V

Vallo Sadovsky Architects - Nová Terasa 2

Koncepcia architektonického a urbanistického riešenia vychádza najmä z predchádzajúcich skúseností s daným územím ako aj s klientom. Pri našom návrhu sme vychádzali z našich ako aj klientových poznatkov z prvej fázy projektu Nova Terasa. Našim úsilím bolo tieto poznatky spojiť s urbanistickým konceptom, ktorý by zachovával niektoré prvky z našich predchádzajúcich projektov na tomto území.

Projekt ma dve základne časti : prvá je 8 bytových domov s 210 bytmi, druha obsahuje 45 radových rodinných domov. Urbánna štruktúra nových bytoviek je jednoduchšia ako prvá fáza Novej Terasy ale v podstate stále zachováva poloverejne priestory, ktoré odlišujú „novu“ mestskú štruktúru od tej „starej“ - sídliska. Jedno-sekciové domy v južnej časti územia pri nemocnici majú 6+1 podlaží a dvoj-sekciové bytove domy nadväzujúce na radovky majú 4+1 podlaží.

Foto: EARCH

Jednotlivé štvorice bytových domov sú voči sebe posunuté do šachovnicového rastra aby vytvárali medzi sebou intímnejšie a atraktívnejšie priestory. Medzi bytovými domami prechádza pozdĺžny lineárny park. Priečnu priepustnosť územia bytových domov od nemocnice smerom k radovkám zabezpečuje verejný priestor medzi objektami B03, B04, B05, B06, ktorý ponuka detské či multifunkčné ihrisko.

Každý bytový dom ma prístup do svojho poloprivátneho vnútrobloku. V návrhu prezentujeme rôzne druhy tohto priestoru, od uzavretého poloprivátneho dvora so súkromnými záhradkami, až po vnútroblok s parkovou úpravou. Všetky tieto priestory obsahujú okrem zelene aj spevnene plochy využiteľne pre rôzne komunitné aktivity.

Foto: EARCH

Foto: EARCH

Generální partner
Hlavní partneři