Veřejné prostranství u Červeného kostela v Hlučíně budou revitalizovat FAM ARCHITEKTI

Pondělí, 20. Březen 2017 - 0:01
| Napsal:

Město Hlučín vyhlásilo architektonicko – urbanistickou soutěž na zpracování návrhu revitalizace veřejného prostranství v okolí Červeného kostela. Ze 4 soutěžních návrhů vybrala porota práci místního rodáka, Pavla Nasadila a jeho ateliéru FAM ARCHITEKTI.

Nadhled vizualizace vítězného projektu © FAM ARCHITEKTI s.r.o.
Fotoalbum: 

„Vyhrát architektonickou soutěž v mém rodném městě je pro mne velkou poctou. Hlučínem se zabývám dlouhodobě, již od studií na AVU, kdy jsem se městu věnoval ve sve diplomové práci "Idealní Hlučín". Myslím, že jsem ho poznal ze dvou úhlů - jako občan uživatel a rodák, a jako architekt urbanista, kdy jsem začal objevovat prostorové vazby, urbanistické vztahy, historii a ztracené stopy. Diplomni projekt moji znalost mista obohatil a ja jsem velmi rád, ze jsem mohl tyto znalosti využít v praxi.“
Pavel Nasadil

Předmětem soutěže byla revitalizace veřejného prostranství, jež se nachází v těsné návaznosti na historické centrum města Hlučína na konci významné městské osy v okolí Červeného kostela. Požadavkem bylo vytvoření sjednoceného, reprezentativního, multifunkčního veřejného prostoru s významnými architektonickými a přírodními hodnotami, jež by sloužil jako propojující článek organismu města a který by zajišťoval pohodlný průchod a zároveň důstojný přístup do objektů veřejných institucí. Návrhy měly zohlednit záměr vyhlašovatele provádět revitalizaci území po etapách s ohledem na majetkoprávní vztahy v území.

„Jde o první otevřenou architektonickou soutěž v Hlučíně a já jsem moc rád, ze se do popředí zájmu místních politiků dostává právě veřejný prostor. Pevně doufám, ze péče o veřejný prostor v Hlučíně konečně nabírá ten správný směr. Upřimne se velmi těším na spolupráci s městem a jsem nadšen, ze budu moci svému rodišti také něco vrátit."
Pavel Nasadil

Porota jejímiž členy byli za vyhlašovatele starosta Mgr. Pavel Paschek a vedoucí oddělené strategií a plánování Ing.arch. Jan Richter a tři nezávislí architekti, Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D., Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka a Ing.arch. Tomáš Bindr. Udělena bylaprvní a druhá cena a dvě odměny za dílční přínosná řešení.

„Jako vysokoškolská učitelka mám radost, že architektonickou soutěž dokázal ve městě prosadit a velmi dobře a pečlivě připravit městský architekt Hlučína, absolvent architektury na FAST VŠB-TUO Jan Richter. K objasnění požadavků a možností řešeného území pomohly i čtyři studentské školní práce, které vznikly v ateliéru urbanismu na katedře architektury v přípravném období před vyhlášením soutěže. Jako porotkyně soutěže mám radost, že se soutěžní porota shodla a vybrala vítězný návrh, který svou kvalitou přesvědčil o tom, že jeho realizace může znamenat pro Hlučín příjemný, funkční a krásný městský prostor. Vítězný návrh velmi dobře odhalil zjevné i skryté původní kvality místa a citlivě tyto hodnoty minulosti využívá pro městský prostor s budoucností.“
Eva Špačková

První cena

FAM ARCHITEKTI s.r.o.
Autoři: Pavel Nasadil, Jan Horký, Lucie Černá
Spolupráce: Ing. Ondřej Fous (krajina), Ing. Petr Macek (doprava), Ing. Ladislav Tikovský (osvětlení), Jindřich Jansa (rozpočet), Radim Petruška (vizualizace), Ing. Pavel Štěpán (stavební část)

Anotace autorů
Návrh usiluje o zapojení místa do života města všemi možnými prostředky práce s parterem. Ve své celistvosti je území členěno na čtyři prostory se svébytnou atmosférou: bývalý hřbitov, prostor před červeným kostelem a sýpkou, ústřední park a okolí nové polikliniky. Koncepce návrhu všechna tyto místa propojuje v jasný a přehledný celek, který vhodně integruje všechny významné dominanty. Krajinářské řešení pracuje se stromovým patrem, ústředním kompozičním prvkem parku je památný Buk lesní.

Hodnocení poroty
Návrh přesvědčil porotu respektem ke stávajícím historickým hodnotám a provozním vztahům v území. Velmi dobře jsou řešeny funkční a dopravní vazby. Vhodné je oddělení prostoru bývalého hřbitova s hrobkou a kostelem, který je řešen v jasném geometrickém řádu, od další části parku, který je směrem k bývalé nemocnici řešen ve stylu parkových úprav konce 19. století. Jsou respektovány stromy a zachována kompozice z tohoto období. Kvalita návrhu spočívá ve výrazném zapojení kostela a sýpky do veřejného prostoru a jejich propojení s centrem města. V názoru na umístění kavárny se porota neshodla a považuje za možné, aby v tomto prostoru byly umístěny místo novostavby pouze dominantní stromy. Funkci kavárny lze nahradit i menším mobilním objektem. Dále by měl návrh vytvořit jasné pozadí hrobky ve větším měřítku než je jen živý plot a gabionová treláž. Nevhodné je umístění hřiště u budovy učiliště a ke zvážení je míra užití dětských herních prvků. Umístění vstupní rampy do dvorku mezi objekty polyfunkčního domu a učiliště je nevhodné a doporučujeme zvážit jiné využití dvora. Ke zvážení je ponechání chodníku podél ul. ČS Armády. Ze všech návrhu nejlépe vyhovuje realizaci po etapách.

Druhá cena

Autor: Ing. arch. Martin Materna
Spolupráce: Ing. arch. Adéla Kudlová, Ing. arch. Adam Weczerek

Anotace autorů
Koncepce vychází z funkční skladby území, návrh prostor dělí na dva základní funkční celky. Západní část pojímáme jako městský park - prostor definovaný Červeným kostelem, sýpkou, Wetekampovou hrobkou a památným bukem. Východní část má multifunkční charakter, předpolí jednotlivých veřejných budov propojujeme novým prostranstvím, vzniká "nové náměstí". Podstata návrhu vychází z provozních vztahů v území a v jejich jasném uspořádání. Základními limitami jsou nástupy do území a kompoziční vazby na město. Princip navržených komunikací vychází z provozních rozborů, do řešení jsou zaneseny prošlapy a stezky v trávníku. Nové komunikace zdůrazňují základní kompoziční osy - městská osa propojující území s náměstím a kulturním domem a osa ulice ČS. Armády směrem k sídlišti OKD. Současně nové cesty jasně definují nástupní body - od autobusového nádraží, od ul. Opavská u sýpky a vstupy z ul. ČS. Armády. Celý tento systém vnitřních cest je propojen hlavní páteřní parkovou cestou, která se vine celým územím a propojuje jednotlivé funkční části. Systém cest je doplněn celistvými zpevněnými plochami. Tyto jsou umístěny s vazbou na stávající stavby a v místech křížení cest. Vkládané plochy svým pojetím současně definují funkce v území. V části parkové citlivě doplňují památkové stavby a vymezují travnaté plochy, v částí občanské výstavby definují nová veřejná prostranství. Hlavním motivem východní poloviny území je scelení fragmentovaného prostoru do ucelené nové veřejné plochy "náměstí". Provozní uspořádání je doplněno koncepcí zeleně, která alejemi posiluje kompoziční osy, vytváří v parku pobytové louky a izolačními plochami živých stěn odděluje funkčně odlišné části. Základním motivem návrhu je vytvoření soudobého, kompozičně a provozně jasného řešení, s ohledem na celkovou udržitelnost, pocitovou bezpečnost, s odpovídající mírou uživatelského komfortu.

Hodnocení poroty
Návrh zaujal výrazným soudobým konceptem s hlavním motivem ladně vedené křivky hlavní pěší trasy. Zajímavé je definování „náměstí“ v předprostoru mezi stávajícími objekty včetně řešení dvorku mezi učilištěm a polyfunkční budovou. Návrh potvrzuje koncentraci funkcí, sceluje a rozšiřuje parkové plochy v jedné části území a nástupní prostory do budov v části druhé. Kladem návrhu je vytvoření jasného pozadí hrobky z vyšších stromů. Chybí výraznější propojení sýpky s kostelem a centrem města. Hlavní pěší trasy jsou vedeny do míst, kde je přecházení přes vozovky nereálné. Zvýšení počtu parkovacích míst je dosaženo jejich umístěním na soukromých pozemcích.

Odměna

Autoři: Ing. Kateřina Miholová, Ing. arch. Norbert Obršál, Ing. arch. Jan Kubát, Bc. David Helešic

Anotace autorů
V návrhu vycházíme z hodnot území. Ctíme současné stavby. Každá z nich vytváří svým vstupem pevný bod v území. Kolem těchto staveb navrhujeme vznik sedmi zahrad, menších dílčích celků, které čistíme od nánosů a umocňujeme jejich kvality. Území hierarchizujeme od veřejných po zcela soukromé prostory. Podporujeme přirozené směry pěších tras, dáváme smysl stromům, přidanou hodnotu zdím jako vymezujícím prvkům. Návrh se snaží být adekvátní odpovědí na význam prostor v organismu města, neokázalým, civilním.

Hodnocení poroty
Návrh pracuje s výrazným výtvarným konceptem a scénářem sedmero zahrad, který ale není dostatečně přesně formálně dotažený. Návrh fragmentarizace řešeného území na jednotlivé prostory kolem solitérních budov, jež je podpořen výsadbou samostatných, geometrických skupin stromů, zůstává bohužel pouze na úrovni schématu. Nevhodné je zrušení jednoho ze dvou dopravních napojení prostoru před poliklinikou.

Odměna

Autor: Ing. arch. Tomáš Kodet
Spolupráce: Ing. arch. Martina Kodetová

Anotace autorů
Základem našeho návrhu je uvolnění prostoru bývalého hřbitova a jeho vizuální ohraničení řadou stromů. Pod stromy na lavičkách mohou sedět lidé, sledovat děti běhající po volné ploše parku, jiné lidi, kteří korzující a procházejí se okolo, nebo projíždějící cyklisty.

Hodnocení poroty
Hodnotou návrhu je otevření prostoru kolem nejzajímavějších historických budov, kterým tento postup umožňuje vyniknout. Naznačené „žebříčkové“ schéma města je v řešeném území přepsáno pouze formálně. Nevhodná je přemíra zpevněných ploch kolem jednotlivých objektů. Celkově se jedná o příliš schematizující řešení.