Přehlídka diplomových prací: 3. místo a cena ArchiCAD

Čtvrtek, 27. Září 2012 - 2:00
| Napsal:

3. místo 13. ročníku soutěže o nejlepší diplomový projekt patří absolventce brněnské Fakulty architektury Pavlíně Kolcunové, která se ve své práci zabývala zvukem v prostředí lomu.

Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Pavlína Kolcunová
Ateliér FA VUT
Škola FA VUT
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Brno
Ulice, číslo lom Hády
Datum projektu 2012

Autorská zpráva

Koncept diplomové práce je v obecné rovině postaven na fenoménu Soundscape. Tento pojem byl definován v 60. letech 20. století v rámci výzkumu World Soundcape Project, jako reakce na příliš zjednodušené uvažování o akustickém komfortu ve městě na úrovni hlukového znečištění. Přínos projektu tkví v rehabilitaci významu zvuku jako kulturního a sociálního fenoménu, který formuje identitu daného místa.

Práci na konkrétním problému předcházelo hledání místa, které je ve své podstatě akontextuální k okolnímu prostředí, svou monotónnností s různými stupni rozlehlosti či uzavřenosti generuje různorodé „soundcape“ a současně reflektuje zvukové prostředí okolní krajiny, která se tak stává objektem manipulace.

Dispozice

Tento "malý svět", odloučený od okolního prostředí intenzivní clonou zeleně, tvoří zvláštní protiklad a kontrast přilehlé sídlištní zástavbě. Návrh je specifickou intervencí, která aktivuje určitou krajinnou část různorodým programem, který je vložený do struktur odkazujících na industriální minulost lomu. Umístění těchto lineární prvků ve vztahu k okolí generuje šest rozdílných situací:

vztah ( zvuku ) města a hudby ( milieu 1 /amfiteatr, milieu 2/větrná harfa )
vztah města a lomu ( tj. centra a periferie - milieu2/akustický lokátor )
vztah obrazu a zvuku ( milieu 3 )
vztah nebe a země ( milieu3/akustický lokátor )
vztah k sobě samému ( průsečíky lineárních prvků - jsou situovány do "přirozených" terénních záhybů , průniků zpravidla třech lomových teras. )

Vzniká tak nové teritorium ve sféře "deformované mřížky", která navzájem váže zdánlivě neslučitelné elementy - ať už ve smyslu překonání terénu či funkční náplně. Modernistické "forma následuje funkci" je lokálními podmínkami de-formováno na "funkce následuje deformaci".

Hodnocení poroty

Diplomová práce Pavlíny Kolcunové je velmi svěží a nabízí funkční, zajímavou alternativu náplně části příměstské krajiny, v současnosti velmi diskutovaného fenoménu opuštěné průmyslové funkce. Řešení náplně lomu v podobě upozornění na jistou formu zvuku a jeho vzájemných vztahů vyjadřuje autorka jasnou výrazovou kultivovanou formou, která nepřebíjí obsah. Její zvukové instalace mají jasný architektonický výraz, industriální náboj a v neposlední řadě i obsahové poslání. Osazení jednotlivých objektů a charakteristika řešeného území svědčí o autorčině vyspělosti a přirozeném citu k danému místu. Jednotlivé prvky nechává vzájemně žít v harmonické pospolitosti s okolním prostředím. Objekty vložené do přirozené sukcese místa působí příjemně. Práci hodnotím z pohledu krajinářského architekta jako velmi zdařilou, především v míře obsahu a určité vzájemné vyrovnanosti. Její prezentace by si zasloužila „zvukový“ autentický doprovod. Doporučil bych ji jako téma na Světové fórum pro akustickou ekologii.

název Soundscape Brno, lom Hády
autor Pavlína Kolcunová
vedoucí práce Ing. arch. Jan Mléčka
škola FA VUT v Brně
umístění v soutěži 3. místo a cena ArchiCAD