Technologie / služby

Oblúkové železobetónové mosty

O rozvoj oblúkových murovaných mostov [1] sa zaslúžili Jean-Rodolph Perronet (1708 – 1794) a neskôr Paul Séjourné (1851 – 1939), ktorý napísal: „Architektúra mosta má byť prispôsobená miestnym podmienkam. Netreba sa nechať príliš zvádzať statickými výpočtami. Veda má napomáhať umeniu a nemá ho tlmiť. Nepodceňujme vzhľad diela. Vždy sa treba usilovať o pokrok; v hlavnom meste nemáme právo stavať most, ktorý by neznamenal krok vpred“.

Ivan Baláž , 3. 5. 2013

Výnimočné oblúkové mosty necharakterizuje iba rekordné rozpätie ale aj ďalšie parametre oblúka ako sú pomerné vzopätie v/L a smelosť L2/v.

Oblúkové mosty z prostého betónu v porovnaní s murovanými nepriniesli mimoriadne výhody. Jeden z prvých oblúkových mostov z prostého betónu zhotovil Francois Coignet (1814 – 1888) v r. 1869. Inžiniermi boli Euge`ne Belgrand a Felix Humblot. Most cez rieku Yonne je súčasťou 60 km dlhého úseku vodovodu Aqueduct de la Vanne, ktorý zásobuje Paríž vodou. Na základe prác Louisa Josepha Vicata (1786 – 1861) o vlastnostiach cementu (1818) vynašiel Coignet tzv. „konglomerátový betón“ a použil ho pre tento most. Most má celkovú dĺžku 1 495 m a rozpätie oblúka 40 m. Svetový rekord v kategórii oblúkových mostov z prostého betónu drží s rozpätím 96 m most Villeneuve cez rieku Lot pri Garonne. Zhotovil ho Euge`ne Freyssinet (1879 – 1962) v r. 1920.

Prvý železobetónový most postavil záhradník Joseph Monier (1823 – 1906) v r. 1875. Mal rozpätie 16,5 m. Popredným priekopníkom používania železobetónu v mostnom staviteľstve bol Francois Hennebique (1842 – 1921), tvorca základných princípov železobetónových konštrukcií. Jeho most Risorgimento, ktorý zahájil novú epochu oblúkových železobetónvých mostov, oslávil minulý rok 100 rokov. Hennebique a Freyssinet patria k autorom výnimočných oblúkových železobetónových mostov s rekordným rozpätím (tab. 1). Freyssinet má najväčšiu zásluhu na rozvoji predpätého betónu, poznaní jeho správania sa v čase a na jeho použití v mostnom staviteľstve. V tomto roku si pripomíname 50 rokov od jeho úmrtia. Všetci vyššie uvedení sú Francúzi.

Významné mosty v histórii oblúkových železobetónových mostov s rekordným rozpätím uvádzame v tab. 1 a 2. Diagram ukazuje porovnanie vývoja oblúkových mostov murovaných z kameňa [1], z prostého betónu a zo železobetónu. Fotografie rekordných a známejších mostov možno nájsť na Internete. Uvádzame menej známe prekrásne francúzske dva murované (obr. 1, 3) a dva železobetónové (obr. 2, 4) oblúkové mosty.

Významnejšie železobetónové oblúkové mosty na Slovensku uvádzajú publikácie [2] a [3]. Spomeňme aspoň výnimočný most cez Váh v Komárne (návrh Stanislav Bechyně) z r. 1952 s rozpätím 112,5 m, s veľmi malým vzopätím v a smelosťou L2/v =1 480 m postavený v zložitých základových pomeroch.

Literatúra:

[1] Baláž, I.: Oblúkové murované mosty. Eurostav č. 9, 2012, s. 54 – 55

[2] Baláž, I: kapitola Bridge Engineering in Slovakia v knihe: Handbook of International Bridge Engineering. CRC Press/ Taylor & Francis Group, v r. 2012 v tlači

[3]Paulík, P.: Slovenské mosty. V r. 2012 v tlači

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři