Novinky a názory / architektonické soutěže

Úřad vlády Slovenské republiky hledá novou podobu své administrativní budovy pomocí architektonické soutěže

Pohled na řešené území Foto: Úrad vlády Slovenskej republiky

Úrad vlády Slovenskej Republiky vyhlasuje verejnú projektovú dvojetapovú architektonickú súťaž návrhov, ktorej predmetom je spracovanie architektonického návrhu novej administratívnej budovy v areáli Úradu vlády Slovenskej republiky v Bratislave.

Úřad vlády Slovenské republiky , 3. 3. 2023

Cieľom súťaže je získať čo najlepšie možné riešenie stavby a záujmového územia. Vyhlasovateľ po ukončenı́ súťaže vstúpi s autorom víťazného návrhu do priameho rokovania, na poskytnutie komplexných služieb architekta pre všetky výkonové fázy projektov s cieľom realizácie návrhu. Súťažný návrh by mal priniesť funkčný a atraktívny priestor, ktorý bude rešpektovať pamiatkové hodnoty celého areálu Letného arcibiskupského paláca a komunikovať s verejným priestorom v okolí. Dôležitým aspektom je nájdenie optimálnej väzby medzi novodobými technickými a priestorovými požiadavkami na modernú administratívnu budovu, vo svojom architektonickom výraze pri racionálnej ekonomickej náročnosti. Pri koncipovanı́ návrhu je potrebné mať na zreteli, že ide o mimoriadne exponované územie, v bezprostrednej väzbe na centrálnu mestskú zónu, pamiatkovo chránené objekty a krajinné danosti.

Účel súťaže: 

Účelom súťaže je vybrať návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie splní požiadavky zadania. Účelom súťaže je taktiež získať spracovateľa architektonicko-urbanistického riešenia návrhu a spracovateľa komplexnej projektovej dokumentácie, vychádzajúcej z víťazného návrhu pre všetky výkonové fázy projektov až po realizáciu stavby novej administratívnej budovy v areáli Úradu vlády Slovenskej republiky.

Formát súťaže: 

Verejná anonymná projektová dvojetapová kombinovaná architektonicko-urbanistická súťaž návrhov.

Okruh účastníkov:

Účastníkom môže byť jedine fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 alebo §5 ods. (1) písmeno a) zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (ďalej „ZAA“) alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka. 

Odporúča sa, aby účastníci mali v riešiteľskom kolektíve krajinného architekta, pre možnosť komplexného krajinného riešenia územia.

Termíny:

Lehota vyhlásenia súťaže: 17.02. 2023

Lehota na predkladanie návrhov súťažných návrhov v 1. etape 28.04. 2023 do 15:00 hod.

Lehota na zaslanie výzvy účastníkom o 2. etape 02.06. 2023

Lehota na predkladanie návrhov súťažných návrhov v 2. etape 25.08. 2023 do 15:00 hod.

Predpokladaná lehota oznámenia výsledkov účastníkom 29.09. 2023

Predpokladaná lehota zverejnenia výsledkov a súťažných návrhov 13.10. 2023

Vyhlasovateľ odporúča v rámci prípravy návrhu absolvovať obhliadku miesta realizácie predmetu súťaže. Účasť na obhliadke je potrebné nahlásiť minimálne 48 hodín pred obhliadkou prostredníctvom systému ERANET (správou cez komunikačný kanál - viď. časť V. Komunikácia týchto súťažných podmienok). Záujemca v žiadosti o obhliadku uvedie navrhovaný termín obhliadky a menný zoznam zúčastnených osôb za záujemcu v rozsahu: meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu. Následne dostane záujemca prostredníctvom systému ERANET potvrdenie o obhliadke aj s inštrukciami. Posledný termín obhliadky bude možné realizovať najneskôr 10 dní pred koncom lehoty na predkladanie návrhov. Z bezpečnostných dôvodov, nie je možné obhliadku miesta realizovať pre nenahlásené osoby.

Porota

Riadni členovia poroty:

Nora Vranová - autorizovaná architektka SKA, predsedníčka poroty 

Ilja Skoček - autorizovaný architekt SKA, predseda SKA

Ingrid Konrad - architektka

Juraj Šujan - autorizovaný architekt SKA, hlavný architekt mesta Bratislava

Juraj Benetin - autorizovaný architekt SKA

Ľudmila Saudreau - autorizovaná architektka SKA, architektka ÚV SR

Ján Obycký - investičné oddelenie ÚV SR

Náhradníci poroty:

Juraj Benko - autorizovaný architekt SKA

Peter Ochodničan - vedúci investičného oddelenia ÚV SR. autorizovaný inžinier SKSI

Ceny

V súťaži budú udelené podľa poradia návrhov v 2. etape tieto ceny:

1. cena: 50 000,00 €

2. cena: 30 000,00 €

3. cena: 20 000,00 €

Suma vyhradená na odmeny: 30 000,00 €

Kontaktný bod

Komunikácia medzi vyhlasovateľom a účastníkom sa uskutočňuje v slovenskom alebo českom jazyku výhradne prostredníctvom informačného systému ERANET. 

Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k súťažným podkladom a k prípadným doplňujúcim podkladom prostredníctvom systému Eranet na profile zákazky

Vyhlasovateľ:

Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 2899/1, 813 70 Bratislava, Slovenská republika

Sekretár súťaže:

Renáta Hajko Remeňová, renata.remenova@vlada.gov.sk, +421 2 209 25 765

Dokumenty pro stahnutie:


Súťažné pomienky

Súťažné zadanie

Súťažné pomôcky

  • autor: Úřad vlády Slovenské republiky *
  • publikováno: * 3. 3. 2023
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři