ARCH 06 | 2012: Mimo mesta a na vidieku

Čtvrtek, 7. Červen 2012 - 2:00
| Napsal:

Architektúra mimomestských oblastí je špecifickou témou nielen z pohľadu druhovosti, ale predovšetkým z pozície osobitých situácií a priestorových kontextov, v ktorých sa nachádza. Už to nie je len tradičná vidiecka štruktúra úzko zviazaná s rurálnym spôsobom života.

Suburbanizácia prináša množstvo nových urbánnych štruktúr, ktoré vo väčšine prípadov nemajú pevne stanovené pravidlá zástavby a často postrádajú akúkoľvek historickú kontinuitu.

Ide predovšetkým o prímestské satelity s charakterom nielen „sídelnej “, ale aj „architektonickej kaše“ – namiešanej z množstva rôznorodých štýlov. Bizarnosť vznikajúcich kontrastov má v niektorých prípadoch skutočne mimoriadny charakter. Paradoxy sa prejavujú najčastejšie vtedy, keď do takéhoto prostredia vstupuje architektúra vyšších ambícií, ktorá je potom konfrontovaná so svojím okolím. Stačí uviesť zopár príkladov – Jančokov rodinný dom v Rusovciach (ARCH 11/11), Eristaviho a Jančokov dom s átriom na Záhorí (ARCH 5/2008) alebo Paulínyho a Hovorkov Dom zlomu v Kynceľovej (ARCH 10/2010) Ich introvertné koncepty, zvýrazňujúce osamelosť a izolovanosť, sú východiskom z núdze a zámernou reakciou na okolie. Priestorový účinok kvalitnej architektúry je v kontexte satelitnej sídelnej kaše takto výrazne oslabovaný.

Suburbanizácia prímestských oblastí je skutočne problémovým javom, ktorý má za následok vznik početných monofunkčných zón. A to nielen obytných, ale aj výrobno-distribučných a logisticko-skladových. Krajinný priestor medzi tradičným mestom a vidiekom sa tak postupne zapĺňa často ťažko definovateľnou štruktúrou. Vo väčšine prípadov ani nemá vnútorný potenciál na kvalitný urbanistický rozvoj.
V týchto súvislostiach nachádzame signály pozitívnych trendov predsa len v tradičnom priestore vidieckej štruktúry, ktorá má svoje historické hodnoty, funkčnú rozmanitosť i priestorovú hierarchiu. Niekde len v podobe neveľkých intervencií a zásahov do verejného priestoru – takou je úprava námestia v Liptovských Sliačoch s novou výtvarne pôsobivou dominantou skulptúry Jozefa Kútnika-Šmálova od Jána Hoffstädtera. Triezvy a pragmatický prístup sa odráža aj v prestavbe železničnej zastávky v Čeladnej, ktorá vniesla do priestoru nové kvality a architektonickú kultúru. Usadlosť v Dunaszigete, ale aj rodinný dom v Partizánskej Ľupči sú dôkazom primerane skromných a priestorovo veľmi „ukáznených“ domov, ktoré sa na vidiek jednoducho hodia. Rovnako aj vila v Točnici primerane reaguje na krajinnú pozíciu. Je dostatočne horizontálna, dostatočne otvorená, tak aby bolo z nej dobre vidieť – na les, polia, lúky, okolitú krajinu i blízku dedinu.

Andrea Bacová

TÉMA: MIMO MESTA A NA VIDIEKU

9 ÚVODNÍK

AKTUÁLNE
10 SÚŤAŽE, VÝSTAVY

ROZHOVOR
14 KRAJINA AKO KULISA
Martin Repický v rozhovore s Andreou Bacovou

REALIZÁCIE K TÉME
18 MARTIN REPICKÝ: VILA T, TOČNICA
Martin Somora: Vila v Točnici – čo všetko je iné

24 PETER C. ABONYI: RODINNÝ DOM A REKREAČNÝ DOMČEK, PARTIZÁNSKA ĽUPČA
Zuzana Gažíková: Malý dom s veľkým výhľadom

28 MIRIAM FEČÍKOVÁ, MAROŠ FEČÍK: VÍKENDOVÝ DOM – PRÍSTAVBA,
DUNASZIGET, MAĎARSKO
Zuzana Tóthová: Tradične moderný

32 PETER C. ABONYI: ÚPRAVY NÁMESTIA JOZEFA KÚTNIKA-ŠMÁLOVA, LIPTOVSKÉ SLIAČE
Zuzana Gažíková: Keď stačí menej a získa sa viac...

36 DAVID KOTEK, KATEŘINA HOLENKOVÁ: ŽELEZNIČNÁ ZASTÁVKA, ČELADNÁ
Jiří Pometlo: Trojí šetrnost v kolejišti

40 IZTOK PROSEN, GORDANA BENCE: REKREAČNÁ USADLOSŤ KRIŽEVCI, SLOVINSKO
Andrej Hrausky: Roztrúsený dom

AKTUÁLNA REALIZÁCIA
46 ĽUBO ZÁVODNÝ, PETER NOVOTNÝ: REKONŠTRUKCIA A NADSTAVBA RODINNÉHO DOMU, BRATISLAVA
Ilja Skoček: Kvalita na úkor kvality

PROJEKTY K TÉME

52 SEBASTIAN NAGY: RODINNÝ DOM KISS, BRATISLAVA-ČUNOVO
53 MAROŠ FEČÍK, MIRIAM FEČÍKOVÁ: RODINNÝ DOM, BRATISLAVA- RUSOVCE
54 JAROSLAV ŠMONDRK, IVAN KREVA: HOSŤOVSKÝ DOM, SVÄTÝ JUR- NEŠTICH
55 IRAKLI ERISTAVI, PAVOL ŠILLA, SILVIA ŠILLOVÁ: PEŠÍ A CYKLISTICKÝ MOST CEZ RIEKU POPRAD, ZEGIESTOW - SULÍN

VÝSLEDKY SÚŤAŽÍ
56 SÚČASNÝ RODINNÝ DOM
58 WOENSEL WEST WEDSTRIJD, EINDHOVEN, HOLANDSKO

RECENZIE
59 IMRO VAŠKO: PREČO ČÍTAŤ TEÓRIU...?
60 ANDREA BACOVÁ: BÝVANIE VO VIEDNI
60 IGOR THURZO: NÁVRATY K PRIEKOPNÍKOM – ZNOVUOBJAVOVANIE IDEÁLOV?
62 IVANA TLÁSKALOVÁ ZAVILLOVÁ: SPRAVODAJSTVO Z PRAHY

INÁ KULTÚRA
62 HANA KOPECKÁ: LITERÁRNY MARATÓN
63 RENATA REHOROVSKÁ: INDUSTRIÁLNA PARÁDA SOCHÁRA ČESTMÍRA SUŠKU
63 IMRO VAŠKO: ARCHITEKTÚRA POHYBLIVÉHO OBRAZU – „KRÍDLO“ NAD BERLÍNOM

ENGLISH SUMMARY
64 OUT OF TOWN AND IN THE COUNTRYSIDE

Převzato z partnerského časopisu ARCH