Architektura / občanské stavby

Nová radnice pro Prahu 7 – 1. místo

Z vítězství se raduje ateliér bod architekti. Sami autoři k projektu říkají: „Původní objekt jsme očistili na skelet, na technickou nutnost – nosnou konstrukci – tu vnímáme jako krásnou. Proto ctíme velikosti stavebních modulů, rytmus konstrukce. Používáme motivy, které dělají z běžného domu dům vznešený – radnici.“ Rekonstrukce budovy začne již v polovině příštího roku.

bod architekti , 16. 6. 2016

NOVÁ RADNICE

prostředky použité při rekonstrukci domu citují tvarosloví a matérii Holešovic, dům ctí historický kontext čtvrti, ctí její specifika a průmyslovou estetiku. Byť je objekt výrazný, jeho výraznosti je docíleno pokornou cestou, použitím holešovických motivů. Původní objekt je očištěn na skelet, na technickou nutnost-na nosnou konstrukci, tu vnímáme jako krásnou. Proto ctíme velikosti stavebních modulů, rytmus konstrukce. Používáme motivy, které dělají z běžného domu dům vznešený-radnici.

Přízemí

Přízemí domu se v maximální míře otevírá do veřejných prostorů. Hlavní vstupní dvorana je vysoká přes dvě podlaží, vévodí jí točité schodiště do patra. Nejčetněji využívaná přepážková pracoviště jsou situována do přízemí a do patra. Při hranici se sousedním domem je umístěn druhý vstup pro návštěvníky sociální péče. Tento samostatný vstup umožňuje bezbariérový příchod pomocí rampy v hlavním schodišti, na které navazuje separátní výtah. Situování toalet umožňuje jejich provozování kavárnou i radnicí nezávisle. Dvůr je využit pro parkování a zahrádku kavárny. V ose zadního vstupu je zasazen strom. V podlaze dvorku se uplatňují pochozí skla osvětlující suterénní galerii.

1. patro

První patro domu funkčně navazuje na přízemí, je s ním opticky propojeno dvoranou a fakticky točitým schodištěm. Toto patro bude využíváno veřejností ve velmi hojné míře, protože je zde řada přepážkových pracovišť. Nosná konstrukce je ve všech patrech přiznaná, nové dělící konstrukce jsou jasně čitelné a ve vztahu ke sloupům a k průvlakům kontrastní. Tento princip jde napříč celým domem, umožňuje dosvětlení vnitřních chodeb nadsvětlíky mezi průvlaky a novými příčkami. Dveře do kanceláří jsou prosklené, což zachovává jistou míru soukromí úředníkům při možnosti vidět do kanceláře z chodby.

2. patro – Odbor sociálního zabezpečení

Druhé patro je určeno pro odbor sociálního zabezpečení, má tedy odlišný režim přístupu ve srovnání s patry ostatními. Návštěvníci mohou používat separát¬ní výtah těsně navazující na vstup do objektu. Do tohoto podlaží je umístěno i oddělení pro cizince. Prostory sloužící jako plochy pro čekající jsou osvětlené částečně přímo z fasády částečně principem nadsvětlíků nad příčkami. Plochy čekáren obklopují vnitřní výtahové jádro s prosklenou jednací místností. Pří západní fasádě objektu jsou umístěné celoprosklené hovorny, které dosvětlí prostory chodeb pro čekající. V tomto patře jsou plochy čekáren vyšší, neboť tu lze očekávat větší množství klientů. Míra soukromí v kancelářích je zde vyšší, je však do nich možné vhlédnout z chodby prosklenými dveřmi. Příčky v tomto patře mají barevný akcent.

3. patro – Oddělení majetková, investiční, právní

Třetí patro zaujímají oddělení majetková, investiční, právní. Vnitřní uspořádání je odlišné ve srovnání s patrem druhým s ohledem na předpokládanou požadovanou plochu pro čekající klienty. Plochy pro čekající jsou situovány při chodbě u výtahů a jsou dosvětleny z fasády a nadsvětlíky příček. Situování čekajících vychází z těsné vazby na odbor majetku. Oproti tomu se právní oddělení a odbor investic nachází v privátnější části patra - za skleněnými dveřmi. K výtahům jsou přičlěněny hovorny a velká zasedací místnost.

4. patro – Kanceláře odboru výstavby

Čtvrté patro je určeno pro odbor výstavby, územního rozhodování a odbor životního prostředí. Vnitřní uspořádání odpovídá předpokládané frekvenci návštěvníků. Návštěvnická zóna tohoto patra nemá přímý kontakt s fasádou objektu, proto je zde horní hrana příček u stavebního odboru stažena na výšku 1,4 m. Toto řešení opticky rozšíří chodbu a umožní návštěvníkům vnímat prostor ulice. Samotný odbor výstavby je řešen jako jeden velký prostor dělený nízkými skříňkami. K výtahovému jádru jsou přidruženy celoprosklené jednací místnosti.

5. patro

Páté patro zaujímají provozy těsně spjaté s kanceláří starosty. Jeho kancelář má výraznou polohu v převýšené části budovy. Zóna pro návštěvníky je přimknutá k fasádě a má poměrně velkorysou dimenzi s možností sezení a výstupu na terasu. Terasa je napojena i na velkou jednací místnost. Kanceláře jsou přístupné z poněkud privátnější chodby obkružující výtahové jádro. K výtahům se přimyká hovorna, kterou může pohotovostně využívat kdokoliv. Toto patro je patrem reprezentativním, proto zde budou příčky vyrobeny ze dřeva.

Hodnocení poroty

Porota na tomto návrhu hodnotí kladně zejména jednoduchost a jasný výraz, který přísluší právě veřejné budově a odůvodněné použití základního architektonického jazyka jako je kontrast mezi světlem a stínem, materialitou a lehkostí. Zároveň se jedná o přístup k rekonstrukci respektující stávající konstrukci i kontext, ve kterém se budova nachází. Porota má však výhrady ke ztvárnění obřadní síně, která by svým výrazem mohla být velkorysejší a odpovídat tak celkové architektuře budovy. Ačkoli se jedná o technologicky standardní projekt, je zde prostor, aby se mohl po energetické stránce dále rozvinout. Dopracování z hlediska technologií je také podmínkou realizace tohoto projektu, stejně jako zvážení lepší integrace obnovitelných zdrojů do konceptu budovy. Stejně důležité bude prozkoumání stávající konstrukce, možnosti jejího odhalení a koexistence tohoto přístupu s nutným technickým zařízením budovy.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři