupů vrchní stavby do velkoprůměrových pilot vetknutých do podloží. 

Koncept řešení 

Na ploše odstraněných objektů je ve snaze o jednoznačné ukončení a formování centrálního náměstí vybudován parkovací dům. 

Novostavba se nachází v těsné návaznosti historického středu města, městských a krajských institucí. Do dané lokality tak přináší výrazné zvýšení počtu parkovacích míst. Uvolňuje také stávající nevhodnou parkovací plochu ve středu areálu, která by měla v budoucnu sloužit jako veřejný polyfunkční prostor. 

Urbanistické a architektonické řešení 

Řešené území je vepsáno do půdorysných obrysů jednoho z bastionů opevnění barokní pevnosti. Části původních kavalírů a budova fortny jsou součástí areálu. Objekt novostavby parkovacího domu dělíme do dvou hlavních hmot. Větší z nich, která navazuje na severní vnější hranici bloku – Šimkovu ulici, se hmotově přizpůsobuje oběma dominantním budovám Gayerových a Vrbenského kasáren. Druhá část je o půl patro nižší a také v podélném směru kratší. Uzavírá vnitřní náměstí (původní execírplac) vymezené v dalších směrech kasematy I a II a budovou fortny, která je podélnou osou rovnoběžná s ulicí Československé armády a tvoří jižní hranici areálu. Hmoty dvou bloků parkovacího domu jsme od sebe navzájem odsunuli, do vzniklé mezery jsme vložili vertikální komunikace – rampy, schodiště a výtah. V přízemí jsou i další prostory určené pro zázemí objektu (toalety, sklady, technické zázemí). 

Architektonické řešení parkovacího domu vychází z účelu objektu s důrazem na maximální transparentnost, umožňující průhledy objektem. Jedná se o železobetonový monolitický skelet se ztužujícími komunikačními jádry. Vodorovné konstrukce jsme navrhli jako bezprůvlakové monolitické spádované desky. Vnější plášť tvoří svislé modřínové lamely a stěny z monolitického betonu. Objekt jsme zastřešili plochou střechou se štěrkovým kačírkem s barevným laděním do šedobílého odstínu. Povrchový materiál nově budovaného sjezdu a přístupových chodníků je ze štípané kamenné dlažby v kombinaci barev šedá a melír. 

Úpravy ve stávajícím oplocení jsme provedli s ohledem na památkovou ochranu území. Omítané sloupky vjezdové brány jsou s historizujícím profilováním, s původními pískovcovými hlavicemi, případně s vytvořenými replikami. Sloupky branek pro pěší jsme provedli z ocelových profilů s dvěma křídly. Kovové části jsou z větší části použity stávající, nové provedeny jako repliky dle historických konstrukčních postupů. 

Dispoziční řešení 

Nově zřízený vjezd do objektu jsme vybudovali z kruhové křižovatky v ulici Šimkova. Každá z hmot novostavby obsahuje podélný vnitřní komunikační prostor, na který navazují příčně umístěná parkovací stání. Obě hmoty objektu jsou od sebe výškově posunuty v typickém podlaží o půl patro, tj. 1,4 m a navzájem jsou propojeny obousměrnými rampami se sklonem 9 stupňů. Vertikální pohyb osob mezi jednotlivými podlažími zajišťují schodiště a výtah. Ve východní vstupní části objektu se nachází hygienické zázemí (toalety pro imobilní a přebalovací kabina), v západní vstupní části potom hygienické zázemí (WC muži, ženy a úklidová místnost). Vstupy pro pěší k parkovacím místům a do zázemí parkovacího domu jsme umístili z kratších stran spojovacího krčku (východní a západní strana). Vnitřní prostory 1.NP mezi hlavními hmotami parkovacího domu a rampami slouží jako technické a technologické zázemí. Ve vjezdovém podlaží jsme vyhradili parkovací stání pro vozidla na plynná paliva (CNG, LPG) v počtu 31 běžných parkovacích míst, tři stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a jedno stání pro vozidla osob doprovázející dítě v kočárku. Celkem tedy 35 parkovacích míst. V 1.NP jsou vyhrazena i čtyři parkovací místa opatřená dvojicí dobíjecích stanic pro elektromobily.