V

Verneřice - rekonstrukce kostela sv. Anny

Rekonstrukce krovu, střech a fasády

Původně gotický kostel sv. Anny ve Verneřicích byl přestavěn v 16. století. Půdorys barokního rokokově upraveného kostela je trojlodní s trojboce uzavřeným presbytářem.

V roce 2007 došlo během oprav krovu kostela ke zřícení části korunní římsy. Součástí návrhu opravy korunní římsy a poškozené střechy byla celková rekonstrukce střech, oplechování báně věže a oprava fasády a všech oken.

Rekonstrukce kostela sv. Anny ve VerneřicíchFoto: EARCH

Rekonstrukce fasády vznikla na základě průzkumu původní barevnosti. K vizualizaci celkového vzhledu fasády v původní barevnosti byl zhotoven zákres jejího stávajícího stavu ve všech pohledech. Pro podrobné zakreslení stávajícího stavu fasád v podobě 2D pohledů se zobrazením veškerých profilací architekti použili CAD systém Allplan.

Zaměření profilací bylo provedeno za použití horolezecké techniky přímo na fasádě kostela ve všech jejích výškových úrovních. V některých částech navíc fasáda získala chybějící detaily, které byly odstraněny dřívější stavební údržbou. Následná oprava fasády pak byla realizována v několika etapách. 

Oprava a výměna tesařských konstrukcí

Před opravou fasády věže a potřebnou výměnou jejího oplechování došlo k detailnímu průzkumu tesařské konstrukce samotné báně, lucerny nad bání i části věže nad lucernou včetně kontroly stavu hrotnice a ukotvení makovice a kříže. Po sejmutí oplechování se zjistilo, že část tesařské konstrukce nad lucernou je silně zasažena biotickým poškozením a hrozí její zřícení.

Pro výměnu vodorovné bazální části tesařské konstrukce začepované na sloupcích lucerny bylo nutné celou tuto část vyjmout a nahradit ji novou konstrukcí. Poškozené části sloupků lucerny proto nahradily protézy se šikmými pláty kotvenými k původním zdravým částem sloupků lucerny. Předpokladem správného provedení celé této opravy byl precizní přístup zkušených řemeslníků, znalých tradičních tesařských spojů, které odpovídají původní dobové konstrukci. Rovněž tak klempířské práce včetně profilací byly provedeny a navrženy tak, aby co nejlépe odpovídaly původnímu provedení.

Rekonstrukce kostela sv. Anny ve VerneřicíchFoto: EARCH

Barevné a materiálové řešení podle dobových fotografií i sond do fasády

Původní barevnost fasády odhalily sondy do nejstarších vrstev fasády. Zjistilo se přitom, že základní plocha fasády měla původně starorůžový odstín. Vystupující pilastry pak byly v odstínu světlého okru a lemování oken, vstupních dveří a korunní římsy byly bílé. Barva světlého okru pak pokrývala pravděpodobně také fasádu závěru presbytáře, sakristii i věž. V konečném provedení získala věž barevnost podle kolorované pohlednice z počátku 20. století s prvky provedenými v růžové barvě.  Z důvodů památkové ochrany stavby od roku 1958 se veškeré návrhy barevností konsultovaly s pracovníky památkové péče.

Projektant Jaroslav Antoš při rekonstrukci fasády usiloval o použití materiálů převážně stejného typu jako v době výstavby. Výjimku samozřejmě tvoří novodobé nátěrové fasádní systémy. Novou část krovu tvoří strojně hraněné řezivo jako vázaná konstrukce s tradičními tesařskými spoji. Veškeré konstrukční prvky nových částí krovu byly navrženy v průřezových hodnotách podle původní konstrukce.

Oplechování báně věže tvoří měděný falcovaný plech, který byl podkládán difúzní podstřešní fólií s integrovanou mikroventilační vrstvou.

Rekonstrukce kostela sv. Anny ve VerneřicíchFoto: EARCH

Vlastní knihovna detailů historických staveb

Projekt rekonstrukce kostela vznikal v programu Allplan. Autor využil jeho prostředí především pro tvorbu technických výkresů detailů, které byly do tisku exportovány v měřítku 1:1 tak, aby mohly sloužit jako šablony na výrobu zednického nářadí pro provedení říms, klempířských konstrukcí, ale i na zhotovení tesařské profilované korunní římsy báně.

Projektant Jaroslav Antoš ocenil zejména práci s vlastní knihovnou detailů historických staveb, kterou vytvářel v předchozích 20 letech své práce na obdobných stavbách v regionu. Tím došlo k usnadnění rekonstrukce chybějících částí štukové výzdoby fasády. Vzhledem k tomu, že vlastní elektronická knihovna symbolů je založena na detailním zaměření jednotlivých konstrukcí staveb, které se nacházejí v regionu, je jejich použití při rekonstrukci i velmi poškozeného objektu zcela přirozené a výsledná realizace působí autenticky. Dokumentace pro stavební povolení i prováděcí dokumentace byly provedeny ve 2D modelu. V současné době je celková rekonstrukce kostela dokončena. Stavba bude dále sloužit jednak svému původnímu účelu, ale i pro potřebu obce, která v ní předpokládá pořádání koncertů, oslav významných výročí obce nebo i jednotlivých občanů.

Rekonstrukce kostela sv. Anny ve VerneřicíchFoto: EARCH

Generální partner
Hlavní partneři