Architektura / občanské stavby

Vítězný návrh Knihovnicko - informačního centra v Hradci Králové

První cenu získalo velmi originální a výrazné řešení, které má ambice stát se novou městskou dominantou. Vítězný projekt má zdánlivě výstřední půdorys ve tvaru písmene X, který překvapivě splňuje požadavky na provoz a vytváří příznivé vnitřní prostředí. Autory tohoto projektu jsou: Mgr. akad. arch. Roman Brychta, Ing. arch. Adam Halíř a Ing. arch. Petr Lešek ze sdružení architektů PROJEKTIL ARCHITEKTI z Prahy. Následuje průvodní zpráva...

Petr Vaněk , 5. 11. 2002

Místo - prázdná plocha ve významné městské poloze mezi vnitřním a vnějším okruhem. Gočár, břeh řeky Orlice – nábřeží – pěšina.Sousedství - nevýrazná směs staveb. Požární sbor, kvalitní architektura Gočárovy koželužské školy /dostavba méně kvalitní/, prefabrikovaná výstavba domovů mládeže, učňovských škol a menzy z 80. let, dále rytmus výškových budov farmaceutických, pole se solitérem pedagogické fakulty uprostřed /prvotina nejasného urbanistického konceptu/, opuštěné fotbalové hřiště.Chybí pevný urbanistický koncept této lokality.UrbanismusKIC – Geometrie objektu přeškrtnutím pozemku toto místo neruší ale zviditelňuje. Průchozí parter umožňuje účast na životě okolí, jeho podporu a ovlivňování. /Univerzitní kampus…/.Něco začíná. Budova je pevného tvaru a jasného postoje. Je to instituce. Dává okolí smysl a bod. Otevírá se uživatelům za tří stran. Nabízí různorodé pobytové plochy v parteru. Propojení hlavních pěších a cyklistických tras a cílů. / nábřeží, fakulta pedagogická,stadion…/ Pro Gočárovu školu zaklíněním zvětšuje odstup. Nepřevyšuje = nedominuje.Parkoviště - otevřené na jižní straně pozemku a přikryté zelení - mizí. Přechod parkoviště v korunách stromů. ArchitekturaDům KIC je objekt půdorysného tvaru písmene X. Plášť budovy – litý probarvený /oranžovo – červený pigment/ beton - svým charakterem podtrhuje dynamičnost a čitelnost tvaru. Plášť je perforován kulatými okny, zvolenými pro svou schopnost vytvořit intimní a soustředěné vnitřní prostředí. Okna jsou umístěna ve dvou parapetních výškách. V rámci řádového rastru jsou nepravidelně rozmístěná podle vnitřních prostor. Velká prosklení na koncích ramene u Hradecké ulice zakončují a prosvětlují hlavní knihovnické prostory. Okna na rameni se sklady jsou co do kvantity minimalizována. Objekt budovy je umístěn na dlážděné ploše, která navazuje na okolní komunikace /chodníky, vozovky/ a na zelenou plochu střech garáží. Garáž v otevřeném soklu budovy KIC. Zastřešená pouze rastrem sítí porostlých zelení / břečťan obecný – hedera helix– stále zelený, nenáročný, snese prostředí splodin. Prorůstá strom – stromořadí / dřezovec trojtrnný – gleditsia triacanthos „sunburst“ – tolerantní, nenáročný/ barva listu žlutozelená . Barevná propojení stromů a fasády budovy.ProvozBudova je obsluhována zásobovací rampou do suterénu, kde jsou také parkovací stání služebních vozů. V suterénu navazuje služební vertikální komunikace s výtahem a nákladní výtah s baterií čtyř knihovnických výtahů. Tyto vertikální komunikace procházejí celou budovou ve služební části. Knihařská dílna v suterénu má samostatný přístup pro zákazníky po schodišti. Další provozy jsou technologické a skladovací s návazností údržbářské dílny. V suterénu záměrně neumisťujeme sklady a depozitáře z bezpečnostních důvodů /hladina spodní vody, stoletá voda = technicky náročné řešení/.V druhé části suterénu – druhém rameni - je parkoviště pro návštěvníky a zaměstnance. Zaměstnanci suterénem projdou do služební části, návštěvníci vystoupí po schodišti do zádveří knihovny /schodiště je vybaveno vozíčkářskou plošinou, výtah na jedno patro je neekonomický/, nebo únikovým schodištěm mimo objekt KIC.V přízemí je budova proříznuta k Hradecké ulici. Nabízí tak možnost průchodu a rozptýlení dnes velkého počtu peších a cyklistů /kryté stání kol/. V odříznutých částech budovy se nabízí zcela oddělené prostory k pronájmu /rozšíření společenské funkce místa/. Z průchodů jsou dva vstupy do vestibulu KIC. Mezi nimi je plocha vyčleněna interaktivní prezentaci KIC. Vestibul je centrálním prostorem přes dvě patra. Je prosvětlen kruhovým atriem s hlavním schodištěm, který prochází celou budovou až ke střešnímu světlíku. Patro vestibulu s internetovým klubem, čítárnou novin a sedacími koutky /automaty…/ je vizuálně propojeno dalšími kruhovými otvory. Ve vestibulu jsou dva výtahy, naproti hlavní obslužný pult, terminály a volná místa k pobývání a setkávání. Od hlavního pultu vpravo je v průhledu vidět centrální šatnu a kavárnu přes dvě podlaží na konci prostoru. Kavárna je schodištěm propojena s čítárnou novin. U centrální šatny je zádveří služebního vchodu, přímo napojené na vertikální komunikaci služební části. Tento přístup je možné použít pro nezávislé VIP semináře v konferenčním sálu, přístupném jak z veřejné tak ze služební části budovy KIC. Levé rameno od pultu je ve všech patrech navrženo jako sklad knih. V 1.NP a 2.NP jsou to depozitáře s kompaktními regály a klimatizovaný sklad. Ve zbývajících čtyřech podlažích jsou regálové sklady. Všechny sklady jsou přímo napojeny na nákladní a knihovnické výtahy. Kapacita skladu vyhovuje požadovaným počtům uskladněných svazku /viz. Výpočet??/. Vestibul je velkorysým prostorem, z něhož návštěvník stoupá světelným tubusem ke knihám/vědomostem.Ve třetím patře je hlavní prostor volného výběru s obslužným pultem se zázemím – kanceláře za prosklenou příčkou. Sál volného výběru prochází celou délkou dvou ramen. Je v něm střední vložené 4. patro - galerie. Prostor je na obou koncích otevřen přes dvě patra s oknem na celou výšku. Na sever na staré město a na jih, odcloněn slunečními žaluziemi, do krajiny. Vizualizace toku energie. Intimní část uvnitř dispozice je přisvětlena kruhovými okny o výšce dvou parapetů. Nižší 600mm kde je umístěn stolek a čtenář si může s vybranou knihou přisednout k oknu, a vyšší 1500mm, pro osvětlení vnitřní dispozice. Ve služební části je v 3. NP v pravém zadním křídle ke starému městu administrativní provoz knihovny /zpracovatelská linka/, ve 4. NP kanceláře vedení a provozu knihovny s centrálně umístěnou reprezentativní zasedací místností s výhledem na staré město.Volný výběr je prostorem hledání tajemství.Stoupáme světelným tubusem do pátého patra studoven. Zde je dvoupatrový studovna přisvětlena kruhovými membránovými světlíky s rozptýleným světlem. Ochozy - galerie jsou nasvětleny kruhovými okny a koncovým prosklením podobně jako ve volném výběru. V zadním křídle jsou zvláštní a individuální studovny.Studovna je centrum bádání ve světelné pohodě. V posledním patře v zadním křídle k městu je umístěn konferenční sál s výstavní síní. Lze je obsluhovat jak ze služební tak z veřejné části KIC. Strop konferenčního sálu je vyzdvižen nad střechu budovy. Dosahujeme tak možnosti horního osvětlení sálu a odrazem od dělící stěny také výstavní síně. Oba prostory jsou variabilně propojitelné. Vzdušnost reprezentace.DopravaGaráže jsou navrženy z důvodů pokrytí požadované kapacity jako dvoupodlažní /respektive jeden a pul podlažní/ s využitím výškového rozdílu pozemku. Nechtěli jsme navrhovat u instituce jako je KIC parkovací stání, které najdeme u nákupních center. Proto jsme zvolili otevřené parkoviště v soklu budovy zakryté lehkou konstrukcí - krajinou.ZávěrBudova Knihovnicko- informačního centra je pevným a výrazným objektem respektujícím to kvalitní v okolí, se zážitkem průhledu a průchodu, a s klidným vnitřním prostředím, zčásti velkorysým a zčásti intimním.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři