Architektura / rodinné domy

Nízkoenergetický rodinný dům v Dubí Hoře

Zadáním pro návrh rodinného domu byl poměrně přesný, ucelený názor investora. Vytvoření rodinného domu pro 3 osoby, v klidném venkovském prostředí, s vazbou na okolní krajinu. Materiálově rodinný dům začlenit do okolního terénu v extravilánu vsi Dubí Hora a energeticky se přiblížit nízkoenergetickému standardu.

Karel Petro , 23. 10. 2012

Investor jasně deklaroval svůj názor na materiály, které se mu líbí, a kterými se rád obklopuje. Tím ovšem nebyla zavřena cesta pro vzájemný dialog. Celkem pružně reagoval na změny připravovaných studií a nebránil se posunout některé navrhované změny jiným směrem.

Umístění na pozemku

Tvar a umístění domu na pozemku je patrné z přiloženého výkresu situace. Terén pozemku je vesměs zatravněný a má mimo urovnané části velmi výrazný sklon k JZ. Zde byl při umisťování domu brán zřetel nejen na orientaci vůči světovým stranám, ale i na výhled do okolní krajiny. Jednoduchý obdélníkový tvar, zastřešený sedlovou střechou, s použitým nadkrokevním systémem zateplení, řadí dům mezi nízkoenergetické stavby.

Vlastní pozemek je přístupný z příjezdové komunikace, která prochází celou obcí Dubí Hora. Inženýrské sítě jsou vedeny v této komunikaci, event. v zeleném pruhu komunikace (viz situace). Zároveň je tato komunikace jedinou možností dopravní obsluhy celého pozemku.

Výše uvedené skutečnosti jednoznačně určují pozici domu i garážového, otevřeného stání (forma pergoly). Garážové stání je situováno bezprostředně nad přístupovým koridorem v místě, které je dobře vizuálně propojeno s objektem rodinného domu. Vnitroareálová komunikace obtáčí stávající skalní výběžek a umožňuje tak bezproblémové otočení vozu, tak aby nebylo nutné přístupovým koridorem couvat zpět na veřejnou komunikaci. Garážové stání je zároveň posazeno k přístupové komunikaci co nejblíže, aby tak byly minimalizovány zpevněné přístupové plochy. Garážové stání stojí jako : solitérní objekt. S hmotou vlastního domu je spojena komunikací z praného kameniva – zásobování, příjezd k objektu RD. Vlastní dům je posazen přibližně po spádnici v horní části pozemku. Toto usazení domu do terénu sleduje především snahu o maximální využití stávajícího kvalitního výhledu.

Urbanistické řešení

Urbanistické souvislosti v celé dané lokalitě nejsou nikterak výrazné. Okolní zástavba je tvořena rozvolněnými rodinnými domy vystavěnými v posledních letech. Většina stávající rodinných domů jednopodlažní nebo dvoupodlažní objekt s obytným podkrovím a sedlovou střechou. Dotčená parcela je vzhledem k výše uvedenému satelitu posazena pod horizontem zalesněného vrchu, takže zde nevzniká výraznější vizuální vazba.

Jediným problémem, při povolování tohoto návrhu přes dotčené orgány státní správy (odbor územního plánování), se ukázaly být striktní urbanistické požadavky regulačního plánu na použité materiály, barevnost fasád, sklony a tvary střech, „tradiční materiály“, se kterými se setkáváme v každé druhé obci.

Architektonické řešení

Architektonicky je dům řešen velmi střízlivě a stroze. Dům je přízemní s podkrovím a má sedlovou střechu se sklonem 40°. Plochy fasád jsou rozčleněny pouze okenními otvory, které jsou ve zdánlivě nahodilé kompozici rozmístěny v jednotlivých fasádách. Dům je poměrně velkými okenními otvory otevřen na jihozápadní stranu, což s sebou nese výhodu různého oslunění vnitřních prostorů domu v průběhu dne. Přízemí a podkroví RD je propojeno dvěmi na sobě nezávislými schodišti. Jedno hlavní – k obytné části v podkroví, druhé pomocné, z obývacího prostoru na galerii.

Použité materiály a konstrukce

Z hlediska materiálového bylo pro stavbu domu vybráno vápenopískové zdivo typu KM Beta SENDWIX 8DF-LP AKU, s třídou pevnosti 20 MPa. Jako projektant jsem měl tento druh zdiva vyzkoušen už na jiném objektu, kde jsem ale používal zdivo firmy Kalksandstein a investoři byli v provozu velmi spokojeni. Zdivo výborně akumuluje teplo a poté dlouho vyzařuje zpět do interiéru, v létě naopak při dobrém zateplení objektu chladí. Nespornou výhodou jsou i jeho akustické vlastnosti. Fasáda objektu byla řešena jako zavěšený exteriérový obklad s provětrávanou mezerou, zateplená minerální vlnou (tl. 200 mm). Jako obklad byly použity teplem upravené palubky typu THERMOWOOD (kotvené na dva dřevěné rošty kladené křížem). Krov, včetně střešní konstrukce, je řešen jako dřevěná, tesařsky vázaná konstrukce, která je z interiéru hoblovaná, pohledová. Zateplení je pomocí nadkrokevního systému, tepelnou izolaci tvoří minerální vlna tl. 240 mm. Krytina volena titanzinková, na stojatou drážku, navětralá, kotvená na plnoplošné bednění, s provětrávanou mezerou.

Okna, která v objektu tvoří velké prosklené plochy s posuvnými dveřmi na terasu, jsou dřevohliníková, zasklena trojsklem. Před přehříváním interiéru jsou tyto plochy chráněny předokenními skládanými žaluziemi, které jsou řešeny i jako bezpečnostní, při pobytu majitelů dlouho mimo dům.

Vytápění

Prostory rodinného domu jsou vytápěny pomocí tepelného čerpadla o výkonu 7,3 kW. Pro pocit otevřeného ohně a přímého kontaktu s ním osazena v interiéru obývací místnosti krbová kamna. Dům není vybaven jednotkou řízeného větrání. Tepelná ztráta byla vypočtena pro venkovní výpočtovou teplotu – 15 °C podle ČSN EN 12 831 a činí : 9,1 kW, předpokládaná roční spotřeba tepla (dle ČSN 38 3350) při celoročním využití objektu je uvažována 44 kWh/m2rok.

Dům je tedy po technologické stránce velmi jednoduchý na ovládání, bez použití inteligentních systémů.

  • Autoři: Karel Petro
  • Země: Česká republika
  • Generální dodavatel: Švec s.r.o.
  • Město: Dubí Hora
  • Datum projektu: 2009
  • Realizace: 2011
  • Zastavěná plocha: 185.00m2

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři