Události /

Knihovna pro XXI. století

Pod tímto názvem se uskuteční od 8. do 24. listopadu v Muzeu východních Čech v Hradci Králové výstava architektonických návrhů Knihovnicko – informačního centra „U Přívozu“ v Hradci Králové. Výstava je součástí architektonické soutěže, jejímž účelem bylo nalézt nejvhodnější koncepci komplexního architektonického a provozního řešení nové budovy knihovny v návaznosti na urbanistickou a architektonickou hodnotu daného stavebního prostoru. Na základě těchto kritérií porota udělila jednu první a tři třetí ceny. První cenu získalo velmi originální a výrazné řešení, které má ambice stát se novou městskou dominantou. Vítězný projekt má zdánlivě výstřední půdorys ve tvaru písmene X, který překvapivě splňuje požadavky na provoz a vytváří příznivé vnitřní prostředí. Autory tohoto projektu jsou: Mgr. akad. arch. Roman Brychta, Ing. arch. Adam Halíř a Ing. arch. Petr Lešek ze sdružení architektů PROJEKTIL ARCHITEKTI z Prahy…

Petr Vaněk , 6. 11. 2002

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY: Jména autorů návrhů, které nebyli oceněny ani odměněny, budou odtajněny až 18.11. 2002. Důvodem je posunutí termínu odevzdání soutěžních návrhů z důvodu povodní. Tím, že nebylo možno posunout termín výstavy, beží do 18. listopadu lhůty pro možné odvolání účastníků soutěže. Pokud tedy chcete výstavu shlédnout i se jmény všech autorů, doporučujeme Vám shlédnout výstavu v době od 18.11. do 24.11.Studijní a vědecká knihovna (SVK) v Hradci Králové plánuje výstavbu nové knihovny již od roku 1994. Tehdy byla do majetku pražské židovské obce předána budova na Pospíšilově třídě, bývalá synagoga. Příznivá nájemní smlouva končí v roce 2004. Oficiálně se nám podařilo přípravu Knihovnicko-informačního centra U Přívozu (KIC) zahájit v roce 2001. Projekt výstavby byl zaregistrován 31.7. 2001 s rozpočtem necelých 400 mil. Kč.Naše knihovna se nyní nalézá ve třech objektech. Na Pospíšilově třídě je umístěna půjčovna pro absenční výpůjčky, vedle Muzea východních Čech na Eliščině nábřeží se nachází studovna pro prezenční studium a ve skladištní oblasti máme postavený poměrně nový centrální depozitář. Prostory půjčovny a studovny jsou malé a nevyhovují moderním trendům knihovnických a informačních služeb. Domníváme se, že v krajském sídelním městě s bohatou pedagogickou tradicí a s řadou vysoce odborných technických a medicínských pracovišť je vybudování odpovídajícího knihovnicko-informačního zázemí naprostou nutností.Díky pochopení městského úřadu postavíme novou knihovnu na velmi atraktivním místě. Ze směru od středu města bude spolu s Průmyslovou školou strojnickou tvořit vstupní bránu do univerzitního komplexu, a stane se tak místem propojení veřejného a akademického života v našem městě.KIC chceme vybudovat především jako knihovnu, ale bude i vzdělávacím a společenským centrem, tedy místem setkávání lidí. Je určeno širokému spektru uživatelů od středoškolské mládeže po aktivně působící seniory, od úzce specializovaných badatelů po uživatele se zcela nevyhraněnými zájmy, od jednotlivců po široké zájmové skupiny. Bude sloužit obyvatelům kraje a města, ale prostřednictvím meziknihovních služeb i občanům celé republiky. Realizací bezbariérových vstupů zpřístupníme knihovnu handicapovaným spoluobčanům.Nejdůležitějším úkolem naší knihovny je poskytování informací ze všech vědních oborů, a to jak prostřednictvím klasických dokumentů, jako jsou tištěné knihy nebo periodika, tak i prostřednictvím dokumentů digitálních a digitalizovaných, včetně vzdálených elektronických zdrojů. S novými technologiemi, se kterými do Knihovnicko-informačního centra počítáme, budeme schopni poskytovat informace nejen klasicky, ale i elektronicky.Chceme vybudovat knihovnu do jisté míry samoobslužnou. Některé služby, např. vyhledávání dokumentů ve volném výběru, objednávání knih ze skladu, rezervace a prodlužování výpůjční doby knih, si budou moci uživatelé realizovat sami tak, abychom proces získání konkrétní knihy co nejvíce zkrátili. Někde je to již realita, u nás si na takto pojaté služby musí čtenáři počkat až do nové knihovny. Protože výstavbu plánujeme již několik let, máme velmi konkrétní představy o tom, jak by knihovna mohla vypadat a fungovat. Budova by měla mít tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Bude zde půjčovna s rozsáhlým volným výběrem dokumentů (až 200 000 svazků) a základní informační službou. Plánujeme Internet club s 10 počítači včetně stanic pro nevidomé a slabozraké, čítárnu novin a literární kavárnu. V rámci prezenčních a speciálních služeb bude k dispozici až 100 000 svazků dokumentů k prezenčnímu studiu a 2 500 titulů periodik. Počítáme se 120 studijními místy. Plánujeme zde poskytovat odbornou asistenci při práci s databázemi a kvalifikovanou navigaci ve světě internetu. Součástí studoven se stane i specializované informační a rešeršní pracoviště. Vybudujeme speciální regionální badatelnu s příslušným fondem a databázemi. Naši uživatelé se mohou těšit na novou multimediální studovnu. Pro zvýšení informační a počítačové gramotnosti obyvatel Královéhradeckého kraje zpřístupníme počítačovou učebnu. Všechna čtenářská místa vybavíme připojením k počítačové síti, s otevřením knihovny budou počítače asi u poloviny z nich. S elektronickými čtenářskými katalogy počítáme i do vestibulu knihovny. Konferenční sál s kapacitou asi 150 osob bude sloužit odborným přednáškám a seminářům, kulturním a společenským akcím. Přímo v budově KIC plánujeme depozitář s kapacitou 1 000 000 svazků.Chceme vyjít vstříc všem skupinám uživatelů, proto bude nová Studijní a vědecká knihovna v provozu od pondělí do pátku od 9 do 21 hodin, v sobotu od 9 do 14 hodin. O služby a provoz se postarají kvalifikovaní knihovníci, knihovničtí asistenti, specialisté a pomocný personál, celkem 80 pracovníků. Informační a konzultační pracoviště budou součástí uživatelských prostor. Čtenáři by se měli stát spolutvůrci a inspirátory naší práce, budeme se snažit akceptovat jejich názory a připomínky. Pouze tak docílíme, aby byla knihovna plně funkční, uživatelé se k nám rádi vraceli a považovali ji za svou.Svou vizi nové knihovny jsme zveřejnili v našem investičním záměru a stavebním programu. Zpracovatel těchto dokumentů vycházel především z představ a doporučení knihovníků. Architektonické řešení budovy by však měli navrhnout lidé k tomu povolaní, proto jsme 20.3.2002 vyhlásili veřejnou architektonickou soutěž na zpracování návrhu stavby Knihovnicko-informačního centra U Přívozu. Jejím účelem je nalézt nejvhodnější koncepci komplexního architektonického a provozního řešení nové budovy knihovny v návaznosti na urbanistickou a architektonickou hodnotu daného stavebního prostoru. K 14.6.2002 si soutěžní podmínky a podklady vyzvedlo celkem 102 architektů a ateliérů.Podrobnosti k soutěži byly zveřejněny v Bulletinu ČKA, č. 3-4/2002. Odborná porota složená z architektů, knihovníků, zástupců města a kraje posuzovala 62 přihlášených projektů ve dnech 21.-24.10.2002. Porota konstatovala, že soutěž splnila očekávání více než dobře. Většina návrhů prokázala dokonalou profesionalitu svých autorů. Soutěž přinesla příklady různých přístupů a různé varianty koncepce objektu knihovny. V rozhodování o všech, včetně těch nejlepších, pomohly porotě obsáhle zpracované posudky experta z oboru knihovnictví. Porota odměnila ty návrhy, které přinesly do soutěže nové nebo neobvyklé postoje a ocenila 4 návrhy. Oceněné návrhy prokázaly vysokou úroveň technologie provozu a stavby a znamenají pro Hradec Králové značný kulturní přínos. Porota pracovala velmi intenzivně čtyři dny a vítězný projekt obdržel hlasy všech porotců.Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové děkuje všem členům poroty v čele s jejím předsedou Prof. Ing. arch. Miroslavem Masákem za obětavou a usilovnou téměř roční práci v této architektonické soutěži a představitelům Královéhradeckého kraje za důstojné prostředí (Velký sál Krajského úřadu v Hradci Králové), ve kterém jsme mohli hodnotící zasedání poroty realizovat a za pomoc, kterou nám při přípravě a organizaci soutěže poskytli.Výstava všech zúčastněných návrhů se bude konat od 8. do 24. listopadu 2002 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.Pro úplnost ještě doplňme jména autorů oceněných soutěžních návrhů a jména členů poroty:1. cena /obálka č. 53/ Ing. akad. arch. Roman Brychta, Ing. arch. Adam Halíř, Ing. arch. Petr Lešek > >> Více informací o návrhu naleznete v průvodní zprávě << <3. ceny /obálka č. 33/ Petr Benedikt/obálka č. 38/ Ing. arch. Petr Šuda, Ing. arch. Miroslav Horský, Ing. arch. Tomáš Vymetálek/obálka č. 61/ Ing. arch. Petr Burian, Ing. akad. arch. Petr Hájek, Ing. arch. Tomáš Hradečný, Ing. arch. Simona Kučírková, Ing. akad. arch. Jan ŠépkaJména autorů odměněných soutěžních návrhů/obálka č. 35/ Ing. arch. Martin Bambas, Ing. arch. Juraj Matula, Ing. arch. Richard Sidej/obálka č. 43/ Ladislav Kuba, Tomáš Pilař/obálka č. 15/ Ing. arch. Milan Rak, Ph.D., Ing. arch. Iveta Raková, Ing. arch. Libor Rydlo, Ing. arch. Alexandr Skalický/obálka č. 23/ Ing. arch. Pavel Martinek/obálka č. 31/ Ing. arch. Jan Jarolímek, Ing. arch. Josef Pfeifer, Ing. arch. Ivan Vavřík/obálka č. 62/ Ing. Mojmír Kopecký, Ing. arch. Vladimír Čuhel, Ing. arch. Michal ŘíčnýJmenný seznam řádných členů poroty a jejich náhradníkůČlenové poroty - porota má sedm řádných členů a čtyři náhradníky a bude zasedat, jednat a rozhodovat v tomto složení:Řádní členové poroty závislí:Mgr. Eva SvobodováJiří Rokling. arch. Karel VlčekŘádní členové poroty nezávislíprof. Ing. arch. Miroslav Masákdoc. akad. arch. Imrich VaškoIng. arch. Milena VitoulováIng. Martin SvobodaNáhradníci poroty závislíPhDr. Pavel MertlíkMgr. Lenka MálkováIng. arch. Oldřich SemrádNáhradníci poroty nezávislíIng. arch. Zdeněk Lukešdoc. dr. Rostislav Šváchaprof. Alena ŠrámkováPřizvaný odborný znalecPhDr. Ladislav Kurka (znalec v oboru knihovnictví)

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři