Architektura / veřejný prostor a urbanismus

Cena Petra Parléře 2012 - mimo soutěž

Soutěžní návrh číslo 9 je s tímto číslem osudově spjat. Byl totiž doručen 9 minut po termínu, a proto byl nakonec hodnocen pouze mimo soutěž.

Petr Krčmář , 12. 2. 2013

Umístění v soutěži

mimo soutěžNávrh č. 9Téma: Valašské MeziříčíAutoři: Ing. Petr Krčmář, Ing. arch. Michal Nejezchleb, Ing. arch. Daniel Baroš, Ing. arch. Marcel Šípka

Autorská zpráva

Valašské Meziříčí ležící na soutoku Vsetinské a Rožnovskě Bečvy a křižovatek cest vedoucích ze severu z Opavy do Vsetína a ze západu z Olomouce na Slovensko tvoří jednu ze vstupních bran do rázovitého horského kraje Beskyd.

Nejstarší zmínku o mèstè nalezneme v zapisu v kronikach z roku 1297. Po celou dobu historie je spojeno se svým dvojčetem - Krásnem nad Bečvou rozkládajicim se na pravém břehu Rożnovskě Bečvy. Několikrát v minulosti bylo vážné poničeno požáry a po devastaci vojskem Švédů za třicetileté války a následné násilné rekotalizace došlo k téměř stoletému zpustnutí města. V průběhu 2. poloviny 19. století dochází k rozvoji města, průmyslu (na Krásenském břehu - sklárny, dřevozpracující a textiıni podniky) a zakládání škol. Z této doby pochází označení Valašské Atény - jako místo vzdělanosti celého regionu. V roce 1900 se zde nachází 368 domů s asi 3500 obyvateli. V roce 1924 je oficiálně připojeno Krásno k Valašskému Meziříčí.

Po 2. světové válce dochází k nárustu obyvatel na současných necelých 27 tisic. V průběhu normalizace bylo město brutálním způsobem poničeno budováním dopravního průtahu městem a výstavbou panelových domů. Celá historická struktura Krásna byla nahrazena cestou a východní a jižní část jádra Valašského Meziříčí padla za oběť městskému objezdu. Tyto zásahy zásadně poznamenaly tvář měst v dnešních dnech.

Ve srovnání s minulostí se ve struktuře centra nacházejí četné díry po vypadlých zubech - blocích zbouraných domů, které jsou nevhodně zástavěny nebo slouží jako plochy pro parkování. Samotná plocha náměstí a přilehlých ulic je obsazena parkujícími automobily tvořícími nepříjemnou bariéru pro volný pohyb po městě.

Navrhujeme: jasně vymezení prostor určených pouze pro lidi s možností nejnutnějšího přístupu zásobovací dopravy. Zahuštění zástavby centra doplněním prázdných míst novými hmotami domů. Posílení figury jádra města.

Osa Meziříčí - Krásno. Je zdůrazněn motiv mostu, ze kterého se stává plocha pro zastavení a posezení na Iavičkách s výhledem na panorama kostela, zámku a koryta Bečvy. Směrem na východ můžeme přes silniční most zahlédnout vrcholek magické hory Valašského kraje - Radhoště. Na předmostích jsou navráceny barokní sochy a nahrazeno stávají masivnízábradlí s ocelovým jemným výpletem nerušícím pohled na kachny na hladině. U jihovýchodního rohu mostu jsou schody směrem k řece, kde se mezi vrbami propleteme k zelenému svahu. Dojde k propojení zeleného pásu vedoucího na meziříčské straně z východu kolem mostu na západ. Vhodnými úpravami břehu se budeme během okamžiku moci dostat z náměstí až k vodě. Na krásenském nábřeží vzniká mezi mostem a Iávkou galerie barokních soch v současnosti rozptýlených po městě vedle komunikací a mezi panelovými domy.

Naproti objektu kina, u kterého dojde k rekonstrukci fasády, je navržen krytý prostor - zelný trh. Bude doplněna proluka u fary a Mostní je vydlážděna v jedně rovině v cele šířce světlou žulou. Horní úroveň ulice, přístupná schodištěm, je důstojněopravena (výměna zábradlí, výdlažby). Povrch hranolů vstupů do nižší úrovně vystupující z povrchu chodníku je upraven dřevem a je jich využíváno jako míst k sezení. Jsou odstraněny veškeré bariéry poutaćů obchodů.

Samotné náměstí je myšleno jako obývací pokoj města. Podlaha v centrálním prostoru z tmavší žuly je jasněohranićena západní a východní frontou domů. Z této vystupují dvě vertikály sochy svatého Floriána a Mariánského sloupu, vedle kterého je ponechána skupina čtyř listnatých stromů. Je nově navržen vodní prvek naproti vstupu do radnice a v ose Mostní ulice jako abstrahovaný znak města - koruna se šesti hroty a perlami. Její vzhled vychází z původního významu slova kašna Wasserkasten - jednoduchá nádoba na vodu.

Plocha je srovnána do jedne úrovně s rozdílnou barevností a kladením dlažby v severní a jižní části, kde se nachází parkování automobilů. Prostřední pás náměstí je pro dopravu uzavřen a je umožněn pouze omezený přístup zásobování.

HMOTY NOVÝCH OBJEKTŮ

U mostu je navržený objekt tržnice a město získává dostatečně velký prostor pro stánky na hlavní pěší ose. Jedná se o jednoduchou stavbu krytou deskou na sloupech, kterou prorůstají stromy. Směrem k průtahu je uzavřena hmotou zázemí trhu s veřejnými toaletami. Toto místo může sloužit také ke konání koncertů či jiných kulturních akcí.

U fary se nachází věž informačního turistického centra s výstavním prostorem a kavárnou na podnoži tvořené obchody. Na těto terase se stromem přístupné schody a rampou se müżeme dívat přes trh směrem k řece a na hřebeny Veřovických vrchů..

U severního předpolí mostu je prostor doplněn hotelem s výhledem na meziříčské panorama. Tento objekt upevňuje prostor nového „minináměstí" Krásna.

V místě současného parkoviště v jižní části centra je ulice směrem k centru uzavřena hmotou komerčního objektu přístupného ze dvou úrovní (1NP směrem z ulice, 2.NP z parkoviště), za kterou se nachází částečně dvoupatrový parkovací dům.

Naproti je na prázdné místo umístěn drobný objekt.

Jihovýchodní trojúhelníková parcela je doplněna domem s pasáží a podzemním parkováním. V úrovni ulice se nacházejí obchodní prostory, horní podlaží mohou sloužit kancelářím či k bydlení.

Současná budova městského úřadu v ulici Soudní je nevhodně situována v prázdném bloku za náměstím a vzhledem a objemem neslouží dostečně svě veřejně funkci.

Navrhujeme vytvořit jasnou hmotu ctící uliční frontu s vnitřním „radnićním“ dvorem umožňujícím dále průchod na náměstí. Tato by měla být dostatečná tak, aby pojala všechny odbory MěÚ sídlící nyní i v jiných částech města.

ZELEŇ

Stávající čtyři stromy u Mariánskěho sloupu na náměstí jsou zachovány. Ostatní jsou v rámci rekonstrukce odtraněny. Dojde k parkovým úpravám na břehu Bečvy v okolí nově navrženě tržnice a k propojení zeleného pásu kolem Bečvy schody z mostu na západ k řece. Na terase infocentra a kavárny je umístěn strom. Objekt pro parkování v jižní části bude doplněn zelení směrem od cesty. Úpravy kolem nově radnice budou odvislé od návrhu tohoto objektu.

OBJEKTY PARTERU

Jednoduchá kruhová kašna o vnějším průměru 6 m je tvořena šesti ručně opracovanými pískovcovými segmenty. Její horní hrana je ve výšce 45 cm a dá se na ní pohodlné sedět. Jedná se o abstrahovanou koruny ze znaku města se šesti gejzíry jako jejími hroty a šesti důlky po obvodu jako jejími perlami. V noci je pod vodní hladinou osvětlana šesti reflektory. Pod stromy u Mariánskèho sloupu je umístěno pítko. Nový městský mobiliář náměstí a ulice k řece je tvořen Iampami s nepřímým osvětlením, lavičkami s dřevěným sedákem (tyto jsou přišroubovány ke dlažbě, ale je možno je v rámci potřeby přemístiti), jednoduchými obdélnými stojany na kolo, koši a sloupky proti vjezdu aut v barvě kovářské černi. Ve spodní části u ústí Mostní se nachází infotabule. Na mostě jsou umístěny hranolové kamenné lavičky a osvětlení je součástí madel nového zábradlí. Reflektory v dlažbě budou nasvíceny zespod sochy svatěho Floriána a Panny Marie a stromy na náměstí.

PŘÍLEŽITOSTI

Ve volně centrálním prostoru náměstí (pěší zóna) je možné pořádat výroční i jiné trhy. Je zde dostatečný prostor pro postavení pódia (v severní části - směrem z kopce) při kulturních akcích (koncerty, folklórní festivaly, Valašský špalíček). Krytý prostor tržiště může sloužit také jako hudební altán.

Hodnocení poroty

Hodnotitelskou radu návrh zaujal svou minimalistickou konzistentností, sjednocením celého parteru náměstí („obývák města“), navázáním na Mostní ulici a most přes Bečvu jako pěší korzo, prostor setkávání. Ze všech návrhů nejdůsledněji rozpracoval konkrétní architektonickou podobu nových objektů.

Výhrady měla hodnotitelská rada k relativně malému zastoupení zeleně, k až depresivnímu výrazu parteru hlavní plochy náměstí (tmavá žula, téměř žádný mobiliář) a k ukončujícímu smyčkovému dopravnímu řešení provozu sběrných parkovišť. Návrh byl bohužel dodán po termínu, mohl proto být posuzován pouze mimo soutěž.

Celkové výsledky Ceny Petra Parléře 2012

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři