Architektura / občanské stavby

Nová škola Chýně, 3. cena

U soutěžního návrhu z pera české architektonické trojice ocenila porota především přizpůsobení objektu okolnímu terénu i uměřenou hmotu odpovídající okolní zástavbě s vytvořením přirozeného prostoru náměstí v centru budov školy i komunitního centra.

EARCH.CZ , 2. 6. 2015

Rozvíjející se obec Chýně momentálně postrádá své společenské těžiště, dominanty a kvalitní veřejná místa. Parcela v dosud nedefinovaném prostoru budoucí centrální části obce vybízí k reprezentativní veřejné investici založené na racionalitě, nikoliv na nákladné architektonické exhibici.

Navrhujeme soustavu venkovních prostor věnovaných všem lidem, jejíž součástí je velkorysý „plácek“ vymezený školou. Dům se ovšem nestává sluhou tohoto veřejného prostoru, nýbrž jeho partnerem. Vzájemně se doplňují a vytváří spolu kompaktní urbánní celek, který v kontrastu s roztroušenou okolní zástavbou akcentuje význam místa. Nový veřejný prostor navazující na Višňovku propojí školu společensky s městem a zamezí tak vzniku uzavřené instituce. Višňovka, která má charakter cesty, dostane svůj druhý důstojný vrchol jako opozit k hřbitovu.

Navrhujeme dům s okny a plochou střechou, která plynule vystupuje z terénu jižní části pozemku. Dům, který bude soudobý nikoliv okázalý. Dům s poměrně rozsáhlým programem a přesto lidským měřítkem. Návrhem školy spolu s veřejnými prostory vytváříme kompaktní pevný celek, který propůjčí místu nové měřítko a dá mu nový význam.

Archetypální rozvrh domu tvaru „U“ umožňuje rozdělit objekt na dvě křídla I. a II. stupně, která jsou propojená středním traktem obsahujícím náplň, jenž může využívat veřejnost. Střední trakt obsahuje v prvním podlaží jídelnu, kavárnu pro rodiče a aulu, která v daném režimu umožňuje propojení venkovních prostor na obou stranách tohoto křídla. V druhém podlaží jsou situovány tělocvičny a ředitelství, které je tak v rámci školy centralizované.

První kontakt dítěte s vnitřním prostředím školy má zásadní vliv na jeho dojem z celé budovy. To se v našem návrhu odráží ve velkorysém vstupním prostoru s ochozem na druhém stupni, který je mezistupněm mezi exteriérem a čistě edukačním prostředím učeben.

Naším návrhem odpovídáme na otázku, jak vytvořit příjemné edukační a veřejné prostředí s přihlédnutím nejen a architektonickou a urbánní stránku, ale také na ekonomickou a ekologickou.

Hodnocení poroty

Silný a jednoduchý koncept je dobře a čitelně zpracovaný do kvalitního návrhu. Základ řešení spočívá v přirozeném prodloužení promenády vedoucí až do navrhovaného centra dění – náměstí vymezeného racionální, nízkou hmotou domu. Návrh dobře pracuje s terénem. Novotvar se vůči okolní zástavbě vymezuje jasným tvarem, hmota však nedominuje okolí, postupně, nenápadně ovládá přilehlé prostory. Návrh je stejnou měrou školou jako komunitním centrem, obě funkce se přirozeně prolínají.

Avšak tvrdé rozdělení na čistě venkovní nebo vnitřní plochy bez přechodových zón nevytváří uživatelsky příjemné prostředí. Problematická je schematičnost řešení rozlehlé plochy náměstí bez rozdělení na menší, spíše ovladatelné a využitelné části. Toto řešení dle názoru poroty nežádoucím způsobem vrhá veškerou odpovědnost za zvládnutí prostoru na samotné obyvatele obce. Kolizní je provozní vazba jižního křídla s učebnami prvního stupně přímo s veřejným náměstím – chybí přechodová zóna vytvářející intimní prostor pro výuku a možnost žáků volně užívat venkovní prostor. Porota doporučuje přehodnotit tvrdost navrhovaného prostoru; je toho názoru, že tyto nedostatky lze vyřešit i při zachování jasného konceptu.

Zásadní nedostatek je v umístění bazénu pod hřištěm. Nemožné je rozfázování výstavby bez kompromisů. Konečné umístění hřiště na střeše bazénu je diskutabilní, působí spíše uzavřeně, podvědomě vylučuje veřejnost. Toto řešení přináší možné omezení a komplikace a nesplňuje zcela zadání.

Rovněž chybí uspokojující dopravní řešení.

Architektura je střídmá se soudobým výrazem, v určitých momentech až příliš strohá. Respektuje místo, je přiměřená svým objemem. Skulpturální forma nepříznivě ovlivňuje finanční náročnost řešení, návrh má z oceněných nejméně příznivý poměr mezi podlahovou plochou a plochou fasády.

Provozní vazby jsou dobře řešené, i když kromě kolize v místě otevření jižního křídla (blok 1. stupně) do náměstí jsou kmenové třídy 1. stupně svou dispozicí a nepříznivým poměrem hloubka / šířka problematické. Chodbová dispozice prvního patra je příliš utilitární a postrádá kvality dispozice přízemí. Z hlediska akustiky a provozního řešení je diskutabilní pozice velké tělocvičny. Velká tělocvična je s ohledem na zadání malá. Přípravné třídy jsou hůře dostupné, uživatelsky pohodlnější by bylo jejich umístění na hranici s veřejným prostorem.

S výsledky soutěže se můžete seznámit ZDE.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři