Architektura / občanské stavby

Fasádu parkovacího domu v Dolních Břežanech od Zdeňka Fránka tvoří silniční svodidla

Unikátní projekt z pera architekta prof. Zdeňka Fránka, který ateliér vašiArchitekti rozpracoval pro všechny projektové stupně, v sobě integruje neotřelý design se současnými technikami navrhování. Parametrický model byl propojen s BIM modelem přes platformu Rhino – Grasshopper – Archicad. Parametrizace usnadnila složitou geometrii, optimalizaci a práci s detaily projektu.

Jiří Vítek , 16. 12. 2019

Parkovací dům je originální minimalistická stavba, která manifestuje svoji funkci fasádou tvořenou silničními svodidly. Ta, přenesena do nezvyklé situace, tak vytvářejí originální architektonickou vrstvu. Hladké pruhování, typické pro práci Zdeňka Fránka, zde dostává novou materialitu a význam. Zaoblení, které je odrazem kontextu s krajinou, podtrhuje pohyb a dynamiku současnosti. Reaguje tak na toky v okolí, kdy se prolínají různé rychlosti automobilů, chodců a cyklistů. Vše je umocněno přenesením sklonu svahu do náklonu stropních desek. Celkový proces navrhování plně využíval digitální parametrické možnosti – od generování tvarů po virtuální model objektu, prezentovaný v brýlích HTC.

Architektonické řešení

Dvoupatrová stavba s pojezdnou střechou umožní parkování až 200 aut. Půdorysně tvoří trojúhelník s konvexní stranou, využívá svahovitosti pozemku a respektuje sklon terénu. Dispozičně je dům rozdělen na parkovací prostory s rampou a komunikačními jádry. Fasádu od severu tvoří silniční svodidla s větrací funkcí a s vysokým estetickým prožitkem. Fasády východní a jižní jsou betonové s malými provětrávacími otvory v rozmanitém paternu a budou porůstat břečtanem a místními rostlinami. LED osvětlení umístěné na svodidlech severní fasády odkazuje na dlouhou expozici průjezdu aut. Jezírko před parkovacím domem sbírá dešťové vody a pomáhá tak retenci a nakládání s vodou.

Zdenek Franek Architects, Parkovací dům Dolní Břežany -BIM modelFoto: eArch

Stavební a konstrukční řešení

Jedná se o nepodsklepenou, třípodlažní monolitickou železobetonovou konstrukci se zastřešením nájezdových ramp a schodišť, založenou na vrtaných pilotách o průměru 600 a 800 mm. Všechny vodorovné konstrukce nadzemních podlaží kromě schodišť jsou ve sklonu 1,60. Základová deska je navržena z vodostavebního betonu tloušťky 300 mm, desky vyšších podlaží pak v tlušťce 250 mm. Do stropních konstrukcí byly vloženy dilatační spáry. Na desce tvořící střechu je použit drátkobeton v mocnosti 100mm, což zajistí lepší krytí nosné konstrukce proti působení vlivů povětrnosti. Současně zde bylo nutné vyřešit zapuštění odvodňovacích žlabů využívajících sklon konstrukce ke gravitačnímu odtoku dešťových vod. Nad prostorem schodišť a ramp navrhli autoři extenzivní zelenou střechu. Obvodové konstrukce parkovacího domu tvoří železobetonové monolitické stěny tloušťky 300mm, vnitřní nosné stěny pak tloušťky 200mm. Svislé sloupy v podzemních podlažích budou rovněž železobetonové monolitické o průměru 400mm.

Materiálové řešení

Hlavní fasádu tvoří provětrávaný systém sloupků a horizontálních oblouků ze silničních svodidel. Východní a jižní fasáda je svařencem z řezu svodidlového sloupku, aby vytvořil přibližně obdélníkový objekt, který je betonem uchycen do stěn. Obdélníkové otvory jsou bez výplně a pomáhají provětrávání objektu. Natočení otvorů zamezuje pronikání světelného znečištění mimo objekt parkovacího domu.

Počítačové zpracování

Na počátku byla studie parkovacího domu na rovině. Po obhlédnutí místa a vyjádření bilancí výkopů a násypů se rozhodlo, že se stavba provede ve sklonu svahu. Díky parametrickému zpracování projektu proběhla tato operace bezbolestně bez potřeby složitých úprav a změn. Jednoduchým nastavením rotace desek v ose YZ se celý projekt změnil na skloněné desky. Definování sloupů pomocí bodu na desce umožnilo zachování syntaxe geometrie. Parametrický model usnadnil generování různých variant hlavní fasády se svodidly. Základ tvořilo nadefinování koncových bodů fasády a její třetí bod byl následně generován jednoduchým algoritmem. Vhodný finální tvar tak získali autoři výběrem z mnoha variací. Umisťování malých otvorů na zbytku fasád probíhalo současně s vyhodnocováním žádoucího provětrávajícího parametru. Varianty náklonu otvorů tak, aby světla aut nepronikala mimo objekt, vznikaly opět parametricky. Desky, svodidla, stěny a sloupy byly pomocí propojení s Archicadem přímo importovány z 3D modelu Rhina do BIM projektu. Průběžná kontrola estetického účinku geometrie stavby probíhala téměř v reálném čase ve virtuální realitě pomocí Twinmotion a brýlí HTC VIVE.

Parkovací dům v Dolních Břežanech - Zdeněk FránekFoto: eArch

Text: Ing. arch. Jiří Vítek

Převzato z ARCHINEWS 3/2019

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři