Beton TKS 5 | 2015 : Životní cyklus betonových staveb

Pátek, 9. Říjen 2015 - 16:26
| Napsal:

Další číslo časopisu Beton TKS se věnuje především životnosti betonových konstrukcí, a to jak z hlediska teorie, tedy vědy a výzkumu, tak z praxe.

Beton TKS 5 | 2015 : Životní cyklus betonových staveb – foto © Beton TKS

ŽIVOTNÍ CYKLUS

Milé čtenářky, milí čtenáři,

právě jsem se vrátil z dovolené strávené společně s rodinou na obytné lodičce plavící se po kanálech Alsaska. Šest členů posádky tvořily tři generace – já s manželkou, dcera se zetěm a dvě vnučky. Vymezený prostor lodi vytvářel podmínky, které při jejich respektování vedly ke spokojenému prožití příjemného společného týdne dovolené s mnoha zážitky pro všechny členy posádky – od nejmladších Lenky a Anetky na začátku své životní cesty až po ty, kteří jsme již daleko za její polovinou.

Konstrukce z betonu se v různých formách staví již mnoho století. Některé z nich se používají více než sto, některé dokonce i tisíce let. Existují ale i betonové konstrukce, které po relativně krátké době užívání ztratí svůj původní účel, jsou na konci své funkční existence a čeká je buď komplexní modernizace, nebo demolice. Odhad konce životního cyklu staveb je tak zpravidla pouze pravděpodobný – stejně jako nemůžeme předem přesně odhadnout, jakého věku se dožijeme. Předpokládanou délku funkční existence konstrukce ale lze prodloužit při zajištění pravidelné údržby, oprav, případně rekonstrukce.

Nedávno jsem se byl podívat na některé mosty v rámci původně projektovaného dálničního spojení mezi Prahou a Brnem, jejichž výstavba byla zahájena za první republiky a zastavena během války. Po válce se již výstavba neobnovila a nově navržená dálnice byla trasována v některých případech v jiné úrovni a i v jiných místech. U obce Hulice tak zůstala zcela opuštěná dvě nikam nevedoucí torza dálničních mostů. Předpokládaný životní cyklus se změnil a betonová konstrukce se bez údržby pomalu vlivem působení vnějšího prostředí rozpadá. Jiný, šťastnější osud má most přes Želivku v blízkosti Vojslavic. Původní konstrukce mostu byla ponechána a nad ní byla postavena nová konstrukce mostu dálnice D1. Původní most je stále využíván jako místní komunikace. Všechny tyto mosty byly projektovány na stejnou předpokládanou životnost, přesto je jejich životní cyklus zcela odlišný.

Hovoříme-li o hodnocení životního cyklu, je třeba podle metodiky stanovené v normách (ČSN EN ISO 14040 – 14049) uvažovat environmentální dopady výrobku (např. stavby) v rámci celého životního cyklu, tj. od těžby surovin potřebných pro jeho výrobu, přes jeho použití, až po ukončení funkčního využití a jeho odstranění. Pro hodnocení je důležité stanovit rozsah analýzy – tj. je třeba odhadnout předpokládanou délku životního cyklu. Pokud chceme posoudit celkovou efektivitu stavby, měli bychom uvažovat nejenom environmentální dopady, ale i náklady životního cyklu a sociální důsledky. To znamená mít na zřeteli všechny rozhodující aspekty udržitelnosti v rámci celého životního cyklu. V případě zmíněných nevyužívaných mostů je tedy třeba uvážit nejenom přímé dopady na životní prostředí (s ohledem na použitý a dále nevyužívaný materiál, ale i s ohledem na budoucí nutnost demolice), ale i nevyužité investiční náklady a nenaplněnou společenskou funkci.

Doufám a věřím, že se moje vnučky nebudou setkávat s novými torzy nevyužitých konstrukcí a že nově realizované betonové konstrukce budou efektivně sloužit předpokládanému účelu po dlouhou dobu. To je cesta ke snižování nežádoucích environmentálních, ale i společensko-ekonomických dopadů betonových staveb. To je cesta, jak prostřednictvím realizace betonových staveb s dlouhou funkční životností přispět k udržitelnému rozvoji vystavěného prostoru.

V tomto čísle časopisu jsou uvedeny některé příklady přístupů vedoucích k zefektivňování výstavby betonových staveb s ohledem na snižování celkových environmentálních dopadů v rámci životního cyklu. Dovoluji si věřit, že v budoucnu budeme převážnou většinu betonových staveb považovat za přátelské životnímu prostředí a stavby budou kvalitně fungovat a sloužit po dlouhou dobu i dalším generacím. K tomu je ale třeba určité snahy a vůle ke změnám v přístupech k řešení problémů, zahrnujících i zodpovědné posuzování životního cyklu staveb.

Předem Vám děkuji i za budoucí generace.

Petr Hájek

OBSAH

ÚVODNÍK

ŽIVOTNÍ CYKLUS
Petr Hájek / 2

TÉMA

HODNOCENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Petr Hájek, Ctislav Fiala / 3

OD UDRŽITELNOSTI KONSTRUKCE KE KONSTRUKČNÍ ELEGANCI
Akio Kasuga / 8

CELKOVÉ NÁKLADY PO DOBU ŽIVOTNOSTI MOSTU
Milan Kalný, Vladislav Vodička / 14

SPOLEHLIVOST A ŽIVOTNOST BETONOVÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ – MOŽNOSTI VÝPOČETNÍHO MODELOVÁNÍ
Břetislav Teplý, Richard Schejbal, Ladislav Řoutil, Tomáš Parkan, Markéta Rovnaníková / 18

VÝZVY V HODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH MOSTŮ
Roman Lenner, Manfred Keuser, Thomas Braml / 25

SANACE A REKONSTRUKCE

REKONŠTRUKCIA NAJSTARŠIEHO ŽELEZOBETÓNOVÉHO MOSTA NA SLOVENSKU V KRÁSNE NAD KYSUCOU
Peter Paulík, Michal Bačuvčík, Miroslav Brodňan, Peter Koteš / 30

SOFTWARE

NOVÉ PLAVEBNÍ PROPUSTI NA ŘECE MOSELA V TRIERU A ZELTINGENU, SRN
Libor Švejda / 36

VĚDA A VÝZKUM

PRAVDĚPODOBNOSTNÍ ANALÝZA ZATÍŽITELNOSTI ŽELEZOBETONOVÉHO TRÁMOVÉHO MOSTU VE VZTAHU K JEHO ZBYTKOVÉ ŽIVOTNOSTI
Jiří Doležel, Martina Šomodíková, David Lehký, Drahomír Novák / 38

UMĚLÉ SPÉKANÉ POPÍLKOVÉ KAMENIVO PRO VÝROBU LEHKÝCH BETONŮ
Vít Černý, Magdaléna Kociánová / 44

POSOUZENÍ ÚČINNOSTI INTERMETALICKÉHO POVLAKU FE-ZN NA OCELOVÝCH PRVCÍCH S POTENCIÁLNÍ APLIKACÍ DO BETONU
Petr Pokorný, Daniel Dobiáš, Vítězslav Vacek, Milan Kouřil, Václav Kytka / 47

STONEHENGE – NAJSTARŠIA STAVBA S OBVODOVÝM ŤAHADLOM
František Hájek / 50

NORMY • JAKOST • CERTIFIKACE

POKROKY V NAVRHOVÁNÍ MOSTŮ V USA S OHLEDEM NA ŽIVOTNOST
Don Bergman, Anne-Marie Langlois, Carola Edvardsen / 54

HISTORIE

ARCHITEKTURA BOHUMILA HÜBSCHMANNA: KONSTRUKCE A ESTETIKA
Klára Brůhová / 60

AKTUALITY

BLAHOPŘÁNÍ PROF. PETRU HÁJKOVI K 60. NAROZENINÁM /7

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE FIBRE CONCRETE 2015 /17

NOVÁ VERZE TP 137 VYLOUČENÍ ALKALICKÉ REAKCE KAMENIVA V BETONU NA STAVBÁCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ /35

INTEGROVANÉ HODNOCENÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ /35

ING. JAN VÍTEK, DRSC., DEVADESÁTILETÝ /58

SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA /64

FIREMNÍ PREZENTACE

Betosan /13
Pontex /15
Dlubal Software /17
Červenka Consulting /19
FINE /23
Reckli /35
Podzemní stavby Praha 2016 /49
Moravia Consult Olomouc /51
Construsoft /53
Beton University /3. STRANA OBÁLKY
RIB /3. STRANA OBÁLKY
ČBS ČSSI /4. STRANA OBÁLKY

Článek byl převzat z partnerského časopisu BETON TKS.

Klíčová slova: