Rekonstrukce a stavební úpravy Areálu Zámeček

Čtvrtek, 6. Srpen 2009 - 2:00
| Napsal:
Stavba roku 2009 [34/55] | Rekonstrukce a stavební úpravy "Areálu zámeček". rekonstrukce a stavební úpravy se týkaly vlastního objektu zámku, objektů galerie, ostrahy, správy areálu a přemístění výstavního pavilonku. Dále bylo součástí projektu řešení inženýrských sítí, komunikací, sadových úprav a demolice objektu telefonky.

V roce 2009 přihlašujeme do soutěže Stavba roku stavbu Rekonstrukce a stavební úpravy „Areálu Zámečku“.

Areál Zámeček se skládá z 6 objektů:

objekt č. 1 – zámeček z roku 1847
objekt č. 2 – budova koňských stájí z r. 1847 a přístavba z r. 1916 – nově navržený objekt Galerie
objekt č. 3 – nově navržený objekt na místě původní budovy kravského chléva (objekt z r. 1847 zbourán v 50. letech 20. století) – výhledově řešený objekt jako venkovní Galerie (bude realizováno po vyřešení majetkoprávních vztahů)
objekt č. 4 – severní zahradní dům – nově navržený objekt správy areálu
objekt č. 5 – garáž z r. 1916 – nově navržený objekt ostrahy
objekt č. 6 – přemístěný výstavní pavilon s funkcí zahradního altánu

Areál byl postaven v letech 1847-1848 
r. 1846-47 zadáno ředitelem Josefem Grossem staviteli Antonínu Krausemu
r. 1847 – začátek výstavby zámku, současně stavěny hospodářské objekty

Objekt vlastního zámku spolu s hospodářskými objekty sloužil jako sídlo a kanceláře ředitele Vítkovického horního a hutního těžířstva. Část místností užívali Rothschildové jako majitelé Těžířstva ke svým návštěvám železáren - např. při zasedání těžařské rady, nebo při významných návštěvách (císař František Josef I, prezidenti T.G. Masaryk, Eduard Beneš).

Smyslem rekonstrukce bylo navrátit „Zámečku“ jeho původní reprezentativní charakter včetně reprezentativních kancelářských prostor a plnohodnotného využití podkroví. Veřejně přístupným prostorem je přilehlý objekt „galerie“, v kterém budou pro studijní účely veřejnosti soustředěny historické dokumenty.

Rekonstrukcí „Areálu zámeček“ byl dokončen významný milník v revitalizaci územních celků v majetku VÍTKOVICE MACHINERY GROUP. Původně značně narušené objekty areálu a téměř neexistující zahrada byly povýšeny na velmi důstojnou a elegantní kompozici budov reprezentujících celoevropský historický význam značky „VÍTKOVICE“. Způsob architektonického řešení celého areálu důsledně dodržel původní kompoziční zásady. Míra a citlivost v použití soudobých materiálů dodávají areálu nádech pokory k historii a současně mu dávají nádech neotřelého, moderního, svěžího areálu, který svojí náplní pokračuje soudobým plnohodnotným životem a vytváří předpoklady i do budoucna. Přístup k řešení rekonstrukce areálu a jeho výsledná podoba jsou dostatečným důvodem pro přihlášení „areálu zámečku“ do soutěže stavba roku.

ZDŮVODNĚNÍ REKONSTRUKCE

Areál zámečku neprošel od svého postavení žádnou zásadní rekonstrukcí. Jednotlivé objekty se nacházely ve značně zdevastovaném stavu, byly poznamenány nevhodnými stavebními zásahy z minulých let, nevyhovovaly soudobým funkčním potřebám, normám, předpisům z hlediska požární ochrany, hygienickým požadavkům, požadavkům na „kancelářské“ pracoviště. Areál se nacházel ve značném morálním i fyzickém zastarání. Smyslem rekonstrukce bylo navrátit areálu jeho původní reprezentativní charakter a smysluplnou funkční náplň, která navrátí areálu život.

Pro naplnění smyslu rekonstrukce bylo nutné přistoupit k zcela zásadní rekonstrukci vlastních objektů, inženýrských sítí a zahrady.  Nejobtížnější byla vlastní rekonstrukce objektu zámku. Přístup k architektonickému řešení, k restaurátorským pracím, k statickému zajištění, sanačním pracím, k řešení fasády, nosné konstrukce krovu, k užívání budovy osobami se sníženou schopností pohybu a orientace, k zásadám technického vybavení a zásadám PO je popsán v následném textu.

 


Zobrazit místo STAVBA ROKU 2009 na větší mapě

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ, RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE, REPASE, REPLIKY,

Zásadou přístupu k architektonickému řešení bylo důsledné dodržení původních kompozičních zásad klasicistní stavby, očistění dispozic o necitlivé zásahy dob minulých a citlivé použití moderních, inovativních materiálů a forem u soudobých součástí objektu. Cílem bylo, aby navržené řešení působilo vyváženým dojmem s nádechem pokory k historii a současně aby stavbě dalo nádech neotřelé, moderní, svěží architektury, která umožní objektu žít soudobým plnohodnotným životem a vytvoří předpoklady i do budoucna. Z původních interiérů se zachovalo velmi malé torzo nábytku, který byl repasován a použit. Řešení interiérů umožňuje pořádání společenských akcí, má reprezentativní charakter, je sbírkou umění. Přístup k interiérům jednotlivých sálů, salonků dokumentuje historické průsečíky kterými VÍTKOVICE prošly, součástí interiérů jsou umělecká díla a předměty dokumentující historii značky VÍTKOVICE.

Restaurátorské práce, repase, repliky se týkaly veškerých litinových prvků, kamenických prací (použit byl původní těšínský pískovec), okenních mříží, stávajícího dřevěného schodiště, štukatérských prací, povrchových úprav, dveří, podlah (u dřevěných podlah byl použit vzor původních kazet, ve sloupovém sále byla použita dochovaná původní dlažba). Kompletně byla obnovena fasáda včetně všech štukatérských prací, klempířských výrobků a oken. 

 34 / 55  Přihlášená stavba
 Název:  Rekonstrukce a stavební úpravy Areálu Zámeček
 Místo:  Výstavní, Ostrava - Vítkovice
 Typ stavby:  Rekonstrukce
 Autor:  Ing. arch. Mojmír Ranný - STUDIO RANNÝ VÍTKOVICE s.r.o.
 Ing. arch. Simona Guňková
 Ing. arch. Michal Gavlas
 Dodavatel:  Stavos stavba a.s.
 Přihlašovatel:  VÍTKOVICE REALITY DEVELOMENTS s.r.o.
 Investor:  VÍTKOVICE a.s.