V chaosu nákupního centra na prešovském sídlišti vytvořilo studio zerozero nový veřejný prostor

Čtvrtek, 27. Září 2018 - 0:20
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Nákupní středisko Centrum představuje středobod každodenního života druhého největšího sídliště v Prešově nazvaného Sídlisko III. Lokální architektonické studio zerozero upravilo vnitřní prostor nákupního centra do podoby klasického náměstí, které zde vytváří plnohodnotný veřejný prostor v rámci chaotického prostředí. Koncept návrhu spočívá ve vložení "koberce" s desítkami stromů, který odstraňuje stávající komunikační bariéry a zároveň slouží k relaxaci a setkávání. Jasný geometrický charakter řešení zeleně pak dodává novému veřejnému prostoru identitu.

Revitalizace vnitřního prostoru nákupního střediska Centrum v Prešově, zerozero. Zdroj: Archiv zerozero
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Irakli Eristavi, Pavol Šilla
Ateliér zerozero
Spolupracovníci Martin Jančok
Stavebník Město Prešov
Země Slovensko
Město Prešov
Ulice, číslo Prostějovská 35C
PSČ 08001
Datum projektu 2014
Datum realizace 2015

Nákupné stredisko Centrum je ťažiskovým urbanistickým priestorom, teda centrom severnej časti Sídliska III. Nachádza sa na severojužnej kompozičnej osi tohoto sídliska, ktorá je identická s dominantným dopravným ťahom ulice Prostějovská.

Je centrom občianskej vybavenosti, priťahujúcim peší pohyb zo širokého okolia. Jeho bezprostredná väzba na zástavky MHD v smeroch z a do centra mesta predurčujú túto lokalitu do úlohy dôležitého komunikačného centra celomestského významu. Funkčná náplň obchodu, služieb, ale aj kultúry ( osvetové stredisko, knižnica) a zdravotníctva (zdravotné stredisko, lekáreň) je atraktorom i generátorom pohybu obyvateľstva. Okrem cieľového charakteru tohto pohybu za týmito funkciami možno vysledovať intenzívny tranzit obyvateľstva cez komplex NS zo zástavok MHD do svojich bydlísk v uliciach Tomašíkova, A. Prídavku, Prostějovská, prípadne za vzdelaním a športom do ZŠ Prostějovská, resp. letného kúpaliska a rekreačno oddychového areálu pozdĺž rieky Torysy.

Základným cieľom nášho riešenia je vytvorenie živého mestského priestoru. NS Centrum má vnútorný priestor s veľkým potenciálom pre rozvinutie veľkorysého konceptu, pre ktorý môže ako referencia slúžiť „námestie“ ,teda centrálny mestský priestor. Za hlavný potenciál považujme mierku vnútorného priestoru, pomerne pestré výškové usporiadanie a jasné definovanie hlavných peších ťahov.

Prepojenie jednotlivých výškových úrovní prostredníctvom vloženého „koberca“a komunikačné otvorenie na východnom okraji územia je možné považovať za základný princíp celého riešenia.„Zvlnený koberec“ v sebe integruje funkcie námestia , komunikačné plochy, rozptylné a zhromažďovacie plochy, rovnako ako plochy určené na oddych a relaxáciu.

Koberec svojimi rampami plynule sprístupňuje jednotlivé výškové úrovne, odstraňuje komunikačné bariéry a otvára celý vnútorný priestor pre peší pohyb. Centrálny priestor sa takto otvára pre pohyb v V-Z i S-J smere, rovnako ako vytvára podmienky pre pobytový charakter „namestia“.

Dôležitým zásahom je prehodnotenie polohy i charakteru pôvodnej fontány. Vodný prvok, je realizovaný v podobe troch elementov, v rôznych častiach námestia. Tieto prvky su zabudované do plochy námestia a prejavujú sa v podobe prúdov vody striekajúcich z trysiek ukrytých pod oceľovými pochôdznymi roštami. Prúd vody dosahuje výšku 750 mm.  Keďže centrálny priestor vnímame ako námestie, navrhujeme prehodnotenie  stvárnenia zelene prítomnej v tomto priestore. Zeleň sa v našom riešení prejavuje ako organizovaná, parková, lokalizovaná v pravidelnom rastri-trojspone 6x6x6 m. Toto riešenie zabezpečuje prehľadnosť a priechodnosť vnútorného priestoru a jeho prirodzené rozdelenie na zóny, rovnako ako výtvarnú jednoznačnosť nového urbanistického riešenia. Vo väzbe na zeleň sú lokalizované na pevno zabudované lavičky integrované do ochrannej mreže k stromom slúžiace pre oddych a posedenie nakupujúcich i čakajúcich.Tieto sedacie prvky sú doplnené o typové lavičky lokalizované pri hlavných peších ťahoch.

Geometrický charakter riešenia zelene podporuje jednoznačné definovanie centrálneho priestoru a dáva mu identitu. Výraznou zmenou by malo prejsť východné vyústenie pešieho ťahu smerom k Tomašíkovej ulici, kde navrhujeme nové schodisko a rampu.

Veľkorysé urbanistické gesto - vloženie „zvlneného koberca“ - je súčastne hlavným výtvarným motívom, ovládajúcim celý vnútorný priestor NS Centrum a dávajúce mu novú neopakovateľnú identitu. Zvlnená geometria koberca, akási „nová topografia“ vytvára prehľadnú schému a hierarchizuje priestor „namestia“. Spevnená plocha je akýmsi pozadím, na ktorom sa uplatňujú na seba sa vrstviace jednotlivé vrstvy: svietidlá , vrstva zelene, drobnej architektúry. Je súčastne priemetňou zrkadliacou jednotlivé procesy prebiehajúce v tomto urbánnom priestore. 

Dôležitým faktom je vykreslenie topografie koberca trojuholníkovým rastrom dilatačných celkov súvisiacich s rastrom zelene.  Výtvarný koncept stavia na elementárnej geometrii, ktorá si vyžiada jednoduchú a elementárnu materiálovú koncepciu. Koberec bude stvárnený na báze liateho betónu s profiláciou- protišmyková úprava. Materiálová mozaika horizontálnych plôch bude doplnená o trávnaté plochy,  drevené terasy a betónové dlažby uplatňujúce sa po obvode areálu. Koncepcia osvetlenia areálu naväzuje na základnú geometrickú kostru celého riešenia. Svietidlá sú osadené ku každému solitérnemu stromu, osvetľujúce jeho korunu, vytvárajúc trojspon o dĺžke strany 6,0m.

Napriek počiatočnej kontroverzii spôsobenej aplikáciou betónových plôch veľkého rozsahu, sa toto miesto po určitom čase stalo veľmi populárnou destináciou najmä pre mladých ľudí, ktorí si tento priestor naplno užívajú. Bežní užívatelia tento priestor bez bariér užívajú už nielen na tranzit, ale ako aj pobytový čo je naplnením nášho úsilia o jeho transformáciu. Do dnešných dní sa tam uskutočnilo niekoľko spoločenských a kultúrnych podujatí a aj vďaka tomu tento priestor opäť nadobudol svoju legitimitu v rámci celého sídliska a naplno slúži svojmu účelu.