Architektura / veřejný prostor a urbanismus

Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli – 1. místo

Nekoncepční úpravy v minulosti neumožňovaly plně využít potenciál území. Řešením je obnova a propojení čtyř různých městských prostorů (nábřeží, břehy Loučné, městský park, Vodní valy) do jednoho celku v širší struktuře města.

Rusina Frei architekti , 20. 9. 2013

Různé přednosti prostorů se vzájemně doplňují. Na nábřeží vzniká promenáda pod stromy pro odpočinek, setkávání a hry se sochařsky ztvárněným hudebním hřištěm. Přírodní charakter břehů řeky je zachován a zpřístupněn na vybraných místech lehkými pozorovatelnami a stezkami. Těžiště parku je přesunuto na pobytovou louku nad řekou a je obnovena zahradní restaurace s pavilonem. Ulice Vodní valy je vydlážděna a dopravně zklidněna. Prostory jsou propojeny novou pěší lávkou a přechodem přes řeku.

Začlenění řešeného území do struktury města - širší souvislosti a návrh řešení

V Litomyšli doposud chyběl ucelený přístup k nábřeží a parku u Smetanova domu. Současná podoba prostoru mezi historickým jádrem města a řekou Loučnou, stejně jako parku u Smetanova domu je poznamenána dřívějšími dílčími úpravami, které nedovolují plně využít potenciál území.

Oplocená hřiště na zbytcích bývalých městských sadů tvoří překážku na přirozené cestě podél řeky. Prostor je zde nepřehledný a využitý jen pro dětské hřiště. Trávníky na hřišti trpí a zbylými místy se jen prochází. Pěší i cyklistická trasa překážku obchází po vozovce Vodních valů, kde se střetává s provozem aut. Přírodní svahy podél řeky jsou zarostlé a zabraňují tím propojení prostorů na obou březích. Hezký park u Smetanova domu je tak úplně odříznut od města. Kvůli nevhodné výsadbě a náletům ve své dolní části je park orientován směrem od města a jeho těžiště se přesouvá k hlučné silnici.

Toto vše je důsledkem dosavadního odděleného přístupu k jednotlivým částem území. K území je ale třeba přistupovat jako k jednomu celku, který se skládá ze čtyř různých městských prostorů:

Nábřeží Břehy řeky Loučné Městský Park Ulice Vodní valy

Řešením je vytvořit čtyři různé, ale vzájemně propojené městské prostory, jejichž přednosti se budou vhodně doplňovat a které se začlení jako jeden celek do urbanistické struktury Litomyšle.

Nábřeží

Odstranit překážku na cestě podél vody a zapojit nábřeží do celoměstské soustavy nábřežní promenády. Vytvořit volný městský prostor pod stromy pro procházky, odpočinek a společenský život jako "měkkou" protiváhu náměstí. Zachovat funkci hřiště, a více jej vtáhnout do veřejného prostoru prostřednictvím sochařsky zpracovaných herních prvků. Nabídnout pestrou škálu sezení a výhledů do přírody. Zvýraznit důležité křížení pěších tras kašnou a vytvořit tak místo setkávání.

Břehy Loučné

Zachovat a ochránit přírodní pás kolem řeky. Provést pouze nejnutnější zásahy do zeleně. Vytvořit přechodovou zónu mezi nábřežím a parkem, přirozenou spojnici města a krajiny, lidí a přírody. Zpřístupnit řeku jen na vybraných místech, tak aby byl co nejvíce vnímán přírodní charakter území. Potřebné stavby (vyhlídka, lávka, mola) a cesty provést jen jako lehké a nenápadné.

Městský park

Přesunout těžiště parku do jeho dolní části nad řekou vykácením náletů a keřů. Vytvořit zde prosluněnou pobytovou louku pro hry a odpočinek, pohledově i fyzicky propojenou s nábřežím. Obnovit zahradní restauraci u Smetanova domu a vytvořit zázemí pro kulturní akce zřízením krytého pódia. Potenciál parku bude plně využit později, v souvislosti s dobudováním silničního obchvatu města.

Ulice Vodní valy

Vydlážděním v jedné úrovni prostorově propojit ulici s přilehlým nábřežím. Chodník přesunout od domů na druhou stranu, k nábřeží. Zajistit bezpečný pohyb chodců a cyklistů oddělenými pruhy v dlažbě. Chodci mají mít přednost před cyklisty a všichni před auty. Vjezd a parkování povolit pouze rezidentům. Připomenout minulost stopou náhonu a mostků v dlažbě. Předpolí mostu ke Smetanovu domu vydláždit.

Propojení prostorů zajistí nová pěší lávka a stezky vedoucí přes přechod z kamenů v řece.

Nábřeží a park by měly být pojmenovány kvůli lepší identifikaci lidí s místem.

Zdůvodnění řešení - 4 městské prostory, jejichž vlastnosti se doplňují

NÁBŘEŽÍ

společenský prostor propojení cesty podél řekyprocházky a posezení místo setkávání více generacívolný pohyb ve všech směrech, přehled blízkost přírody stín pod korunami stromů hřiště pro malé děti sochařsky zpracované hřiště různé druhy sezení celoroční využití povrchy: mlat a tráva

MĚSTSKÝ PARK

odpočinek a hry v přírodě pobytové trávníky, místo na piknik výhled na město zahradní restaurace kulturní akce komponovaná přírodní krajina slunce a vzduch různá škála intimity měnící se charakter podle roční doby sezónní využití možnost dalšího rozvoje povrchy: tráva, chodníky

BŘEHY LOUČNÉ

přírodní charakterkrajina ve městě křišťálově čistá voda ryby, ptáci a další zvířata přirozená skladba rostlinných druhů malebná zákoutí zastřešená vyhlídka přístup k vodě, vyhlídková mola průchod po pěšinách a lávce bezprostřední kontakt s přírodou měnící se charakter podle roční doby povrchy: přírodní terén, plošiny pororošt

VODNÍ VALY

městský charakter bezpečná cesta cyklistická stezka pohodlná chůze auta jen pro rezidenty jedna úroveň dobré osvětlení přehlednost historická stopa funkční městský mobiliář nezávislé na roční době povrchy: různé druhy dlažeb

Přínosy návrhu pro životní prostředí ve vztahu k využití potenciálu přirozeného vodního prvku

Ochrana přírodního charakteru břehů řeky Loučné v maximální možné míře přispívá k zachování a případnému rošíření druhové pestrosti v místě se nacházejících živočichů i rostlin. Navržené řešení plně respektuje funkci prostoru v rámci územního systému ekologické stability. Nové zásahy do přírodního pásu se omezují na vybrané průchody a pozorovací stanoviště, které lze využít i k výuce. Navrhované konstrukce nesnižují průtočný profilu řeky Loučné (SH lávky +330,18 mnm, výklopná mola).

Koncepční a materiálové řešení herních prvků

V prostoru nábřeží se nacházejí herní prvky pro různé věkové skupiny:

V místě venkovního sezení kavárny je umístěno hřiště pro malé děti. Hřiště je vybaveno kruhovým pískovištěm s betonovým okrajem a typovými herními prvky. Povrch hřiště je z kačírku.

Ve střední části nábřeží jsou volně rozmístěny sochařsky ztvárněné herní prvky. Jejich smyslem je více začlenit hřiště do veřejného prostoru a zatraktivnit jej pro všechny věkové skupiny. Děje se to pomocí vizuálních i zvukových vlastností herních objektů, které spojuje idea "hudebního hřiště". Jsou zde zastoupeny:

Kolotoč - sochařsky upravená prostorová konstrukce z ocelových trubek, se síťovým výpletem. Na vrcholku kolotoče je otočná plastika vydávající při otáčení jemné zvuky.

Houpačka - sochařsky upravená prostorová konstrukce z ocelových profilů, klasická závěsná houpačka.

Rezonanční prolézačka - dutý průlezný válec se svařovanou dvouplášťovou stěnou z ocelového plechu, s otvory a výstupky. Součástí pláště jsou perkusní prvky. Míra tlumení zvuku je kontrolována provedením pláště.

Zvukovod - potrubí se zvukovými trychtýři na koncích, z nerezového plechu.

Klouzačka - sochařsky upravená ocelová kostra a klouzačka.

Přesný rozsah a podoba sochařských herních prvků bude součástí dalšího vývoje a bude se jednat o autorská díla. Prvky jsou volně přístupné, dopadová plocha je z kačírku. Všechny sochařské herní prvky budou odpovídat ČSN EN 940515 a budou certifikovány. Stávající herní prvky budou zčásti využity pro malé hřiště nebo přemístěny jinam.

Způsob implementace výstupů ze sociologického šetření

Při zpracování návrhu byly v maximální možné míře zohledněny závěry z předloženého sociologického šetření. Často protichůdné představy a požadavky veřejnosti je možné úspěšně skloubit v rámci jednotné koncepce propojených čtyř městských prostorů - viz bod c.

Popis návrhu terénních, vegetačních, popřípadě stavebních úprav

Dochází k odstranění neperspektivních, přestárlých a skutečně nevyhovujících stromů a keřových porostů. Zvláště v břehových partiích je kladen důraz na maximální zachování všech prvků vč. keřového a bylinného patra, tak aby mohlo být následně doplněno. Dosadby vycházejí druhově ze stávajících porostů a jsou doplněny o taxony, jež mají přirozený charakter a svými znaky (kvetení, pučení, barvení) vhodně doplní celkový prostor.

Hodnocení poroty

Návrh byl oceněn porotou zejména pro svoji myšlenkovou čistotu, reflektující v jednoduchém konceptu místo a požadavky na jeho budoucí využití. Jasným, střídmým způsobem odděluje části městského prostředí od přírodního, které ponechává svému vývoji. Přístupy do tohoto civilizací neregulovaného prostředí biokoridoru jsou sice umožněny, ale pouze střídmě, citlivě a jakoby s ostychem. Souvislá linie zídky procházející celým územím pravého břehu řeky Loučné se tak jeví nikoli jako bariéra, ale spíše jako mnohovýznamový prvek, který může sloužit nejen jako protipovodňová zábrana, místo k sezení, ale i jako zhmotnění respektu autorů k přírodě obecně. Realizace tohoto prvku si jistě vyžádá citlivou práci v terénu a zejména zohlednění kořenových systémů stromů.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři