Architektura / občanské stavby

"Šuplíkový" projekt: Plavecký bazén a hokejový stadion v Opavě

Urbanisticko-architektonická studie sportovně rekreačního komplexu nabízí ucelený koncept souboru staveb doplněný venkovními a rekreačními plochami v rámci řešeného území.

STOPRO spol. s r.o. , 9. 12. 2014

URBANISTICKÁ A ARCHITEKTONICKÁ KONCEPCE

Motto: organické tvary – symbol souznění s přírodou

Urbanistický a hmotový koncept je inspirován nadčasovou symbolikou skořepin trilobitů a lastur. Tato zdánlivě prvoplánová inspirace je promyšleně převedena do tvarování forem velkoprostorových halových konstrukcí. Stylizované skořepiny hal jsou z vnějšku osazeny do jemně modelovaného ozeleněného terénu a naopak prostor mezi objekty je navržen jako velkoryse dimenzovaná zadlážděná plocha. Organická forma objektů a prostorového uspořádání byla zvolena také pro možnost nenásilného propojení komplexu s navrhovanou zelení, která bude pronikat dovnitř areálu a společně s modelací terénu tak zvýrazní primární ideu v kontextu okolní zástavby a krajiny.

Urbanistická kompozice navazuje na dvě stávající stavby – novostavbu víceúčelové haly a letní koupaliště velkoryse založené v období první republiky. Jako páteř celého komplexu je navržena pěší promenáda v prodloužení osy víceúčelové haly. Z této promenády jsou vstupy do jednotlivých objektů, z nichž každý má svůj specifický charakter a přitom jsou díky použitým materiálům a některým společným detailům nenásilně integrovány do jednoho souboru. Hmotové řešení halových prostor je založeno na principu elipticky zakřivených lastur zasazených do jemně vymodelovaného terénu. Hmotová struktura je doplněna kruhovou formou hotelu spojenou se stávajícím hotelem visutou prosklenou lávkou. Centrální promenáda je oživena prvky drobné architektury a zejména vodní plochou, která je napájena vodou z přilehlé vodoteče na severní hranici území. V závěru pěší osy je umístěna horolezecká stěna stylizovaná jako abstraktní skulptura. Po stranách stěny jsou pak umístěna rekreační hřiště na míčové hry a outdoorové centrum. Jako zvlněná stuha je celým komplexem protažena cyklistická a bruslařská in-line stezka, která propojuje jednotlivé části areálu s okolními rekreačními plochami.

HOKEJOVÁ HALA

Hala je svojí velikostí a kapacitou dominantní stavbou areálu. Vzhledem k divácké kapacitě je umístěna tak, aby byla nejsnáze dosažitelná od terminálu autobusové linky i parkovišť pro individuální dopravu. Konstrukce haly je přiznána v exteriéru i interiéru. Zastřešení se postupně rozevírá ve třech skořepinách nesených soustavou obloukových dřevěných lepených vazníků, které procházejí do exteriéru, kde jsou kloubově zakotvené do designově tvarovaných základových patek. Parter haly je otevřen do venkovního nástupního předprostoru. Naopak zadní partie směrem k parkovištím přechází plynule do zatravněného náspu, jež svou modelací sleduje tvar haly. Hala je dimenzována na cca 4500 diváků. Vlastní ledová plocha je snížena oproti vstupu o 1,5 metru pro využití ztraceného spádu a pro snížení celkové výšky objektu. Šatny hráčů jsou z úrovně parteru propojeny s ledovou plochou vyrovnávací rampou. Vstupy na tribuny jsou jednak z úrovně parteru a jednak z ochozů ve 2. NP, kde jsou soustředěny i přestávkové bufety a hygienické příslušenství. Ve třetí úrovni jsou umístěny sky-boxy a boxy pro media.

PLAVECKÝ BAZÉN

Hala s bazénem a dalšímí vodními atrakcemi je umístěna proti hokejové hale s vazbou na stávající letní koupaliště. S tímto areálem je hala provozně propojena do jednoho funkčního celku. Architektonická forma haly je opět odvozena z elipticky vymodelované lastury. Skořepina střechy je prosklena příčně situovanými světlíky sledujícími tvar nosné konstrukce, která je tvořena i zde lepenými dřevěnými vazníky , jež jsou v podpírány trojicí sloupů umístěných v podélné ose haly. Tyto ocelové sloupy jsou rozvětveny do čtyřramenných vidlic nesoucích hlavní nosníky. Na vstupní halu orientovanou do náměstí navazují centrální šatny s přímým vstupem k plaveckému bazénu i vodním atrakcím soustředěným v hlavním otevřeném prostoru haly. Těžištěm provozu je 25 metrový bazén s osmi dráhami, doplněný skokanskými můstky. Vodní atrakce s tobogány, vířivkami, vodním vírem a divokou řekou nabízí pestrou nabídku aktivit. Doplňkové aktivity s wellness a restaurací jsou umístěny v patře nad šatnami. Hala bude napojena na systém technického zázemí víceúčelové haly.

TRÉNINKOVÁ HALA

Tréninková sportovní hala je nejmenší z halových objektů. Má oválný půdorys s formou a tvarem odvozeným z obou větších hal. Hala je dimenzována na míčové hry volejbal a basketbal. Příslušenství a zázemí haly je redukováno na minimum. Hala bude využívat šatnové zázemí stávající víceúčelové haly se kterou je propojena podzemním koridorem.

HOTEL

Netradiční kruhová forma hotelu vytváří výškový kontrast k halovým objektům a přitom s nimi formálně i materiálově koresponduje. Nový garni-hotel rozšiřuje lůžkovou kapacitu existujícího hotelu. Má samostatný vstup, ale bude využívat restaurační a společenské prostory stávajícího hotelu, se kterým je propojen prosklenou lávkou. Kapacita lůžkové části je dimenzována na cca 90 lůžek na úrovni 3*standardu.

Klíčová slova:

Opava stadion bazén

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři