Vítězný návrh Dvorského mostu odkazuje na pražské obloukové mosty a kubismus

Pátek, 11. Leden 2019 - 12:12
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Seznam pražských mostů křižujících Vltavu by měl v budoucnu rozšířit nový Dvorecký most, který nově propojí břehy Podolí a Zlíchova a tím důležité městské části Smíchov a Pankrác. Návrh mostu vzešel z architektonické soutěže, kterou Praha vyhlásila v listopadu 2017. Ve vítězném návrhu z dílny Ateliéru 6 a studia TUBES se výrazně projevila inspirace českou kubistickou architekturou, která pomohla projekt formovat do podoby železobetonového sochařského díla s výraznou geometrií. Na druhém místě pak skončil návrh slavného španělského architekta Santiaga Calatravy.

Návrh Dvoreckého mostu v Praze, Atelier 6 & TUBES. Zdroj: Atelier 6
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Ateliér ATELIER 6, TUBES spol. s.r.o.
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Praha 4 - Podolí
Datum projektu 2018

Návrh reaguje na danosti místa a zadání (výškově asymetrický, šikmý vůči Vltavě, spodek mostovky pohledově exponován), odkazuje na tradici pražských obloukových mostů, bez konstrukce nad mostovkou (zejména v dálkových pohledech nad Vltavou), a na existenci blízkých kubistických staveb (kubismus jako český a pražský fenomén). Tvarujeme most jako sochu – bílou bránu do města (pilíře ve vodě na šířku mostovky, integrovány s nosnou konstrukcí). Říční pilíře plní funkci „Bradáče“ Karlova mostu - tvarování odpovídá normálu - extrémní stavy vody budou pohledově znatelné. Důraz byl kladen na řešení předmostí způsobem běžným v intravilánu města – vedení cyklotrasy a pobytové schodiště se zelení na smíchovské straně, umožnění pěší prostupnosti v Podolí. Architekt předpokládá realizaci výtvarného díla v podobě „slavnostního“ osvětlení siluety mostu.

Jedná se o šestipolový trámový most komorového průřezu z předpjatého železobetonu. Rozpětí nosné konstrukce mostu jsou 25+52+64+87+64+38 m s celkovou délkou nosné konstrukce 331.6 m.

Návrh sdružené rámové konstrukce s tvarováním trojúhelníkovými plochami byl zvolen nejen pro dosažení kýženého působení mostu v lokalitě, jak v celku, tak detailu, ale také kvůli důrazu na minimalizování celkových nákladů během celoživotního cyklu stavby (tj. min. 100 let). Návrh mostu nevyužívá konstrukčně náročných detailů na nepřístupných místech (např. ložisek na říčních pilířích) a vyznačuje se jednoduchostí na údržbu, která bude spočívat hlavně v inspekci a údržbě příslušenství mostu.

Most překračuje tok Vltavy třemi nejdelšími mostními poli, konstrukční výška nosné konstrukce se zde plynule mění parabolickými náběhy od 3.11m v poli po 5.51m nad hlavními pilíři, umístěnými v řečišti. Hlavní pole mostu překračuje 80m široký plavební profil, sousední pole na podolské straně pak s rezervou překračuje šikmý 35m široký plavební profil pro botel. V ostatních polích mostu, mimo říční profil, je pak výška průřezu konstantní 2.81m, s výjimkou posledního pole na podolské straně, kde se výška průřezu plynule snižuje až na 2.46m tak, aby vyhověla podmínce umístění konstrukce mostu nad hladinou Q2002 + 1m.

V příčném řezu se jedná o tříkomorový průřez s dvěma hlavními nosnými vnitřními stěnami proměnné výšky. Vnější výrazně skloněné stěny vytváří vnější tvar konstrukce, staticky fungují jako vzpěry chodníkových konzol. Tyto vzpěry jsou lomené, lineární posun tohoto lomu pak definuje změnu tvaru příčného řezu po délce mostního pole, průřez se mění z lichoběžníkového nad pilíři po trojúhelníkový uprostřed pole. Vnější povrch konstrukce je tak tvořen trojúhelníkovými plochami.

Betonové chodníkové části mostu jsou integrovány do nosné konstrukce, konstrukce tak staticky plně využívá dostupné výšky. Konstrukce nezávislé tramvajové pevné dráhy typu W-tram (min. tl. 500mm) je zapuštěna do vybrání v horní desce, chodníkové části jsou vyvýšené nad povrch dráhy o 200mm, tento obrubník tak umožňuje nezbytný provoz nekolejových vozidel bez použití dalších záchytných systémů na kraji chodníku. Na vnějším kraji chodníků jsou vedle zábradlí umístěny i sloupy sloužící zároveň pro veřejné osvětlení i pro uchycení tramvajového trakčního vedení. Chodníkové části opatřené přímo pochozí izolací jsou vyspádovány příčně směrem k tramvajové dráze, kde budou osazeny odvodňovače. Snížený povrch desky pod tramvajovou dráhou je opatřen dvěma vrstvami izolace a tlumící rohoží tl. 25 mm a odvodněn trubičkami. Voda z nich pak bude odvedena pomocí podélných trubních svodů vedených uvnitř komory mostu do šachet za opěrami. Všechny komory NK budou opatřeny osvětlením a v komorách pod chodníky bude osazena dráha pro revizní vozík pro snadnější revizi a údržbu v tomto omezeném prostoru. V komoře mostu je též prostor pro umístění inženýrských sítí. Pokud hluková studie, která bude součástí dalších fází přípravy, prokáže potřebu instalace protihlukových opatření, je konstrukce mostu připravena na osazení protihlukových stěn.

Dva hlavní pilíře mostu umístěné v řece jsou stěnové vhodného hydraulického tvaru a jsou vetknuté do nosné konstrukce, se kterou tak staticky vytvářejí sdružený rám. Jsou umístěny paralelně s proudnicí Vltavy. Ostatní pilíře jsou naopak sevřeného kosodélníkového tvaru, délka uhlopříček kosodélníka se mění po výšce, povrch pilířů je opět tvořen trojúhelníkovými plochami. Na mimoříčních pilířích a opěrách je nosná konstrukce uložena na posuvná ložiska. Tato ložiska jsou na všech podpěrách kromě podolské opěry umístěny nad Q2002 + 1m. Na podolské opěře jsou ložiska do této výšky ochráněna plentovacími zídkami. Opěry mostu tvarově navazují na přilehlou nosnou konstrukci, stejně jako na ně navazující opěrné stěny. V plentách opěr budou osazeny bezpečnostní dveře umožňující vstup do komory nosné konstrukce. Smíchovská opěra mostu je výrazně půdorysně šikmá, svou šikmostí navazuje na dispozici komunikací pod mostem a zároveň umožňuje osazení dilatačních zařízení tramvajových kolejí do předepsané polohy mezi most a blízké výhybky. Na krajích opěrách mostu jsou navrženy prstové mostní závěry s rozsahem pohybu ± 100mm na opěře O1, resp. ± 80mm na opěře O7. MZ bude vždy přerušen v místě procházející kolejnice a odvodněn pomocí žlabu, umístěným mezi závěrnou zídkou a čelem NK a napojeným do podélného svodu odvodnění.

Založení všech podpor mostu je hlubinné na velkoprůměrových pilotách opřených o skalní podloží (R2).

Projekt vznikl s využitím ARCHICADu.