Architektura / veřejný prostor a urbanismus

Cena Petra Parléře 2012 - Gobelín, sklo, koruna

V posledním ročníku Ceny Petra Parléře sice třetí cena udělena nebyla, mezi čtyři projekty užšího výběru však patří tento návrh brněnského týmu pod vedením Ing. Marka Holána.

Marek Holán , 4. 2. 2013

Umístění v soutěži

užší výběrNávrh č. 2Téma: Valašské MeziříčíAutoři: Ing. Marek Holán, Ing. arch. Ondřej Mundl, Ing. arch. Tomáš Págo, Ing. arch. Pavel Pekár

GOBELÍN, SKLO, KORUNA

Návrh rekonstrukce jediného náměstí Valašského Meziříčí zcela respektuje základní provozní členění ústředního prostoru Městské památkové zóny. Koncepční řešení revitalizace tohoto veřejného prostranství se tudíž omezuje pouze na vnitřní prostor Náměstí a důsledně vstřebává do sebe lemující průčelí měšťanských domů s přilehlými chodníky pro pěší i komunikacemi dopravními stávajících parkovacích ploch.

Na mírně svažité centrální obdélníkové prostranství, jasně definované zachovaným systémem obvodových pojezdových komunikací, rozbalujeme kamenný gobelín, který nové sceluje původní částečně nesourodý charakter náměstí rozdělený mezi dvě architektonické domìnanty mariánského sloupu a sochy sv. Floriána s přilehlými sadovými plochami. Obě domìnanty ponecháváme ve svých pozicích jako zásadní artefakty definující členění prostoru. Vzor nového "gobelínu" tvoří pásy kamenné dlažby které se v nepravidelné kadenci a zároveň ve zvoleném řádu střídají ve třech typech dláždění. Povrchy nových dlážděných pásů se vzájemně odlišují členitostí své textury i odstínem povrchu přírodního kamene.

Horní akcent náměstí, socha sv. Floriána, je půdorysně zarámovaná do terasovité čtvercové roviny vystupující do prostoru nad mírně se svažující terén prostranství. Toto zvýšené ,,pódium" je obehnané posedovými kvádry rozdělenými nástupnimi schodišťovými přechody. Zachováno tak zůstává místo pro tribunové nebo kazatelní vedení společenských či duchovních akcí. Hudební produkce a prostorově náročnější performance navrhujeme přesunout do mobilního krytého pódia, které by mělo být logicky situováno v nižší částí náměstí, aby se mohl uplatnit přirozený sklon náměstí jako hlediště pro občany.

Dolní akcent náměstí, mariánský sloup, je podtržen dílčím pruhem kamenného "koberce" který se od barokní vertikály rozbíhá směrem k protíváze náměstí, terase sv. Floriána. Pásový vzor tohoto koberce je v určitém šířkovém posunu vůči celkové ploše náměstí, čím vzniká jisté napětí, které na styčné hraně vyůsťuje v umístění půdorysně významného vodního prvku nové fontány. Fontánu tvoří motiv ze znaku města ve formě otisknuté šestilisté koruny Jindřicha z Bělé. V plochách jejich zlatých listů z barevně upraveného bronzu je umístěno v řadě šest bílých vodních střiků, jež se mohou stát ve svém dynamickém projevu opravdovou atrakcí pro návštěvníky. Minímalistická forma nového vodního prvku nebude hmotově konkurovat výše popsaným historickým dominantám ani provozu v náměstí při instalaci mobilního pódia, kdy se jednoduše dočasně vypne.U mariánského sloupu bude zachována čtveřice stávajících listnatých stromů. V nárožích dolní částí náměstí zůstanou pod stromy zachovány vegetační plochy, které však budou svojí formou respektovat vzor městského gobelínu. Zvolený řád také respektují doplněná odpočinková dřevěná plata. V protíváze bude terasa se sochou sv. Floriána hmotově zvýrazněna novou čtveřící sloupovitých listnatých stromů. Tento bosket může být v době svátků pravidelně doplňován dočasně instalovaným vánočním stromem v místech stávajícího využití přerostlého jehličnanu, vedle v jihozápadním rohu hlavní plochy náměstí. Podélné strany centrální části náměstí lemují špalíry městského odpočinkového mobiliáře a stožárů veřejného osvětlení, které napomáhají čitelně definovat provozní podmínky upraveného městského prostoru.

Stávající charakter dopravy v klidu je v prostoru náměstí zachován. Naopak v prostoru ulice Mostní navrhujeme mírnou reorganizaci dopravního systému vyloučením parkování osobních automobilů podél východní části, což může přinést tolik potřebné a v místě chybějící rozšíření pěších komunikací po obou stranách ulice. Podél východní části dnes významné pěší zóny tímto docílime pohodlného zpřístupnění drobného obchodního parteru ve stávajícím ,,parkánu” ulice. Chybějící parkovací místa pro rezidenty navrhujeme vyřešit zástavbou proluky na nároží ulic Mostní a Křížkovského, a to instalací automatického parkovacího domu s drobným obchodním parterem orientovaným do ulice (tři podlaží nadzemní a další v podzemi). Komunikace silniční nadále omezená jen pro zásobování se pak v návrhu stává jednosměrnou stejně jako její severní část za mostem.

Motiv gobelínu čili kobercového vzoru se opakuje v nárožním prostoru přilehlých ulic Mostní a Nábřežní. Historicky důležitý nástup do centra ze severu podtrhuje nové stromořadí a odpočinková terasa před nárožím, akcentovaná soliterním stromem s posedovým platem. Tuto novou dominantu doplňuje na nároží symbolicky další artefakt, jež přímo odkazuje na slavnou tradici sklářských mistrů ze severovýchodní části města. Jedná se o válcový pylon z moderních materiálů a probarveného skla, který po zapojení do systému veřejného osvětlení může hrát každý večer různými barevnými odstíny. Nicméně toto výtvarné dílo by mohlo být výsledkem samostatné sochařské soutěže. Celá plocha nároží, jež tvoří pomyslnou vstupní bránu do historického jádra města od severně položeného autobusového nádraží, je upravena do již výše aplikované formy terasy s umístěním odpočinkového mobiliáře. Zvýšená úroveň odpočinkové plochy napomáhá částečně provozně izolovat dílčí prostor od rušné pěší zóny.

Všechny v návrhu obsažené regenerované prostory Náměstí i ulice Mostní jsou bezbariérové přístupné dle platné legislativy. Pochozí i pojezdové plochy jsou uvažovány z kamenného materiálu, a to české žuly. Nový městský mobiliář odpovídá soudobým trendům v architektuře nejen památkově chráněných veřejných prostor. Posedové prvky předpokládáme na míru šité místu, v materiálové kombinaci světle probarveného pohledového betonu nebo kamene a tmavého odolného dřeva bez nátěru. Sadové stožáry veřejného osvětlení mohou být doplněny aparaturou pro ozvučení, samozřejmě v citlivém soudobém designu.

Návrh regenerace výše uvedených ploch a prostorů musí být v souladu s regulativy územního plánu Valašského Meziříčí. Urbanistické i architektonické hledisko navrhovaných úprav je spolu s funkčním využitím nejdůležitějším výchozím hlediskem. I tak lze očekávat, že případná realizace výše popsaného oživení centra města je možná za obvyklých ekonomických podmínek, a to dle možností veřejného rozpočtu najednou či po etapách.

Hodnocení poroty

Návrh ve svém konceptu akcentuje severojižní podélnou osu náměstí příčnými pruhy v dlažbě s lavicemi umožňující pojetí náměstí jako přirozeného hlediště pro občany. Socha sv. Floriána a mariánský sloup jsou doplněny o fontánu s šesti střiky.

Dopravní řešení respektuje stávající stav. Porota dala předost návrhu s centrálním řešením v neprospěch podélného pódiového řešení. Jako významný pozitivní prvek byla hodnocena odpočivná terasa s posezením a stromem u severního nástupu do centra v ulici Mostní.

Celkové výsledky Ceny Petra Parléře 2012

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři