Novinky a názory / názory a komentáře

Kristina Ullmannová: Dobrý soutěžní návrh musí mít jednoznačnou myšlenku

Soutěže patří k vítaným i obávaným příležitostem pro architekty i designéry. Nést kůži na trh a předložit odborné porotě vlastní návrh stavby, nábytku či jiného řešení stojí odvahu, která se však může několikanásobně vrátit. S předsedkyní poroty studentské soutěže Studenti pro Dřevojas Ing. arch. Kristinou Ullmannovou, která zasedala v několika soutěžních porotách s designérskou či architektonickou tématikou, jsme se bavili právě o tom, v čem podle ní dělají soutěžící největší chyby, ale také o příležitostech, které jim soutěže otvírají.

Dřevojas , 21. 4. 2015

Podobně jako v loni předsedáte i tento rok porotě soutěže Studenti pro Dřevojas. Jaký je Váš pohled na práci mladých architektů a designérů, s jejichž návrhy jste setkala během soutěže?

Úroveň práce studentů, kteří návrhy do soutěže na koupelnový nábytek zaslali, byla rozmanitá. Překvapila mě velká účast a zájem o soutěž. Někteří vypracovávali návrhy v rámci školní výuky, jiní ve volném čase. Zúčastnili se studenti různých škol - se zaměřením na design a tvorbu nábytku i studenti architektonických vysokých škol. A jak to bývá asi ve všech hojně obeslaných soutěžích, zastoupeny byly jak návrhy vynikající, i ty s rozpačitějšími výsledky. V tomto se ale studentská soutěž neliší od soutěže pro již vystudované architekty či designery.

Jak porota k jednotlivým návrhům přistupovala? Soutěžící mají někdy obavu, že se jejich návrhem ani nebude porota zabývat.

Naopak. Všem došlým návrhům jsme se podrobně a pečlivě věnovali, snažili jsme se každému účastníkovi napsat pár vět jako naši zpětnou vazbu. Musím říci, že bylo možné vysledovat určité rozdíly v úrovni návrhů podle toho, jakou ze škol studenti navštěvovali. Porota se nakonec celkem jednoznačně shodla na vítězi i dalších oceněných. Vítěz soutěže měl potom příležitost dlouhodoběji spolupracovat s firmou Dřevojas. Byla jsem potěšena, že spolupráce probíhala velmi dobře po profesionální i lidské stránce, čímž se potvrdil dobrý výběr favorita i výsledek soutěže.

Velká časová náročnost na zpracování soutěžních návrhů někdy odradí i zkušené tvůrce. Jaký je Váš pohled?

Ano, musím zdůraznit, že splnit podmínky zadání architektonické či designerské soutěže a vypracovat návrh, který splňuje všechny body zadání, ale zároveň přináší kvalitní a inovativní řešení, je nesmírně náročné. Často je potřeba návrhu věnovat desítky i stovky hodin. S takovým vědomím je třeba k návrhům přistupovat a vážit si všech soutěžících, kteří návrhy zpracovali. Přitom většina z nich žádnou cenu nezíská. Součástí práce poroty je nejen hodnotit, ale i pomoci zadavateli s formulací zadání soutěže, aby vedla k očekávaným výsledkům. Na to se s oblibou zapomíná. Nejde přeci jen kritizovat. Dobré zadání je nezbytným předpokladem úspěchu soutěže a je třeba mu věnovat velkou pozornost. Domnívám se, že špatné zadání stojí často i za neuspokojivými výsledky soutěží.

Mají podle Vás mladí tvůrci dost příležitostí se prosadit nebo je konkurence příliš veliká?

Dnes studuje na architektonických a designerských školách studentů několika násobně více, než tomu bylo před nějakými 30 lety. Konkurence je tedy značná. Na druhé straně je více příležitostí, kde mohou mladí prezentovat svoji práci – soutěže, veletrhy a zkušenosti mohou získávat i prací doma či v zahraničí. Opět se domnívám, že není možné generalizovat: někteří se prosadí, pro jiné to bude obtížnější. Architektonické školy učí vysokému pracovnímu nasazení, samostatnosti ve zpracování projektů, zručnosti v grafickém vyjádření, proto jsou jejich absolventi dobře připraveni na široké spektrum možných činností. Roli hrají nejen profesionální dovednosti, ale i schopnost komunikovat, přesvědčovat, důvěřovat svým schopnostem a umět prezentovat práci.

Každá doba s sebou přináší novinky. Je zde něco, co jste Vy jako zkušený architekt převzala od designérského mládí?

Inspirovalo Vás? Vítěz loňského ročníku soutěže Jakub Med doprovodil svůj návrh vtipnou grafickou prezentací ve formě komiksu. Dokázal tím lépe vysvětlit princip svého návrhu, bylo to něco navíc. Dobrá srozumitelnost, schopnost sdělit myšlenku jasně a jednoznačně i laickému publiku, je možná něco, co starším architektům někdy chybí. Ráda bych uměla podobně dobře formulovat myšlenky ve vlastních návrzích.

Soutěž Studenti pro Dřevojas je určena pro studenty vyšších a vysokých škol. Osobně jste pracovala i v porotách jiných architektonických soutěží. V čem dělají soutěžící, ať už studenti nebo hotoví architekti, největší chybu?

Zadávací podmínky soutěže bývají poměrně komplikované a rozsáhlé. Stává se, že si soutěžící dobře zadání nenastudují a nesplní některou z podmínek. Porota pak nemůže jejich návrh hodnotit a celá práce přichází na zmar. Tajemství úspěšného návrhu je patrně ve vyváženém pochopení zadání, situace a místa (pokud se jedná o stavbu), materiálů i současné doby. Dobrý soutěžní návrh mívá většinou nějakou jasnou a jednoznačnou hlavní myšlenku.

Vyzkoušela jste si někdy pohled také z druhé strany a zapojila se do vybrané architektonické soutěže?

Ano, samozřejmě. Bylo to mnohem dříve, než jsem měla odvahu a příležitost pracovat v porotě. Obecně představují soutěže dobrou příležitostí především pro mladé architekty. Většina z nich bývá anonymní. Porota tak hodnotí pouze kvalitu návrhů, osoba autora je skrytá, věk a jeho reputace nehraje žádnou roli. Brzy po škole, v 90. letech, jsem se zúčastnila spolu s dalšími architekty některých významných soutěží – na hotel Four Seasons, proluku Novomlýnská, zastupitelství v Ottawě… V době nedávné jsme pak vypracovali návrhy například na budovu úřadu v Horních Měcholupech, řešení ostrova Štvanice či vzdělávací centrum Podhůra u Chrudimi. Ráda bych soutěžní návrhy dělala častěji, je lákavé začít přemýšlet nad zadáním, podniknout dobrodružství, na jehož začátku nevíte, kam vás zavede. Nicméně musím účast zvažovat, protože vypracování soutěžního návrhu je časově hodně náročné. Zkušenost s prací na návrhu mám ale vždy na paměti, i když hodnotím práci druhých na straně poroty. Uvědomuji si, s jakým nadšením na návrzích pracovali, překonávali pochybnosti a slepé uličky a po nocích dokončovali prezentaci.

Ing. arch. Kristina Ullmannová

Absolventka Fakulty architektury ČVUT a od roku 2001 autorizovaná členka České komory architektů. V průběhu studia se zúčastnila výměnné stáže v katalánské Léridě v Úřadu hlavního architekta. V roce 2005 navštěvovala postgraduální kurz The Business od Styling na Parsons School of Design v New York City. Je též absolventkou Specifického tréninku pro kouče na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT, kde se věnuje doktorandskému studiu na FA ČVUT. Od roku 1991 kombinuje činnost samostatné architektky se spoluprací s většími architektonickými studii, především atelierem AND. Ve své praxi navrhovala jak celé stavby, převážně rodinné a bytové domy, tak samostatné interiéry a zakázkové nábytkové kusy. Je například autorkou interiéru Ústavu sociální péče Barbora v Kutné Hoře, prodejny Rockservice v Praze 3, salonu krásy Relax and Beauty na Praze 8, nemocnice v Domažlicích a mnoha interiérů soukromých domů a bytů.

V poslední době se podílela na přípravě urbanistické soutěže na centrum Starých Kyjí jako sekretář soutěže a zasedla v porotách soutěží na přestavbu smuteční obřadní síně a kina v Plané u Mariánských lázní. Zkušenosti má i jako účastník architektonických soutěží, například na hotel Four Seasons, ostrov Štvanici nebo vzdělávací centrum Podhůra.

Studenti pro DřevojasVýrobní družstvo Dřevojas vyhlásilo dne 16. 2. 2015 v souladu s pravidly České komory architektů II. ročník mezinárodní studentské soutěže. Zúčastnit se jí mohou jednotlivci, i týmy z řad studentů vyšších a vysokých škol na území České a Slovenské republiky. Pro mladé designéry jsou připraveny finanční a věcné ceny, i možnost dlouhodobé spolupráce s výrobním družstvem Dřevojas. Vybraný soutěžní návrh bude rovněž přihlášen na přehlídku moderního designu Designblok 2015. Termín odevzdání soutěžních návrhů je 15. 5. 2015. Více informací na www.studentiprodrevojas.cz.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři