Kostel na sídlišti v Novém Lískovci

Pátek, 24. Únor 2012 - 1:00
| Napsal:

Do desítky finalistů soutěže o nejlepší projekt zimního semestru 2011/12 mezi studenty Fakulty architektury VUT v Brně se probojoval návrh kostela na brněnské sídliště Nový Lískovec.

Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Jan Korčák
Ateliér FA VUT - UN6 - Helena Zemánková
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Brno
Suma 88 109 000.00
Měna CZK
Datum projektu 2012
Zastavěná plocha 617.00m2

Sídliště Nový lískovec bylo vybráno po analýze brněnských sídlišť a zvážení jejich prostorových možností pro stavbu nového kostela. V dané lokalitě v současnosti neexistují žádné prostory pro bohoslužbu a věřící proto dojíždí do centra Brna. Novostavba kostela by měla také poskytnout místo pro všední setkávání věřících a jejich aktivity. Vzhledem k nedostatečné občanské vybavenosti v lokalitě, existuje i požadavek na prostory pro aktivity zájmové a volnočasové.

Vybraný pozemek se nachází v jihozápadní části sídliště a přímo sousedí ulicí Petra Křivky a ulicí Oblou, v sousedství zastávky MHD. V současnosti se na něm nachází výměníková stanice. Terén klesá od severu k jihu ve třech terasách a jeho celkové převýšení činí přibližně osm a půl metru. Nad povrch pozemku vystupuje místy skalní hmota.

Vstup do kostela je orientován na sever, k ulici Petra Křivky. Vstupní prostor přímo navazuje na klesající schodiště které vede do prostoru kostela. Kostelní loď má kapacitu 250 sedících osob. Na stejném podlaží se nachází také prostory křtitelnice a zpovědní místnosti.

Nadzemní patra jsou spojena obslužným schodištěm procházejícím až na střešní zahradu. V druhém nadzemním podlaží se nachází malý sál. Třetí podlaží je vyhrazeno pro tři místnosti vyhrazené volnočasovým aktivitám a jednou společenskou místností. Ve čtvrtém patře se nachází byt kněze a malá zasedací místnost. Je zde také umístěno ubytování pro návštěvy a knihovna. Na střeše se nachází zahrada oddělená od výhledů na okolní sídliště, v létě využitelná pro drobný kavárenský
provoz.

Hmota kostela je orientována po spádnici pozemku. Vnější forma je minimálně artikulována. Pohledový beton odkazuje na původní povrch okolní zástavby a zároveň svou kvalitou stavbu zařazuje. Pro podlahu v prostoru kostela a křtitelnice je využit skalní masiv který je povrchově zpevněn a vyrovnán. Z kamene je rovněž vyveden obětní stůl a svatostánek. Jediným zdrojem přirozeného světla je velký kruhový kruhový světlík nad oltářem. Ve vnitřním interiéru je uvažována sochařská výzdoba.

Prostory chrámu jsou členěny v podélném směru, zobrazujíc labyrint světa, cestu ke spáse a vlastní spasení člověka. Symbolické křížení horizontálního a vertikálního rozměru se odehrává v prostoru presbytáře a jeho samotným centrem je obětní stůl, na kterém dochází při mši svaté k eucharistické proměně. Z tohoto důvodu je liturgický prostor striktně směrově vymezen.

 

název Kostel na sídlišti
autor Jan Korčák
vedoucí práce doc. Ing. arch. Marek Štěpán
soutěž Cena Bohuslava Fuchse II.
semestr zimní 2011/12
umístění finalista