Architektura / veřejný prostor a urbanismus

Obnova nábřeží Loučné v Litomyšli - 2. místo

Záměrem je zpřístupnění a zapojení Loučné do organismu Litomyšle, větší propojení jejích břehů a vytvoření urbánního a krajinného rámce pro odpočinkové aktivity obyvatel. Cílem jsou dva parky, které spojuje a ne rozděluje Loučná.

Aleš Papp , 19. 9. 2013

Úvod

Řešené území je v současnosti rozděleno na dvě části. Parku u Smetanova domu chybí přímější napojení na historické jádro města a na pravý břeh Loučné. Jeho svažitý charakter přirozeně eliminuje některé druhy pohybových aktivit, nicméně současně nabízí potenciál pro konání např. koncertů pod otevřeným nebem. Navazující zarostlý levý břeh Loučné vyžaduje kultivaci, ale jeho přírodní charakter vnímáme pozitivně. Naproti tomu ulici Vodní valy a území mezi ní a Loučnou chybí v současnosti jasná definice, v principu jde o náhodně rostlý park s náhodně rozmístěnými prvky hřišť. Velmi silně vnímáme potenciál samotné říčky Loučné, která je do života Litomyšle zapojena nedostatečně, vyjma úseku od Smetanova domu ke klubu Kotelna. Přirozenou osou řešeného území je Loučná. Kromě toho, že území fyzicky rozděluje, je pro nás i hranicí mezi sevřenou urbanistickou strukturou historického jádra Litomyšle a rozvolněnou, přírodněji formovanou městskou krajinou na jejím levém břehu. Na toto rozdělení reagujeme odlišením charakteru parků na obou březích - přírodním parku u Smetanova domu a městským parku podél ulice Vodní valy.

Park u ulice Vodní valy

Protáhlý městský park je ohraničen chodníkem v ulici Vodní valy a nově navrženým chodníčkem u hladiny Loučné podél jejího pravého břehu. Tato promenáda přirozeně naváže na již zrealizované nábřeží na severní straně území a umožní dosud chybějící přístup k řece. Promenáda se skládá ze tří typů chodníků. Mlatový chodník spojuje stávající kamenný most s břehem řeky. Kamenné zpevněné nábřeží navrhujeme v místě zálivu a v jižní části řešeného území, kde náplavka již částečně existuje a je nutno ji pouze obnovit. Tyto dvě zpevněné části promenády spojuje visutý chodník, který pomocí pouze lokálních podpor levituje nad přírodním břehem Loučné. Spolu s promenádou je zásadní součástí našeho konceptu vytvoření zálivu, který bychom chtěli nabídnout jako přírodní brouzdaliště dětem i dospělým. Břeh řeky je v tomto místě řešen stupňovitými terasami, které budou sloužit jako posezení. Věříme, že se záliv stane přirozeným těžištěm celého území. Park je po délce členěn příčnými chodníky spojujícími ulici s nábřežní promenádou. V parku jsou pak pod stromy rozmístěny hřiště, pobytové trávníky a terasa restaurace s navazujícím hřištěm na pétanque. Vybavení dětského hřiště je použito stávající, jednotlivé jeho prvky jsou přemístěny, jejich povrch navrhujeme sjednotit a uspořádat do vzájemně se dotýkajících kruhů. Všechny louky a terasy jsou navrženy v jejich stávající niveletě. Výškové rozdíly mezi jednotlivými plochami jsou řešeny formou kamenných schodů, opěrných zídek a svahů.

Park u Smetanova domu

Parku u Smetanova domu navrhujeme ponechat a zdůraznit jeho přírodní charakter. V rámci našeho návrhu uvažujeme s mírnou úpravou tras chodníků, kterou bychom chtěli docílit zvětšení volné, ničím nečleněné travnaté plochy – pobytové louky, kterou by bylo možné také využít pro pořádání společenských akcí. Objekt stávající vodárny navrhujeme zachovat a na střeše dostavět do lapidární architektonické formy vyhlídkového altánu. Získá tím kromě své současné technické funkce i funkci estetickou a společenskou. Vzhledem k omezeným investičním prostředkům navrhujeme existující chodníky ponechat ve stávajícím materiálu, i když jsme si vědomi, že jejich předláždění např. kamennou mozaikou by bylo žádoucí. Podél levého břehu Loučné navrhujeme mlatovou stezku, která spojí stávající ocelový most s brodem a prostorem u Smetanova domu, a naváže tak i na stávající chodník podél řeky směrem ke klubu Kotelna.

Pěší komunikace a plochy

Zásadní význam má pro řešené území komunikační a pohledové propojení obou břehů Loučné. Stezku podél úbočí jejího levého břehu spojí s promenádou na druhé straně za nízkého stavu vody brod. V ose bezejmenné uličky, spojující Smetanovo náměstí s Vodními valy navrhujeme lávku pro pěší. Vzhledem k terénní konfiguraci má toto přemostění dvě části – pozvolné rampové schodiště a vlastní mírně sklonitou lávku. Tuto osu pak přirozeně ukončí terasa s pódiem a venkovním výčepem u Smetanova domu. Hierarchii a charakter komunikací bychom chtěli zdůraznit použitými materiály – štípanou kamennou mozaiku používáme pro nejvíce frekventované chodníky. Pěšiny, stezky a nezatravněné pobytové plochy navrhujeme mlatové.

Zeleň

Pohledové propojení obou parků bychom chtěli dosáhnout výrazným omezením keřových porostů, které jsou v městském prostředí i obtížněji udržovatelné. Navrhujeme tedy odstranění těchto keřů a dalších náletových dřevin. Z důvodu rozšíření ulice Vodní valy je nutno odstranit i živý plot, který odděluje tuto ulici od stávajícího hřiště a louky. Naproti tomu nepočítáme s významným kácením stávajících hodnocených vzrostlých stromů, výjimkou je javor babyka podprůměrné kvality v místě navrhovaného zálivu a tři kaštany podprůměrné kvality při ulici Vodní valy, které překážejí plánovanému rozšíření ulice.

Kácené kaštany pak nahrazujeme novou výsadbou tří nových kaštanů blíže k Loučné. Dále v návrhu uvažujeme s dosazením jedné třešně ptačí ve společenské louce u ulice Vodní Valy. Mezi touto ulicí a společenskou louku, hřištěm a plochou petangue navrhujeme nový živý plot. Louky navrhujeme zazelenit trávníky odolnými proti sešlapání, mírné svahy osázet okrasnými travinami (Deschapsia, Calamagrostis, Molinia apod.) v kombinaci s trvalkami (Rudbeckia, Achilea, Aster apod.), prudké svahy osázet pokryvnou zelení (břečťan).

Dopravní řešení ulice Vodní valy

V ulici Vodní valy navrhujeme zachovat stávající živičnou komunikaci a její současný profil využít pro jednosměrnou komunikaci pro auta i cyklisty a podél její pravé strany u stávajícího chodníku pro podélná parkovací stání. Podél parku navrhujeme její rozšíření o protisměrnou cyklistickou stezku. Přechody přes ulici navrhujeme řešit jako zvýšené plochy v úrovni navazujících chodníků. Stejně tak křižovatkové plochy navrhujeme zvýšit do úrovně navazujících chodníků.

Implementace výstupů ze sociologického šetření:

„Cesta podél řeky, přístup k řece, místo na piknik" – řeka Loučná a cesta podél ní je jedním z hlavních motivů našeho návrhu. Její význam zdůrazňujeme vybudováním mělkého zálivu. K posezení u vody budou sloužit stupně ve svahu nad zálivem, stejně jako louka nad ním. V místě zálivu pak navrhujeme brod, na jižním konci promenády u stávajícího kamenného schodiště malou pláž.

„Zastřešené místo k posezení" – nad levým břehem, v těžišti celého území navrhujeme krytý altán na střeše stávající strojovny čerpadla. Terasu restaurace u hřiště petangue a mlatovou terasu u Smetanova domu navrhujeme vybavit slunečníky, které kromě ochrany před sluncem mají i funkci deštníků.

„Přírodní charakter území" – náš návrh přírodní charakter lokality respektuje a vychází z něj. Navrhované úpravy zvýrazňují stávající krajinnou konfiguraci.

„Nebezpečná dopravní situace" - řešení vidíme v navrhovaném rozšíření ulice Vodní valy o plnohodnotný protisměrný pruh pro cyklisty a zklidnění provozu zvýšenými plochami křižovatek a přechodů (míst pro přecházení).

„Klidné místo v parku u Smetanova domu" – navrhujeme rozšíření stávající louky u Smetanova domu, což nabídne prostornější plochu pro volnočasové aktivity a současně i prostor pro konání rozsáhlejších kulturních akcí. Stávající venkovní pódium u Smetanova domu navrhujeme obnovit a upravit plochu před ním tak, aby ji bylo možné využít jako letní restauraci a pro konání společenských akcí.

Soulad s požadavky soutěžního podkladu P.12

„Navržené přístupy k vodoteči nesmí zmenšovat průtočný profil Loučné" – žádná z navrhovaných stavebních úprav nezasahuje do profilu Loučné. Zpevněná promenáda je navržena v místě stávajících břehů, visutý chodník je navržen nad stávajícím břehem. Stezka na straně u Smetanova domu je navržena ve stávajícím svahu.

„Spodní hrana lávky nebude níž než spodní hrana kamenného mostu u Smetanova domu" – spodní hrana navrhované lávky je o cca 1m výše než nejvyšší bod spodní hrany kamenného mostu.

„Případná stavba příčného prahu bude možná do maximální výšky 0,3m"– v našem návrhu neuvažujeme se zřízením příčného prahu, navrhovaný přechod přes řeku bude řešen formou lokálních kamenných šlapáků v úrovni stávající hladiny, případně jako mělký brod. Konkrétní řešení by bylo dohodnuto se všemi dotčenými institucemi.

Hodnocení poroty

Návrh je čitelný a jedinečný myšlenkou cesty, promenády, podél řeky, která je navržena v podobě zpevněných břehů, zálivu s terasovitě upraveným břehem, visutého chodníku a mlatové cesty. Příjemným prvkem respektujícím charakter a atmosféru prostředí je dřevěná visutá lávka. Terénní úprava spojená s návrhem zálivu vede k návrhu vyvýšené terasy pro pétanque a kavárnu vymezené kamennou zdí, která vytváří necitlivou bariéru. Nepřesvědčivě působí návrh dětského hřiště, výběr herních prvků a úprava dopadových ploch. Mlatová cesta navržená podél levého břehu Loučné nepřináší zásadně novou kvalitu, vyžaduje výrazný zásah při novém svahování břehů. Kladně je hodnocena změna řešení pěší lávky a citlivé úpravy v Parku u Smetanova domu. Jedná se o myšlenkově příjemný návrh.

  • Ateliér: CUBOID ARCHITEKTI
  • Země: Česká republika (Česko)
  • Město: Litomyšl
  • Datum projektu: 2013

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři