Architektura /

Soutěž Něčín – krajina a místo | výsledky

V jednokolové vyzvané neanonymní ideové architektonicko-krajinářské soutěži na návrh něčínské krajiny zvítězila Ing. Eva Wagnerová.

Česká komora architektů , 10. 12. 2009

1. cena (70 000 Kč) - Ing. Eva Wagnerová

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 

Porotu oslovil přístup autorky k zadání. Na způsobu prezentování v rámci výkresů a textů vidíme úsilí jednoduše pojmenovat podstatná témata v analýze a vyjádřit se k nejnaléhavějším otázkám v návrhu. Rezignaci autorky na roli tvůrce-designéra pokládáme za oprávněnou a směřující k podstatě. Architekta v takto široké soutěžní úloze vnímáme především jako aktivního hledače souvislostí mezi krajinou a člověkem, ale také jako partnera, který na základě celistvého pohledu umí předat podstatné a závažné sdělení lidem. Návrh a osobní prezentace nás přesvědčili o tom, že autorka svou prací tyto role naplňuje. Během osobní prezentace jsme byli konfrontování s velmi osobním a přitom velmi erudovaným chápáním nečíňské krajiny. Přes rozsáhlost úlohy a krátký čas k práci byl patrný hluboký vhled, úcta a pokora. To vše bylo využito při vlastním navrhování.

2. cena (45 000 Kč) - Under-construction architects (MgA. Viktor Vlach, Ing. arch. Vladimír Vašut)

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 

Návrh prokázal nadprůměrné kvality v řešení intravilánu obce Nečíň. Porota oceňuje jasné stanovisko k tvorbě prostoru kolem školy a pokládá jej v rámci předložených návrhů za nejcennější. Koncepční úvahu nad umístěním nové tělocvičny v návaznosti na současnou budovu školy pokládáme za dobrou, protože dává možnost kultivace tohoto veřejného prostoru a nebrání širokému využití obce. Prostor kolem bytových domů nenásilně navazuje na celkový návrh a přestože na první pohled jde v grafickém znázornění jen o náznak řešení, autoři zde velmi jednoduchým způsobem organizují prostor s pochopením k venkovskému prostředí. Za přínosné pokládáme návrh aktivit ve volné krajině, které navazují na její historii, současný stav a predispozice vzniklé těžbou kamene.

3. cena (25 000 Kč) - Löw & spol, s.r.o. (Doc. Ing. arch. Jiří Löw, Ing. Eliška Zimová)

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 

Porota oceňuje pečlivě zpracovanou objemnou, analytickou část, která je vedena erudovaně a zaobírá se podstatnými tématy konkrétního krajinného kontextu. Patrné je úsilí autorů o srozumitelnou prezentaci všech výsledků analytické práce, ale chybí nám snaha o určitou hierarchii předkládaných informací nebo vystižení podstaty. Porota by na tomto místě ráda upozornila na obecně platný fakt, že objemné analýzy mohou odvádět pozornost autorů od vlastního navrhování.

Vyhlašovatel: Občanské sdružení za životní prostředí regionu Hříměždice, Nečín, Obory   Předmět soutěže: Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-krajinářského návrhu nečínské krajiny, který bude zahrnovat analýzu krajiny, vyjádření základního přístupu autora ke krajině i k životu lidí v ní (koncept) a architektonické řešení vybraných míst.   Termín konání: 28. 7. - 16. 11. 2009    Vyzvaní účastníci:  

  1. Atelier zahradní a krajinářské architektury (Ing. Zdenek Sendler, Ing. Václav Babka)
  2. Löw & spol, s.r.o. (Doc. Ing. arch. Jiří Löw,Ing. Eliška Zimová)
  3. Under-construction architects  (MgA. Viktor Vlach, Ing. arch. Vladimír Vašut)
  4. Ing. Eva Wagnerová   Porota:   Řádní členové poroty Akad. Arch. David Vávra / architekt Ing. Arch. Jaroslav Wertig / architekt Ing. Petr Velička / krajinářský architekt Ing. Jakub Chvojka / krajinářský architekt Eva Zirhutová / zástupce vyhlašovatele Ing. Josef Kaiser / místostarosta obce Ing. Josef Evan / ředitel školy    Náhradníci poroty Ing. Arch. Radek Dragoun RNDr. Luděk Zirhut / zástupce ředitele školy   Počet odevzdaných návrhů: 3   Ceny a odměny celkem: 140 000 Kč

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři