Architektura /

Mezinárodní sympozium Architektonické soutěže

Architektonická soutěž je vyspělý, specifický a osvědčený typ soutěže formovaný dlouhou tradicí. Účelem soutěže je vybrat ten nejvhodnější návrh na základě porovnání všech získaných řešení a tím i schopný autorský tým. Zároveň soutěž přináší názor kvalifikované odborné poroty, která se skládá jak ze zástupců investora, tak z nezávislých odborníků.

Česká komora architektů , 2. 2. 2010

Architektonická soutěž - jako princip je známa již po staletí – mobilizuje nejlepší lidské schopnosti a je zároveň ověřeným způsobem, jak vytěžit pro veřejný zájem v rámci možností ty nejlepší výsledky. Jedná se o ověřený model, historické záznamy svědčí o soutěžích již několik století, systematicky je pak architektonické soutěžení rozvíjeno a zdokonalováno již více než 160 let. V civilizovaných zemích je považována za jeden z nejproduktivnějších a zároveň nejspravedlivějších způsobů jak najít autora stavby.

Důvodem k takové soutěži je předně hospodárné nakládání s veřejnými penězi. Skýtá největší naději směnit vynaložené finance za co největší a nejtrvalejší protihodnotu. Je to efektivní konání mířící k nejlepšímu zhodnocení jak veřejných peněz, tak i cenných veřejných prostor nebo pozemků.

Architektonická soutěž je v uzavřeném čase vyhodnocována s užitím dlouhodobě kultivovaných a mezinárodně sdílených způsobů početnou porotou skládající se jak ze zástupců vypisovatele (investora) tak i nezávislých odborníků (architektů, urbanistů, dopravních expertů, památkářů).

Architektonické soutěže ovšem vypisují někdy i soukromí vypisovatelé. V některých případech je pobídkou veřejný zájem (to když sdílejí nebo užívají cenný prostor – centra měst), jsou však i případy zcela dobrovolného uspořádání, které mají původ ve vnitřní vyspělé kultuře takových subjektů.

 

PROGRAM / Sympozium bude připraveno tak, aby jeho dopad v probírané tématice byl co nejkvalitnější a nejhlubší. Každý z přednášejících má vymezen dvacetiminutový prostor na vlastní vystoupení, ke kterému je připojena patnáctiminutová doba pro diskusi. Běh přednášek bude přerušen na oběd a přestávku na kávu, jejíž součástí je jednoduché občerstvení i pro auditorium. V 17 hodin proběhne pódiová diskuse.

TÉMA / V průběhu sympozia budou nadneseny nejzávažnější otázky, jež problematiku architektonických soutěží a zadávání veřejných zakázek na projety nejčastěji postihují. Nezanedbatelný prostor bude věnován otázkám z pléna, aby byla vyvolána plnokrevná diskuse.

CÍL / Sympozium má za cíl společným dialogem posunout odbornou pospolitou vědomost a všeobecnou informovanost o architektonických soutěžích na vyšší úroveň. Bude platformou, kde v jeden moment budou diskutovat špičkoví a zkušení odborníci jak na právní, tak věcnou stránku tématiky i další zájemci, kteří nebudou přímo přispívat referáty.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ / Na symposium byly pozvány přední osobnosti a odborníci z několika zemí EU, kteří se mohou k tématu zasvěceně vyjádřit a vést plodnou diskusi: John de los Angeles (architekt, Velká Británie), Paula Huotelin (architekt, Finsko), Rafael Pellicer (právník, Španělsko), Georg Pendl (prezident Rakouské komory architektů a inženýrů), David Dvořák (právník, Česká republika), Miroslav Masák (architekt, Česká republika), Jiří Plos (právník, Česká republika, sekretář ČKA), Jan Sapák (architekt, Česká republika, člen PS pro soutěže ČKA), Martin Svoboda (ředitel NTK)

KOMU JE SYMPOZIUM URČENO / Problematika architektonických soutěží se týká především zástupců veřejné správy, investorů a zadavatelů, stavebníků, developerů, architektů a projektantů, právníků. Rovněž jsou vítáni zájemci z řad studentů architektury a další odborná veřejnost.

PŘEKLAD / Sympozium bude probíhat v anglickém jazyce, simultánně bude tlumočeno kvalitním kabinovým překladem do českého jazyka.

PŘIHLÁŠKY / Svou účast, prosím, potvrďte na e-mail ludmila.cepakova@cka.cc nebo na tel.: 542 211 809. Účastnický poplatek je možno uhradit hotově v brněnské kanceláři ČKA (Starobrněnská 16/18, Brno 602 00) nebo pražské kanceláři ČKA (Josefská 34/6, Praha 1, 118 00), anebo poukázat na účet číslo: 1928140339/0800. Při bezhotovostní platbě je nutné uvést variabilní symbol, který vám bude sdělen při potvrzení účasti. Autorizované osoby uvedou jako variabilní symbol číslo své autorizace. Cena pro nečlena ČKA: 1800 Kč Cena v Euro: 65 € (Cena uhrazená v posledním týdnu až v den konání 2000 Kč). Cena pro členy ČKA: 200 Kč

VÍCE O PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

Arq Dr John de los Angeles BA Dipl Arch PhD RIBA PPACArch Britský architekt a dřívější činovník RIBA zodpovědný za soutěžení, má velké zkušenosti s pořádáním soutěží nejen ve Velké Británii.

Mgr. David Dvořák Právník, specialista na právo veřejného investování (veřejné zakázky, koncese, projekty PPP) a stavební, přímý spoluautor zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, certifikovaný lektor Ministerstva pro místní rozvoj pro zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon. Erudovaný a specializovaný právník na soutěžní právo. Intenzivně se zabýval vztahem zákona a podzákonných předpisů k pořádání architektonických soutěží. Jeho specializací je rovněž mechanismus zadávání veřejných zakázek na základě vítězství v architektonické soutěži.

Paula Huotelin Architekt SAFA (Finská asociace architektů), generální tajemník SAFA, 2004 a 2005 člen Výkonné rady ACE, zpravodaj Pracovní skupiny pro veřejné zakázky a architektonické soutěže ACE. Huotelin bude přednášet o situaci ve skandinávských zemích (např. ve Finsku bylo uspořádáno téměř 2000 architektonických soutěží a těší se sto třicetileté tradici soutěžení, soutěžní praxe ve Finsku v meziválečném období byla velmi podobná situaci v tehdejším Československu, připomenuty budou rovněž výsledky práce Alvara Aalta a jeho četných děl, která vzešla ze soutěží).

Rafael Pellicer Právník dlouhodobě pracující na poli organizování architektonických soutěží i jiných typů soutěží týkajících se projektování ve Španělsku. K rozpravě symposia přispěje především porovnáním praxe v jednotlivých částech Španělska.

DI Georg Pendl Prezident Rakouské komory architektů a inženýrů, předseda pracovní skupiny pro soutěže ACE (Architects Council of Europe). Praktikující architekt s velkou zkušeností s pořádáním soutěží. Soutěžení v Rakousku porovná se všeobecnou zkušeností v EU.

JUDr. PhDr. Jiří Plos Sekretář České komory architektů, specialista na stavební právo a autorská práva v architektuře. Představeny budou konkrétní souvztažnosti zadání veřejné zakázky na základě vítězství v architektonické soutěži, včetně autorskoprávní problematiky, která se toho dotýká.

Prof. Ing. arch. Miroslav Masák Architekt, vysokoškolský profesor a bývalý poradce prezidenta Václava Havla, v roce 2007 získal Poctu České komory architektů. Jeden z nejzkušenějších porotců, byl mnohokrát také předsedou poroty. Srovnány budou zkušenosti soutěžení na konci 60. let, deficit soutěžení v letech 1979-1988 a situace od roku 1990.

Akad. arch. Jan Sapák Architekt, publicista, teoretik a historik architektury. Publikuje v předních českých i zahraničních odborných časopisech, přednáší. Člen Pracovní skupiny pro soutěže ČKA. Promluví o kořenech soutěžení, o spontánním soutěžení a soutěžích uměle organizovaných. Vyústěním celé promluvy bude vyhodnocení kvalitativních dopadů na celkovou úroveň architektury a důsledná polemika s mýty, které soutěžení a zejména pak s otázkou vrcholné architektury provázejí.

Ing. Martin Svoboda Ředitel Národní technické knihovny, vyhlašovatel soutěže na novou budovu knihovny v roce 2000.  

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři