P

P.P. Architects - Revitalizace Náměstí Míru ve Zlíně

V návrhu experimentujeme s myšlenkou dostavby jižní fronty náměstí při zachování hodnotného, téměř chrámového prostoru kašny s kruhovým špalírem vzrostlých lip. V návaznosti na původní dům v prostoru bývalé Školní ulice je hmotově doplněna bloková zástavba domů s vybíhajícím křídlem uzavírající jižní stranu náměstí při zachování cenného parkového náměstí otevřeného do třídy Tomáše Bati. 

Samotný prostor náměstí je tvarově sjednocen kamenným kobercovým čtvercem přimknutým k obnovené jižní frontě se zakomponovanou bránou, která poslouží jako stabilní celosezónní kryté jeviště společenských akcí města. Do náměstí je navrácena hodnotná forma městské fontány s vazbou na stylizovanou obloukovou linii původní historické cesty (Hučna cesta). Stinný baldachýn stromů s odpočinkovým mobiliářem je v obnovené formě zachován ve stromořadích při východní a severní straně náměstí, kde kontinuálně pokračuje do prostoru Rašínové a Bartošové ulice. V centrální části náměstí jsou stromy situovány v kompoziční vazbě na centrální vodní prvek. 

V rámci 1. etapy dostavby náměstí je v našem návrhu počítáno s výstavbou podzemních podlaží lemujících jižní stranu náměstí včetně obslužného tubusu vjezdu a výjezdu podzemního parkoviště ústícího do prostoru tř. T. Bati. Důležitou službou v této části jsou nové umístěné veřejné toalety. Na těchto základech je vybudováno kryté zvýšené podium s dočasnou konstrukcí zastřešení, které spolu s navazujícím skeletem vytváří kolonádu, která v úvodní fázi pohledově sjednotí absentující frontu náměstí. Vjezdový tubus parkovacího domu je spolu s pomocí drobné provozní konstrukce transformován do podoby tribuny s vazbou na přilehlé zpevněné plochy určené pro alternativní sporty a rekreaci (taneční parket, plocha pro skate, zimní kluziště), podpořenou zázemím kiosku s občerstvením. 

Foto: eArch

Prostor před vstupním průčelím farního kostela je transformován na minimalistickou piazzetu kompozičně členěnou pásy velkoformátové dlažby podpořenou skupinami stromů, okrasných záhonů a vloženým mobiliářem. Do kompozice vkládaných příčných pásů je umístěn jednoduchý tvar fontány. Upravené komorní prostranství je příčně kompozičně provázáno s výrazným průčelím přilehlého městského divadla.  

Odpočinkový mobiliář je tvořen třemi formami. Po obvodu hlavního náměstí jsou rozmístěny k ochranným mřížím stromů dvojice laviček – ocelové podnože s dřevěnými posedovými rošty a opěradly. V obdobném designu jsou k centrálnímu vodnímu prvku situovány dvouramenné lavičky bezopěradlové, tzv. rohové či L lavičky. Obdobný městský nábytek je umístěn do zachovaného prostoru původní kašny se vzrostlými lipami. V korzu Bartošové ulice jsou kmeny stromořadí obemknuty vodorovnými dřevěnými posedovými pláty, které vystupují nad svažitou niveletu komunikace. V prostoru náměstí pod kostelem jsou rozmístěny do kompozice příčných pruhů opět jednoduché lavičky – ocelové podnože s dřevěnými posedovými rošty, avšak s rozšířeným sedákem na 80 cm. V řešeném prostoru jsou rozmístěny rámové stojany na kola.  

Stávající vzrostlá skupina lip je v návrhu zachována. Navazující stavby musí v maximální míře ctít životní podmínky těchto dospělých stromů. Stanovištně nevhodné jehličnaté stromy budou odstraněny. Obnovené a nově navrhované špalíry stromů (náměstí, Bartošova a Rašínova ulice, strana Třídy T. Bati) budou druhově sjednoceny s ohledem na stanovištní podmínky (např. Vhodné kultivary druhů – Acer campeste, Celtis occidentalis, Fraxinus angustifolia apod.). Nová centrální kašna bude kompozičně doplněna čtveřicí stromů (např. Vhodné kultivary druhů – Sophora japonica, Platanus acerifolia, Tilia tomentosa) s ohledem na nosnost stropních konstrukcí podzemní garáže. V prostoru ulice Bartošové a v prostranství před kostelem jsou stromové mísy kombinované se záhony okrasných trvalek a trav. Odvodnění povrchů prostranství bude řešeno do systému vsakovacích a retenčních boxů, který bude svázán se zavlažovací technologií vegetačních prvků. 

Foto: eArch

Hlavní čtvercová plocha náměstí a prostor ulice Bartošové jsou navrženy k pokrytí kamennou dlažbou /řezaná žula) do vzoru pásů skládaných formátů na vazbu s jednotnou příčnou základnou a variabilní délkou. V ploše se střídají pásy skládané dlažby většího formátu s pásy členité drobnějšími rozměry. Obloukový průmět minimalistické připomínky Hučné cesty pak tvoří pouze drobný formát, který protíná i velkoformátové pásy. Zbylý lem náměstí spojený s obslužnou komunikací a parkovacími plochami je předlážděn kamennou kostkou drobnou (žula – vějíř, na vazbu). Zachovaný prostor s kašnou pod lípami včetně provozních vazeb bude předlážděn velkoformátovou betonovou dlažbou s přiznanými zatravněnými spárami. Prostor pod kostelem tvoří kamenné povrchy v kombinaci velkoformátové dlažby a kostky drobné.  

Samotnou kapitolu tvoří záměr vybudování kapacitního podzemního parkovacího domu pod náměstím. Navržený dopravní systém je přehledný a jeho uživatelé mají trojí možnost pěšího výstupu na povrch náměstí resp. do prostoru obchodního centra Zlaté jablko. 

Foto: eArch

Generální partner
Hlavní partneři