Diplomy 2013 -Dům v lomu - klášter

Pátek, 4. Říjen 2013 - 0:00
| Napsal:

Poslední z odměn v XIV. přehlídce diplomových prací získal Dmytro Nikitin svým návrhem kláštera v lomu.

Dmytro Nikitin: Dům v lomu – klášter, vedoucí práce: doc. Ing. arch. akad. arch. Petr Hájek, Fakulta architektury ČVUT Praha
Fotoalbum: 
Dmytro Nikitin: Dům v lomu – klášter, vedoucí práce: doc. Ing. arch. akad. arch. Petr Hájek, Fakulta architektury ČVUT Praha
Katalogový list: 
Autor Dimitri Nikitin
Ateliér FA ČVUT – Ateliér Hájek & Hulín
Škola FA ČVUT v Praze
Země Česká republika
Datum projektu 2013

Autorská zpráva

Clastrum znamená v latině uzavřené místo. Kláštery byly vždy jádry kultury a duchovního života, přísně chráněné a uzavřené před světem, přesto však často v bezprostřední blízkosti či přímo uvnitř sídla. Lom na Zbraslavi je analogií stavu separace a zároveň blízkosti – jak v měřítku Zbraslavi, tak v měřítku Prahy. Návrh kláštera plně využívá tohoto charakteru místa, které podtrhuje podstatu klášterního života.

Jako výchozí bod pro koncept slouží tradiční dispozice pravoslavného kláštera s kostelem v těžišti, budovami po obvodu a hlavním vstupem přes Svatou bránu na západě. Toto uspořádání je přizpůsobeno specifickým podmínkám úzké parcely v lomu natočením do svislé polohy a zavěšením boxů budov na nosnou stěnu lomu. Pěší komunikace jsou tvořeny lávkami a schodišti spojujícími objekty kláštera. Jako v klasických dispozicích klášterů, je mezi objekty vytvořena zahrada, která z květinové a zeleninové v horním pásu slotu přechází do intimní skalní na dně.

Prostor kláštera je obepnut sítí, porostlé břečťanem, přísavníkem a vistárií. Tato jemná obálka vytváří interiér, do kterého se návštěvník noří po rampě, vedoucí ke Svaté bráně. Přes ni vejde do nádvoří a poté může zamířit dolů ke kostelu či do domu pro hosty, který na nádvoří navazuje. Mezi boxy budov a protější stěnou parcely je vytvořena prosvětlovací mezera.

Účelem projektu je mimojiné najit tvarosloví pro současnou pravoslavnou architekturu, jejíž projevy jsou, podobně jako její ikonografie a obecná povaha, velmi konzervativní a jež, na rozdíl od modernistických projevu západokřesťanské architektury, zůstala víceménně nezměněná od 19. století. Jako spojnice s tvaroslovím tradičím, ovládaným byzanskými kořeny, je vybrán jediný prvek – oblouk, propsaný do návrhu nejjednodušším způsobem – vytažením do klenby.

ENGLISH

Monastery has always been a closed place. It is and has always been the center of cultural and spiritual life, strictly protected from the surrounding world, yet often located in or close to the settlement. The Zbraslav quarry has a very similar character. Also separated, but still close to Zbraslav and Prague. The proposal derives from this natural character of the site. As a starting point for the concept serves traditional layout of the Orthodox monastery with the church in the center and buildings around the perimeter. This arrangement is adapted to the narrow site by turning it upright and hanging the boxes of buildings on the bearing wall. Suspended paths are created connecting the buildings of the monastery. As in traditional layout, the garden is created among the objects.

Hodnocení poroty

[Cena ČKA ve výši 15 000 Kč] Zadání určuje parametry návrhu, spočívající v úzké hmotě vybraného terénu kamenolomu. Student se zabýval tematikou hledání architektonického prostoru pro pravoslavnou církev. Zpracování tematiky je výjimečně citlivé, působivé a profesionální – u studenta obdivuhodné. - Prof. Ing. arch. Eva Jiřičná, CBE

Silné zadání bylo posunuto projektem do magického návrhu graficky krásně podaného. Nereálný kontext však zabraňuje srovnání s ostatními návrhy. Vznikla magická architektura, ale žádný dům. - Ing. arch. akad. arch. Václav Králíček

Dobře zvolená náplň do daného prostoru. Analogie duchovní cesty v kontextu prostředí. Velmi citlivě zpracovaný návrh s dobrou architektonickou prezentací. - Ing. Martina Forejtová

Přesvědčivé ztvárnění vnitřního světa kláštera a tématu kláštera jako duchovního, kontemplativního, soustředěného prostředí. Profesionální prezentace. - Mgr. akad. arch. Pavel Joba

Diplomant si klade otázku vztahu kamenolomu a uzavřeného prostoru pro současné pravoslaví a odpověď hledá v interpretaci zaklenutých prostor raně křesťanských horských klášterních komplexů. Jde o jednu z velmi mála konzistentnějších úvah o vztahu krajinného prostředí „vytěženého“ člověkem a archaickým, tradičním i současným prostorem architektury v této soutěži. - Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.