Architektura /

EUROSTAV 4 | 2012: Fasády pre 21. storočie

V súčasnosti sa stále viac zdôrazňuje potreba šetrenia energiami. Je teda prirodzené, že sa hľadajú aj nové materiálové a technologické možnosti pre stvárnenie fasád budov, ktoré by odrážali tieto nové požiadavky na budovu ako celok.

Darina Lalíková , 11. 5. 2012

Riešenie obalového plášťa budovy musí byť súčasťou jej celkového energetického konceptu. Samozrejme, že to ale nemôže byť jediné kritérium. Rovnako dôležité je, aby fasáda bola aj estetická a staticky a konštrukčne dobre vyriešená. Veď fasáda každej budovy je to, čo vytvára prvý dojem z budovy, čo rozhoduje o tom, či nás budova zaujme, či sa nám páči a či v nás vyvolá chuť dozvedieť sa o nej a o jej riešení podstatne viac.

Nové trendy v riešeniach fasád sú evidentné. Fádne celosklenené fasády najmä výškových budov, bez invencie, nápadu a vtipu, sú už dávno vo svete minulosťou. To však neznamená, že využitie skla vo fasádach je minulosťou. V žiadnom prípade, akurát sa využíva novým, inovatívnym a tvorivým spôsobom. O súčasných možnostiach riešenia fasád výškových budov sa dozviete viac v príspevku Ing. arch. E. Vojtekovej (str. 16).

Vo svete sa pomaly stáva trendom aj to, že fasáda nielen šetrí energiu, ale ona energiu aj vyrába prostredníctvom fotovoltických panelov, ktoré sú na nej umiestnené. Takýmto riešením sa docieli, že budova sa stane, vďaka premene slnečnej energie a svetla na elektrinu prostredníctvom fasádnych fotovoltických panelov, energeticky sebestačná. Moderné fotovoltické fasádne systémy ponúkajú širokú rozmanitosť a architektonickú atraktívnosť a je to trend, ktorý je vo svete evidentný a je určite jednou z ciest, ktorou sa riešenie fasád aj v budúcnosti bude uberať (viac v príspevku Ing. arch. E. Oravcovej, str. 20).

Podobne aj nanotechnológie sú cestou budúcnosti v architektúre. Ich uplatnenie je dnes už vo svete realitou a využívajú sa aj v oblasti riešenia fasád. Nanotechnológie môžu totiž tiež výrazne prispieť k energetickej úspornosti, a preto ich využitie v architektúre je predmetom mnohých výskumov, ktoré už prinášajú prvé výsledky. Na Slovensku sa nanotechnológie zatiaľ používajú hlavne pri mechanickej ochrane povrchov fasád. Viac v príspevku Ing. arch. Ľ. Selcovej (str. 24).

Trend v riešení fasád pre budovy 21. storočia je teda jasný. Malo by ísť o to, aby budova ako celok, ktorej integrálnou a podstatnou súčasťou je jej fasáda, bola udržateľná. O tom, že existujú rôzne systémy merania a certifikácie udržateľných budov, sme už publikovali v Eurostave niekoľko príspevkov aj v minuloročných číslach. Dnes sa v príspevku Ing. M. Janáka (str. 12) sústredíme na to, ako sa hodnotí vplyv fasád podľa rôznych kategórií certifikácie a merania udržateľných budov.

To však nie je zďaleka všetko z obsahu dnešného čísla. Určite si nalistujte aj rubriky Architektúra, Výstavba vo svete, Drevo v architektúre alebo novú pravidelnú rubriku, ktorú sme spustili od minulého čísla „Industriál“, ktorú pripravuje architektka Nina Bartošová a v ktorej prinášame aktuálne a inšpirujúce realizácie konverzie industriálnych pamiatok z Európy. V dnešnom čísle to bude skvelá ukážka pražskej konverzie Akciového parného mlyna v Holešoviciach od CMC Architects.

Pekné čítanie aprílového EUROSTAVU praje

Ing. arch. Darina Lalíková, CSc. šéfredaktorka  

Obsah Eurostav 4/2012

EDITORIAL 8 Fasády pre 21. storočie

FASÁDY BUDOV 12 Fasády a hodnotenie trvalo udržateľných budov 16 Fasády výškových budov 20 Fasády budov ako priamy zdroj energie 24 Použitie nanotechnológií vo fasádach budov

DISKUSNÉ FÓRUM 28 Ako správne navrhovať únikové cesty?

ŠPECIÁL 36 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri zatepľovaní budov

ARCHITEKTÚRA 44 Multifunkčný objekt Tatra Grand Residence

VÝSTAVBA VO SVETE 50 Bytový dom v Holandsku 52 Transparentnosť pre Centrum právnej pomoci 54 Nový areál Ekonomickej univerzity vo Viedni

INDUSTRIÁL 56 Holešovické mlyny – Classic 7

DREVENÉ KONŠTRUKCIE 58 Drevené fasády – natierať, prevetrávať, priskrutkovať, ... alebo nie?

PATENTY V STAVEBNÍCTVE 62 Tepelnoizolačné panely

63 INFOSERVIS

67 SUMMARY

68 PREHĽAD

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři