City Park Jihlava

Sobota, 1. Srpen 2009 - 2:00
| Napsal:
Stavba roku 2009 [30/55] | Moderní, účelná architektura v těsném sousedství historie. City Park nabízí zákazníkům nákupy a zábavu s kvalitním obsahem ve vynikající a snadno dostupné lokalitě ve formě , která je příjemná pro nákupy, pobyt i zábavu. Vše ve vazbě na přírodu a zeleň a revitalizované území potoka.

Hlasujte o cenu veřejnosti!

Chcete-li hlasovat pro tuto stavbu, zašlete SMS hlas pro tuto stavbu ve tvaru:

SR 30

na telefonní číslo:

+420 731 350 683

Hlasovat můžete také prostřednictvím webových stránek www.stavbaroku.cz

 

Moderní, účelná architektura v těsném sousedství historie. City Park nabízí zákazníkům nákupy a zábavu s kvalitním obsahem ve vynikající a snadno dostupné lokalitě ve formě, která je příjemná pro nákupy, pobyt i zábavu. Vše ve vazbě na přírodu, zeleň a revitalizované území potoka.

Urbanistické řešení

Základní prvky urbanistického řešení:
 • Umístění v zóně bývalého brownfieldu
 • Komfortní a bezkolizní propojení stavby s centrem města, zastávkami MHD a ostatními pěšími trasami
 • Plynulé dopravní napojení stavby na ulici Brněnskou a bezkolizní příjezd návštěvníků do objektu
 • Vytvoření dostatečného počtu parkovacích stání v objektu

Architektonické řešení

Základní prvky architektonického řešení:
 • Jednoduchá nadčasová, ale současně atraktivní stavba moderních architektonických forem, využívající soudobých materiálů a technologií
 • Interaktivní fasáda - . Fasáda a střecha stavby je pokryta čárkovým kódem – svislými pruhy, některé jsou navrženy z popínavé zeleně, další jsou z černého skla, část pruhů je z cortenu. Střešní krajinu stavby obdobně jako historickou siluetu Jihlavy oživují věže.
 • Jasný a přehledný vnitřní koncept založený na jedné dvoupodlažní pasáži s prosvětleným střešním světlíkem
 • Univerzální a flexibilní komerční prostor

Dispoziční řešení

CITY PARK JIHLAVA tvoří multifunkční komplex, který nabízí rozsáhlé možnosti nákupů i kvalitní kulturní a společenské vyžití. Je umístěn v těsné blízkosti středu města a hlavních městských ulic (mezi ulicemi Brněnská, Znojemská a U Dlouhé stěny).
 
Se svými více než 26 000 m2 celkové pronajímatelné plochy je komplex funkčně rozdělen na několik částí. Pro obě podlaží s obchodními plochami je navržena vnitřní podélná galerie.
 
Na prvním nadzemním podlaží naleznou návštěvníci obchodní prostory, restaurace, kavárny a široký sortiment služeb. Galerie je tvořena terasami s eskalátory instalovanými uprostřed prostoru. V prvním podzemním podlaží jsou umístěny obchodní prostory, služby a hypermarket s plným sortimentem zboží. V druhém podlaží je umístěno 4-sálové multikino s 501 místy k sezení a restaurace.
 
Parkování je zajištěno v podzemních garážích s kapacitou 850 parkovacích míst ve druhém a třetím podzemním podlaží. Přístup je řešen z nově vybudované křižovatky na Brněnské ulici.
 
Na úrovní třetího podzemního podlaží vede Tovární ulice spolu s nově vybudovanou cyklistickou stezkou a otevřeným řečištěm Koželužského potoka. Čerstvá zeleň v lokalitě stavby zvýrazňuje původní zeleň a spolu s parkovým vybavením podtrhuje celkové působení architektury a současně s mobiliářem, vytváří prostor pro pohybové i klidové aktivity obyvatel.


Zobrazit místo STAVBA ROKU 2009 na větší mapě

Konstrukční a materiálové řešení

Základní technologií pro zajištění mikroklimatu ve všech prostorách obchodního centra je soustava vzduchotechnických zařízení. Zajišťuje optimální výměnu vzduchu, který je při nasávání filtrován, tepelně upraven tak, aby byla v centru v létě i v zimě zajištěna požadovaná teplota. Teplo výdechového vzduchu je rekuperováno. Vzduchotechnické jednotky kromě výkonových parametrů splňují i požadavky nízké hlučnosti. Vzduchotechnické zařízení také zajišťuje protipožární funkce v chráněných únikových cestách, zajišťuje samočinné odvedení tepla a kouře v případě požáru i odvede nežádoucí spaliny z prostor parkovišť.
 
Na vzduchotechnický systém úzce navazuje systém topení a chlazení. Objekt je vybaven plynovou kotelnou o výkonu přes 3000 kW se čtyřmi kotli s nízkoemisním provozem. Chlazení zajišťuje několik chladících systémů.
 
Objekt obchodního centra je vybaven všemi bezpečnostními technologiemi současnosti. Protipožární bezpečnost, kromě stavební konstrukce zajišťuje systém „Elektrické požární signalizace“ a „Požární rozhlas“. Systém je napojen na „Pult centrální ochrany hasičského sboru Jihlava“. Dále jsou prostory jištěny sprinklery a automaticky se spouštěnými protipožárními roletami. V objektu jsou položeny suchovody pro okamžité napojení hasičské zásahové techniky. Veškerá technologie je ovládána a řízena z jednoho centra, velína, kde je 24 hodinová služba. Všechny systémy, včetně zabezpečovací signalizace, kamerového systému, parkovacího systému jsou ve velínu integrovány do grafické nadstavby. Energeticky náročným zařízením je elektrický protinámrazový systém sjížděcí zásobovací rampy hypermarketu a sjíždějící rampy do parkingu. 

Dopravní řešení:

Pěší doprava: Hlavní vstup je situován v těsné blízkosti křižovatky Brněnská, Znojemská. Pěší tah z Masarykova náměstí k hlavnímu vstupu do objektu je veden přes křižovatku opatřenou semafory. Vedlejší vstup je rovněž z ulice Brněnské v místě, kde je navržena nová zastávka MHD a z ulice U dlouhé stěny pro návštěvníky z jižní části Jihlavy a od zastávek na ul. Znojemské.
 
Doprava osobními automobily: Příjezd návštěvníků do objektu je řešen z vnitřního městského okruhu z ulice Brněnské, kde je navržena nová světelná křižovatka typu T. Na křižovatku je napojena obousměrná příjezdová komunikace ústící do objektu ve 2. podzemním podlaží.

Zásobování: Zásobování menších jednotek je navrženo z ulice Brněnské, kde je pro zásobovací vozidla navržen podélný záliv a z ulice U dlouhé stěny. Zásobování hypermarketu je řešeno příjezdem z ulice U dlouhé stěny, na kterou je napojena ve snížené úrovni manipulační plocha. Zásobovací prostor je opatřen zastřešenými doky pro nákladní vozidla. V této úrovni jsou čtyři zásobovací rampy. Tyto rampy bude možné umístit tak, aby k nim mohly bez problému zajíždět zásobovací vozy provozovatele hypermarketu. 

Ekologické přínosy projektu

 • Odstranění starých ekologických škod a zátěží po původním zchátralém výrobním a průmyslovém areálu.
 • Odtrubnění Koželužského potoka v celé jeho délce a vytvoření údolí s rozsáhlými zelenými pásy podél objektu.
 • Koryto potoka je tvořeno přírodním lomovým kamenem, součástí revitalizace je i vytvoření mokřadu tvořeného lagunou s celkovou šířkou 5m a řízenou hladinou pro vodní rostliny, obojživelníky a jiné živočichy.
 • Vytvoření cyklostezky a chodníku pro pěší tvořeného z masivních dřevěných fošen zavěšených nad korytem potoka pro začlenění do přírodního rázu nově vzniklého údolí.
 • Pohledová střecha objektu je kombinací zelených pásů vytrvalých rostlin s pruhy cortenu a lakovaných plechů.
 • Technická opatření vedoucí k úsporám energií, ochraně životního prostředí a ochraně proti hluku jako například rekuperace tepla nebo použití techniky lisování domovního odpadu
 30 / 55  Přihlášená stavba --> Postup do II. kola --> Nominace na titul
 Název:  City Park Jihlava
 Místo:  Hradební 1, Jihlava
 Typologický druh:  Obchod, obchodní centrum
 Typ stavby:  Novostavba
 Autor:  KUBA&PILAŘ architekti
 Projektant:  INTERPLAN-CZ, s.r.o.
 Dodavatel:  PSJ INVEST, a.s.
 Přihlašovatel:  PSJ INVEST, a.s.
 Investor:  CEI Building, a.s.