Architektura /

Výsledky soutěže na krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně

Vítězem soutěže na krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně se stalo A.D.N.S. Production s.r.o.

Česká komora architektů , 18. 12. 2009

1. cena (1 100 000 Kč) - A.D.N.S. Production s.r.o., autoři: Akad. arch. Václav Alda, Ing. Petr Dvořák, Ing. arch. Peter Jurášek, Akad. arch. Martin Němec, Ing. arch. MgA Juraj Sonlajtner, Ing. arch. Jakub Děnge, Ing. arch. Petr Janeš, Ing. arch. Jakub Obůrka, spolupráce: Ing. Jiří Petlach

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch

Hodnocení poroty | Dobré zapojení do kontextu města, vhodné dopravní napojení, předloženým způsobem nicméně nelze realizovat kapacitně parkování v ulici Vavrečkově vzhledem k její budoucí rehabilitaci. Velkým kladem je propojení hlavním vstupem z ulice Vavrečkovy, průchodnost nádvoří přes zvýšený parter. Ničím neomezená rovina, platforma, scéna nejlépe odkrývá potenci sestavy. Právě suché minimalistické a civilní řešení je nejjednodušším podtržením krásy architektury objektů. Z hlediska provozu všech tří institucí vyhovující, některá dispoziční řešení jsou problematická, kapacitně bez rezervy. Energetický koncept nenaplnil očekávání zadání. Nejsou řešeny ani problémy stavebních konstrukcí z hlediska stavební fyziky. Navržený energetický koncept se omezuje pouze na výčet složitých technických zařízení s vysokou energetickou účinností, nejsou ale zmíněny jejich vysoké investiční náklady. Všechny prostory jsou větrány nuceně a klimatizovány pomocí FCU. V předloženém energetickém konceptu není zohledněna možnost energetických úspor dosažených stavebními úpravami. V případě realizace navrženého konceptu lze očekávat vysoké provozní náklady. Doporučujeme výrazně dopracovat řešení fasád s ohledem na tepelně technické vlastnosti a kompletně přepracovat energetický koncept budovy v intenzích soutěžního zadání. Konstrukčně je návrh realizovatelný po dořešení zakládání novostavby ve styku s původními budovami. Uvedená kubatura dostavby neodpovídá, zahrnuje i stavby č.p. 14 a 15. Bez jejich objemů je přijatelná. Schází však objem parkoviště. Etapizace realizace je možná.

 

2. cena (900 000 Kč) - Ateliér K2 - Ing. arch. Jiří Poláček, Ing. arch. Václav Škarda, autoři: Ing. arch. Jiří Poláček, Ing. arch. Václav Škarda, spolupráce: Ing. arch. David Šabata, vizualizace: Jiří Zákostelný

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 

Hodnocení poroty | Zapojení do organismu města je řešeno velmi dobře, nutno přeřešit dopravní napojení a parking s ohledem na dobudování ulice Nádražní, průchodnost vnitroblokem je velmi dobrá. Nutno revidovat napojení do ulice Vavrečkovy s ohledem na její budoucí rehabilitaci. Čistý, poetický a citlivý projekt s výbornými dispozicemi. Kladem je cihelná scelující platforma výjimečného řezu a výtvarného náboje s neběžnou estetikou až surreálného vyznění levitující zahrady. Kladem je také uvolňování baťovského racionálního systému citlivým uvážlivým doplňováním i definování problému fasád (užití okenic). Naplnění stavebního programu je dodrženo. Vhodné řešení skladu knih. Zajímavé řešení výstavního prostoru v podzemí. Energetický koncept budovy je zpracován velice úsporně, přesto plně podchytil hlavní body zadání. Návrh se správně vyrovnal s tepelně fyzikálními vlastnostmi stavebních konstrukcí a s pasivní ochranou budovy proti tepelné zátěži z vnějšího prostředí. Architektonické řešení zohlednilo v dispozičním řešení nároky jednotlivých místností na vnitřní klima a tím nepřímo přispělo k minimalizaci technických zařízení. V případě realizace navrženého konceptu lze očekávat nízké investiční a provozní náklady. Konstrukčně je návrh realizovatelný po prověření zakládání skladu knih v blízkosti základů 15. budovy. Navrhované stavební technologie jsou reálné. Uvedená kubatura dostaveb odpovídá a je přijatelná. Etapizace stavby je možná.

 

3. cena (800 000 Kč) - Ing. arch. Peter Lacko, spolupráce: Filip Tittelbach, Adam Kekula, Lenka Dvořáková, Markéta Burešová, Anna Eiseltová, Tereza Schneiderová, Radek Müller, Jiří Cajthaml, Petr Boháč, Antonín Žižkovský

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 

Hodnocení poroty | Řeší průchodnost přes zvýšený parter nádvoří, nutno dořešit dopravní napojení v návaznosti na nové vedení ulice Vodní, nepracuje s parterem do ulice Vavrečkovy, rehabilitace ulice Vavrečkovy neumožní umístění venkovních exponátů. Jasně definované tři objekty pro tři instituce. Vložený deskový objekt, zde na rozdíl od ostatních, není mrtvým skladem, ale muzeem a výlohou. Soudobou intervenci autor používá pouze v meziprostoru. Obvod bloku řeší v intencích zlínské stavební kultury (jižní fasáda galerie). Platforma je dalším výstavním prostorem galerie. Stavební program zcela naplněn. Z hlediska galerie a knihovny nadprůměrné řešení. Jasné a vůči institucím i návštěvníkům vstřícné řešení vstupů a komunikace. Energetický koncept je zpracován velmi kvalitně a plně zohlednil zadání. Je uvažováno nejen s využitím akumulačních schopností stavebních konstrukcí, ale i přirozeného větrání a nočního předchlazování konstrukcí přirozeným větráním. Architektonické řešení dispozic zohledňuje rozdělení místností/prostor s ohledem na energetickou úspornost provozu. Zateplení obvodového pláště z vnitřní strany a následné obezdění cihlami z pálených anebo nepálených cihel výrazně vylepšuje tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí. Instalace technických zařízení je minimalizována. V případě zmenšení obestavěného prostoru lze očekávat nízké investiční a provozní náklady při dodržení tepelné a klimatické pohody v budově. Konstrukčně je návrh realizovatelný po dořešení zakládání novostavby ve styku s původními budovami. Navrhované stavební technologie jsou reálné. Uvedená kubatura dostaveb souhlasí (je vyšší). Etapizace realizace je možná.

.

Odměna (100 000 Kč) - Ing. arch. Stanislav Šutvaj, spolupráce: Mgr. Art. Matúš Bišťan

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 

.

Odměna (100 000 Kč) - Cuboid architekti s.r.o., autoři: Ing. arch. Aleš Papp, Ing. arch. Milan Vít, Ing. arch. Magdalena Pappová, spolupráce: Ing. arch. Filip Kándl, Arch. Polina Strukova, Ing. Michal Nastoupil

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 

 

Odměna (100 000 Kč) - SIAL architekti a inženýři spol. s.r.o., autoři: Ing. arch. Michal Hušek, Ing. arch. Petr Čihák, Ing. arch. Linda Novotná, spolupráce: Ing. Martin Mašek, Ing. Josef Franc, Ing. Vít Šrámek, Ing. Jiří Kovář, Ing. Martin Spálenský

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch
 

Jednokolová veřejná anonymní architektonická projektová soutěž

Vyhlašovatel: Zlínský kraj

Předmět soutěže: Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu urbanistického, architektonického, provozního, dispozičního, konstrukčního, technického a estetického řešení stavby Krajského kulturního a vzdělávacího centra, zahrnujícího Krajskou knihovnu Františka Bartoše, Krajskou galerii výtvarného umění a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, a to v budovách č. 14 a 15 bývalé továrny firmy Baťa ve Zlíně a v prostoru mezi těmito budovami. Předmětem soutěže nebyl podrobný návrh interiérového zařízení, exteriérového mobiliáře a expozic, vyjma částí pevně spojených se stavbou a orientačního rozmístění interiérového vybavení.

Termín konání: 22. 5. - 20. 8. 2009

Porota:

Řádní členové poroty

Libor Lukáš Ing. Jindřich Ondruš PhDr. Zdena Friedlová Ing. arch. Dagmar Nová Prof. Ing. Ach. Miroslav Masák Prof. Ing. Arch. Emil Přikryl Ing. arch. Regina Loukotová Ing. Arch. Antonín Novák Prof. PhDr. Pavel Zatloukal

Náhradníci

Mgr. Karolina Jirkalová Ing. arch. Marek Štěpán Ing. Milan Hudec Mgr. Pavel Macura Ing. Petr Všetečka PhDr. Ivan Plánka PhDr. Václav Mílek

Počet odevzdaných návrhů: 36

Ceny a odměny celkem: 3 100 000 Kč

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři