Architektura / občanské stavby

Univerzitní komplex v Ostravě

Multifunkční aula na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě-Porubě byla navržená ostravským Ateliérem IDEA. Budova auly VŠB-TUO je propojena s objektem knihovny VŠB-TUO, a tvoří tak ucelenou součást komplexu univerzity podél ulice 17. listopadu v Ostravě. Objekt auly VŠB-TU je tvořen dvěma nezávislými funkčními celky – samotnou aulou o kapacitě 496 míst s hledištěm uspořádaným v podobě amfiteátru, vedlejšími sály a centrem informačních technologií CIT.

Josef Kupka , 9. 2. 2012

Celkové řešení stavby

Z hlediska širších urbanistických vazeb je podstatné,že pohledové ukončení Hlavní třídy souvisí s areálem VŠB-TU. Generel VŠB-TU řeší způsob ukončení náměstím s dominantou v ose Hlavní třídy. Návrh myšlenku generelu dále rozvíjí vytvořením výrazného vstupu ve formě brány a průchodu na náměstí s vodní plochou a amfiteátrem.

Objekt ve tvaru L dělí plochu na vnější s vjezdem na parkoviště a zásobování a vnitřní tvořenou shromažďovací plochou a amfiteátrem. Vnitřní plocha je doplněna o vodní prvek a plastiku. Bude mít charakter místa pro oddych a relexaci.

Z hlediska vazby na stávající komplex budov školy je tato stavba ukončením jižního křídla komplexu.

Z hlediska výšky zástavby navržená stavba vytváří svou horizontální strukturou podnož pro okolní navazující stávající zástavbu. Stavebně navazuje na knihovnu školy, přes kterou je navržen krytý koridor pro pěší a v podzemí koridor inženýrských sítí.

Výtvarné řešení

Výtvarné řešení vychází z použití lehkého sklometalického pláště v kombinaci s pevnými pasážemi fasády. Koncepce interiéru v použití dřeva s lesklým kovem, keramikou a stěrkopískovým kobercem v hlavních prostorách vytváří materiálovou a barevnou jednotu. Stropní konstrukce v posluchárnách bude tvarována akustickými podhledy dle výpočtu prostorové akustiky.

Popis stavby

Nový objekt AULY VŠB-TU slučuje v sobě dva nezávislé funkční celky :

- aulu s vedlejšími sály - CIT (centrum informačních technologií)

Koncepce uspořádání je založena na řazení sálů po vnějším obvodu objektu, zatímco foyery se schodišti a občerstvením směřují do akademického náměstí chráněného před hlukem. Propojením s knihovnou spojovací chodbou se nová přístavba Auly a CIT začlení do stávajícího seskupení budov navzájem rovněž propojených.

Základem provozu objektu je aula o kapacitě 496 míst s amfiteatrálně uspořádaným hledištěm.Jeviště sálu bude sloužit pro přednášky školní výuky,promoce,kongresy a kulturní vystoupení divadelních souborů malých forem. Pro tyto funkce je sál vybaven šatnami účinkujících s hyg. zařízeními,kabinety přednášejících,boxy tlumočníků a novinářů.

Zařízením pro zadní projekci, ozvučením, flexibilním vybavením jeviště divadelní technikou je vybavena velká aula. Nezbytnou součástí vybavení je centrální šatna s obsluhou,WC posluchačů a občerstvení. Bufet občerstvení bude zajišťovat i prodej studených jídel ve foyeru při významných setkáních (kongresy). Sál je přístupný z horní úrovně 2. podlaží třemi uličkami. Únik ze sálu bude možný i z úrovně 1.podlaží. Jednotlivé řady výškově sledují křivku viditelnosti.

Další sály kapacity 89 a 85 míst budou sloužit pro přednášky. Sály mají stupňovitou podlahu. Stoly jsou pevné s vysouvací deskou a volnými žídlemi. Víceúčelový sál s rovnou podlahou kapacity 150 míst bude sloužit pro přednášky, kulturní akce, nevyjímaje tanec. Komplex sálů (poslucháren) uzavírá sál pro 41 míst a salonek pro 80 míst.

Kromě venkovního parkoviště jsou navržena krytá parkovací stání v podzemí budovy se vstupem do všech podlaží schodištěm a výtahem. Zvláštní pozornost je věnována ochraně proti nadměrnému hluku z provozu na ul.17.listopadu a dennímu osvětlení přednáškových sálů. Sál auly je chráněn po obvodu zdvojeným pláštěm.Denní osvětlení je zajištěno přes střešní plášť ve formě světlíků. Podobně je řešena ochrana dalších sálů.

CIT (centrum inf.technologie) je vklíněno mezi aulu a stávající objekt knihovny. Provozně vytváří samostatný, oddělený komplex technologického sálu, v dalším podlaží pak kanceláře pro 50-60 osob, zasedací místnosti a nezbytné hygienické zařízení. Provozní celek je dobře propojen v 1. podlaží s knihovnou prosklenou spojovací chodbou, o podlaží níž pak koridorem kabelového vedení. Pod blokem CIT a z části učebnami je v podzemí navrženo parkoviště s vjezdem z ul. Dr. Slabihoudka. Z parkoviště je přístup schodištěm a výtahem do celého komplexu včetně Knihovny.

Obvodový plášť je tvořen předsazeným sklometalickým pláštěm na bázi hliníku a skla. Plné části fasády jsou obloženy tvarovaným hliníkovým plechem s tepelnou izolací. Podlahy jsou tvořeny v převážné míře z povlaků. Jedná se o stěrkopískový potah použitý ve foyérech a stupňovitých posluchárnách. Podlahovina lino je v kancelářích. Keramická dlažba je použita v hygienických zařízeních a v přípravnách kuchyně. Akustická pohoda je zajištěna pohltivými kazetovými podhledy. V aule a stupňovitých posluchárnách je navržen tvarovaný akustický podhled dle výpočtu akusticky uzařených prostorů.

Klíčová slova:

ArchiCAD Ostrava univerzita

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři