Zostarej tabačky univerzita v Nitre

Úterý, 6. Duben 2010 - 2:00
| Napsal:
Objekty, ktoré boli vytipované na rekonštrukciu pre Pedagogickú fakultu, I. etapu Univerzitnej knižnice a Pastoračného centra sa nachádzali v areáli bývalej tabakovej továrne, ktorý kúpila Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre.

Prvotným zámerom bolo rekonštruovať časť jestvujúcich objektov na priestory Pedagogickej fakulty, s rezervou pre ďalšie využitie. A s väzbou na existujúci komplex internátov univerzity pod Zoborom, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti areálu. Pôvodný areál tabačky bol postavený v roku 1936 a neskôr postupne rozširovaný pre potreby skladovania, spracovania a distribúciu tabaku a tabakových výrobkov. Využívaný pre tieto funkcie bol až do roku 1999. V roku 2001 bol zrekonštruovaný prvý objekt, v roku 2005 bola ukončená rekonštrukcia hlavného objektu z roku 1936 a jeho prístavba z roku 1965 pre potrebu výukových priestorov Pedagogickej fakulty UKF. V roku 2008 bola ukončená rekonštrukcia a dostavba I. etapy Univerzitnej knižnice a Pastoračné centrum.

Pedagogická fakulta

Architektonický návrh interiéru a architektonický návrh rekonštrukcie objektu tvoria neoddeliteľný celok. Interiér nechápeme ako vybavenie budovy nábytkom, ale veľmi dôležitú úlohu prikladáme architektonickému formovaniu jednotlivých priestorov vzájomne previazaných v jeden funkčný celok. V tomto prípade významnú úlohu v celkovom výraze zohralo obnaženie a akcentovanie pôvodnej nosnej konštrukcie a niektorých ďalších pôvodných prvkov. Svetlo je ďalším momentom, ktorý dotvára celkový dojem a pocit z interiéru. Našou snahou bolo dostať do objektu čo najviac denného svetla. Do vstupných priestorov prízemia svetlíkom pred posluchárňami a átriom medzi nimi. Do posluchární strešnými svetlíkmi a do chodieb pred učebňami sklobetónovými priečkami. Na túto základnú filozofiu úzko nadväzuje použitie materiálov a ich farebnosť. Jednotlivé prvky interiéru sú navrhnuté v jednoduchých geometrických tvaroch. Ústredným priestorom objektu je vstupný a rozptylový priestor s átriom, na ktorý sú naviazané posluchárne, bufet, predajňa literatúry, internetové centrum a výstavné priestory v suteréne. Priestor je riešený ako poloexteriér, čo vyjadrujú použité materiály. Z tohto priestoru vychádzajú i dve schodiská na horné podlažia s učebňami a kanceláriami fakulty.

Materiálovo a farebne je interiér objektu riešený ako kombinácia prírodných materiálov, bledosivej žuly vo vstupnej hale a nástupnom predpriestore, z pôvodnej žuly sú schodiská, dubová palubová podlaha je v átriu a internetových centrách a prírodné linoleum Limnosom - tehlovej farby na chodbách a sivozelenej farby v posluchárňach a učebniach. Betónové rebrá stropu boli očistené tlakovou vodou a impregnované, oceľová konštrukcia stropu v posluchárňach opieskovaná a priznaná v interiéri, tak ako pôvodné zábradlia na hlavných schodiskách.

Interiér transparentnej nadstavby ateliérov výtvarnej výchovy je tvorený obvodovou presklenou fasádou, umožňujúcou panoramatické výhľady na mesto, hrad i zeleň vrchu Zobor. Variabilita priestorov je zabezpečená drevenými posuvnými priečkami. Ostatné povrchy a prvky sú v rovnakom dizajne, ako už bolo spomenuté. Zámerom bolo, aby sa celkom nevytratil z objektu pôvodný industriálny dizajn i pri naplnení objektu úplne odlišnou funkciou.

Univerzitná knižnica - I. etapa

Architektonické riešenie Univerzitnej knižnice v plnej miere rešpektuje a zároveň využíva fakt, že knižnica je rekonštrukciou existujúcich objektov. Snahou architektov bolo vytvoriť prevádzkovo prepojený a architektonicky zaujímavý jeden celok. Interiér knižnice so študovňou využíva halový priestor, do ktorého bola vložená ľahká oceľová konštrukciu nového podlažia, z časti transparentného, s preskleným jednoramenným schodiskom. Prízemím tejto časti knižnice prechádza komunikácia, spájajúca Pedagogickú fakultu s Katedrou techniky a informačných technológií UKF. Komunikácia je oddelená od predajne literatúry a prízemia knižnice bezprofilovou presklenou stenou, čím sa dosiahol „živý“ priestorový efekt a lepší pocit s komunikačného priestoru spojovacej chodby, ktorý bolo nutné vytvoriť v interiéri pôvodných objektov. Na poschodí je dočasný kontrolovaný vstup do knižnice s recepciou a študovňou.

Dôležitým prvkom základnej filozofie návrhu bola hra s prirodzeným svetlom a jeho využitie v interiéri knižnice a Pastoračného centra. Vložením exteriérového átria do dispozície celkového konceptu ako aj parciálne vloženie svetlíka v študovni knižnice znamená pre interiér maximum svetla, ktoré sa dostáva perforovaným a sčasti transparentným stropom aj do priestorov prízemia knižnice. Rekonštruovaný objekt pôvodných skladovacích priestorov sa z architektonického hľadiska prispôsobuje konverzii na novú funkciu a v nemalej miere zohľadňuje aj obmedzené finančné prostriedky investora v tejto fáze výstavby. Južná fasáda je preto jednoduchá so zvislým rádom úzkych okenných otvorov takmer na celú výšku fasády, ktoré korešpondujú s rytmom knižných regálov v interiéri. V pravej časti tento rád okien dopĺňa nová zasklená stena so vstupom do predajne literatúry, na ktorej je umiestnené aj označenie knižnice. Na severnej strane bol objekt nadstavaný o jedno podlažie, čím bol vytvorený priestor študovne presvetlený cez átrium v druhom podlaží, ktoré je odozvou na dominantné átrium v centrálnej časti prízemia Pedagogickej fakulty. Pred severnou fasádou knižnice je predsadená ľahká konštrukcia s pletivom, ktorá tvorí dôležitý prvok a podklad pre popínavú zeleň severného átria.

Podobne ako v objekte Pedagogickej fakulty i u týchto dvoch rekonštruovaných objektov hlavným architektonickým zámerom bolo, aby sa vložením novej funkcie do týchto priestorov úplne nevytratil industriálny charakter pôvodných objektov. Tento zámer podporuje aj čiastočné priznanie oceľových nosných konštrukcií v interiéri. Materiálové riešenie interiéru pokračuje v duchu interiéru Pedagogickej fakulty.

Pastoračné centrum

V prípade objektu Pastoračného centra (pôvodnej kotolne) industriálny charakter podporuje ponechanie delenia zasklených plôch na západnej fasáde a prispôsobenie severnej a východnej fasády. A taktiež použitie nového obkladu fasády a materiálu strechy - falcovaným predzvetralým titánzinkovým plechom Rheizink. Hlavnými priestormi v objekte Pastoračného centra sú vstupná hala cez dve podlažia a kaplnka - vložený univerzálny meditačný a ekumenický priestor, presvetlený svetlíkmi, ktoré umocňujú pocit výnimočnosti tohto priestoru.

Vložené steny v interiéri pastoračného centra sú z brúseného pohľadového betónu, tak aby vystúpila jeho naturálna štruktúra. Jednotlivé vrstvy betónu a jeho nedokonalosti v prenesenom význame evokujú život. Symbol kríža na čelnej stene je nenápadnou stopou vytesanou do betónu s priestorovou štruktúrou, ktorá mení vzhľad so zmenou svetelných podmienok exteriérového aj interiérového osvetlenia. Použitie pohľadového betónu a jeho pôsobenie v interiéri tak navodzuje čiastočne pocit, pripomínajúci atmosféru a čaro duchovného sveta starých kamenných kostolíkov a kaplniek.

Duchovný aspekt Pastoračného centra a pulzujúci život Univerzitnej knižnice vytvorili nezameniteľnú súčasť univerzitného areálu pod Zoborom v Nitre. Jednotlivé kroky, etapy konverzie objektov bývalej tabakovej továrne na univerzitné budovy s knižnicou a pastoračným centrom, sú vynikajúcou ukážkou prístupu a využitia priemyselného dedičstva nekonfliktným spôsobom v prospech súčasnej doby a jej požiadaviek.

 Akce:  Pedagogická fakulta, UKF v Nitre
 Autori:  Ľubomír Holejšovský, Juraj Polyák
 Spolupráca na Pedagogickej fakulte:  Milan Csanda
 Spolupráca na interiéroch Pedagogickej fakulty:  Ivan Šuráni
 Hlavný projektant:  SAN-HUMA´90, s.r.o., Nitra
 Kooperujúci ateliér:  Architektonická kancelária Juraj Polyák AA, Nitra

Psáno pro časopis Interiér veřejných budov 1/2010

Divadlo ako vostavba / High tech technika v historické budově / Barevná kavárna Streetcafé v Plzni / Zo starej tabačky univerzita v Nitre / Společenské centrum Soběslavska / Lucie Koldová na stáži v Paříži / Evropská cena pro nejlepší interiéry / Záruka dobrého posezení / Komunikácia pomocou farieb / Požadavky na sedací nábytek / Šestice top nábytkových systémů / Předměty s vlastním příběhem / Textil: Od univerzálnosti ke kreativitě / Matematika a dekorativní obklady stěn / V showroomu, kde voní dřevo / Moderní koberce ve světle ramp / Technické konopí pro konstrukce plovoucích podlah

 
Klíčová slova: