Architektura / veřejný prostor a urbanismus

Obnova nábřeží Loučné v Litomyšli - 3. místo

Návrh se soustředí na zapojení obou břehů řeky do organismu sídla v poloze na rozhraní sídelního historického jádra a mladší obytné čtvrtě s několika školami. Pravý břeh je navržen využívat pobytově odpočinkově a levý zprůchodněn a zapojen do parku. Návrh respektuje využitím, provozem i materiály přírodní charakter území s ohledem k trasování biokoridoru řekou a poloze biocentra v parku stejně jako s ohledem na záplavové území. Park u Smetanova domu je navržen propojit novou trasou a pěší lávkou s oběma břehy řeky. Opticky a funkčně jsou podpořeny příčné vazby uličního a nábřežního prostoru.

Jana Kaštánková , 18. 9. 2013

Začlenění řešeného území do struktury města - širší souvislosti obsahující návrh řešení celého vymezeného veřejného prostoru

Řešené území tvoří městskou komunikační i přírodní páteř. K pravému břehu se přimyká nejstarší část města tvořená dlouhými a úzkými parcelami se zástavbou vytvářející kompaktní bloky a s prostupy dvěmi uličkami na centrální náměstí, směrem k zámku, zámeckým zahradám a kostelům. Podél západní části parku vede průtah krajské komunikace, jenž překlenují ve dvou místech lávky vedoucí do obytné čtvrti a k několika středním školám. Popsaná poloha řešeného území uvnitř města na rozhraní jeho dvou struktur a funkcí, i přírodní charakter území, dávají místu pobytový potenciál, který se může snoubit se stávající převážně tranzitní funkcí. Příčné vazby jsou rozšířeny navrženou pěší lávkou spojující park, ulici Vodní valy a náměstí.

Zdůvodnění navrženého řešení

Ideou návrhu je zapojit řeku a její břehy do života obyvatel i návštěvníků města a přesto ji ctít coby přírodní prvek. K oživení řeky je použito více principů - do vlastního koryta je vložen ostrov, který rozdělí koryto na dvě ramena. Břehy řeky jsou zpřístupněny až k vodě berma prostorem - štěrkovou lavicí, ta bude zaplavována při nadměrných průtocích v řece a navazující břeh bude zatravněn a vymodelován v mírném sklonu. Rozsah lavice byl po podrobnějším prověření výškového a šířkového uspořádání zmenšen proti návrhu v 1. kole. Návrhem úprav řeky včetně vložení ostrova bude dosaženo zvětšení omočeného obvodu, posílení stability koryta, zvětšení aktuální zásoby vody v korytě, tlumení průběhu velkých vod, posílení členitosti koryta z hlediska oživení, nahrazení degradovaných povrchů biologicky a krajinářsky hodnotnějšími a zpřístupnění řeky. Potřeba posílit příčné vazby spojené se vzpomínkou na dřívější využívání řeky k máchání prádla a k tomu účelu kdysi vytvořených máchadel při zadním traktu každé z přilehlých nemovitostí vedla k návrhu „máchadel“. Ta jsou synonymem pro vedení příčných linií v dlažbě ve zpevněné části ulice a navázání na přírodě blízký materiál při přechodu linie „máchadla“ do travnaté části břehu či až k samotné řece a to v různých výškách na hladinou vody, konstrukčně mohou být prověřena pontonová „máchadla“. Soudobá „Máchadla“ budou sloužit k odpočinku v různých formách od máchání nohou až po klidné místo pro čtení a umožní univerzální prostup územím pravého břehu. Počet máchadel je zredukován proti návrhu v 1. kole s ohledem na jejich plnohodnotné klidové užití. Příčné vazby jsou dále posíleny novou pěší zavěšenou lávkou z uličky okolo střední pedagogické školy. Dopravně bude ulice Vodní valy zklidněna zřízením pěší zóny (již před ul. Osickou), která umožní smíšený provoz i zrušení výškového členění uličního prostoru a tím také bezbariérové využívání v plné délce ulice se zachováním jednosměrného automobilového provozu. Zachováno je parkoviště pro Policii, jinak je soudobé parkování eliminováno na umožnění krátkodobého zaparkování přímé obsluhy, resp. zásobování objektů. Území je dle převažujících funkcí rámcově členěno na úseky pobytové louky, herních prvků (+ restaurace), promenády (zúžený úsek, kde břeh přimyká ke komunikaci) a odpočinkové louky. Oba břehy jsou zpřístupněny podélným prostupem, částečně přímo okolo vody. Výraznější zásahy v parku u Smetanova domu nejsou navrženy s ohledem na předpokládané investiční náklady vyjma části břehu, který k parku přiléhá a situování velkého podia, které může sloužit jako letní zahrádka přilehlé restaurace Karlov nebo jako podium pro konání společenských a kulturních akcí. V celém návrhu jsou zahrnuty výstupy sociologického průzkumu, který potvrdil potřebu vyhledávání klidného místa pro procházky, potřebu obnovy zeleně, zastřešeného místa k posezení, potřebu přímého přístupu k vodě i potřeba začlenění volnočasových aktivit pro široké věkové spektrum obyvatel.

Popis návrhu terénních, vegetačních, popř. stavebních úprav

Do koryta řeky je vložen ostrov a zdrsněno dno koryta. Úroveň ostrova bude umístěna cca 0,5 m nad úroveň hladiny při průměrném průtoku, při vyšších stavech bude docházet k jeho zaplavení. Koryto bude v namáhaných místech stabilizováno opevněním z kamenné rovnaniny, na štěrkové lavici byl navržen pohoz z říčních valounů. V úrovni ostrova jsou na levém břehu navrženy sedací kamenné schody, na pravé straně bude vytvořen stupňovitý břeh z velkých balvanů srovnaných do opěrné stěny s urovnaným lícem. Vzhledem ke zvětšení plochy průtočného profilu zůstane zachována potřebná kapacita koryta pro průchod povodňových průtoků, navržené opevnění zajistí stabilitu koryta. Průtočný profil koryta bude zachován jeho rozšířením, kde zdrsnění dna může sloužit k přejití toku v době nízkého stavu vody. V rozšíření koryta je vytvořen berma prostor se štěrkovou lavicí příp. travnatým břehem. Stávající dřeviny budou dle zdravotního stavu a koncepci návrhu prokáceny, nová výsadba (v odpovídající druhové skladbě vzhledem ke statutu ÚSES) zvýrazní úseky ulice - liniová při promenádě, skupinová a soliterní u herních prvků a pobytových a odpočivných luk. Stávající herní prvky využije město na jiném hřišti a na nábřeží je nahradí atypovými herními prvky s univerzálním využitím pro více věkových skupin (včetně dospělých). Celková šířka uličního prostoru je navržena cca 7,0 m s tím že bude sloužit pro pohyb vozidel obsluhy a především pěších a cyklistů. Předpokládá se povrchová úprava z kamenných prvků – kostek, desek a obrubníků s jednotným výškovým uspořádáním. Z hlediska dimenze únosnosti konstrukcí se v celém profilu předpokládá možnost najetí nákladního vozidla. Hrana komunikace na vnější straně odvrácené od zástavby bude ohraničena kamennými deskami, resp. dlažebními kostkami nepravidelně vsazenými do navazující zatravněné plochy, což zdůrazní přechod zpevněné plochy pěší zóny do travnatých ploch. Povrch komunikace bude odvodněn příčným sklonem do středu jízdního pásu a jeho podélným sklonem do dešťových vpustí, jež budou zaústěny přípojkami do dešťové kanalizace, případně přímo do koryta řeky Loučné. Stávající ČS bude zčásti obsypána zeminou a v čele z pohledu od řeky odcloněna gabionovou stěnou. Lávka v nevyhovujícím stavu bude upravena výměnou pražců a zábradlí. Nová lávka vznikne podél stávající nábřežní zdi pod objektem p.č. 398, v poloze horního zhlaví zdi a poskytne nový podélný propoj územím i jiný pohled na řeku. Materiály - ušlechtilé (akátové dřevo, kámen, gabiony). Altán je navržen ve dvou variantách membránové konstrukce.

Hodnocení poroty

Návrh respektuje historickou stopu místa a snaží se i přiblížit řeku veřejnosti. Prezentace návrhu byla přesvědčivá a výrazně rozšířila příliš stručné a málo dostatečné vyjádření na předložených panelech. Řešení štěrkové lavice je i z potamologického hlediska přínosné přesto v daném kontextu prostorovém i z hlediska materiálového řešení (místně nepříslušný kámen) není nejvhodnější, stejně tak jako rozsáhlé zásahy do stávající zeleně. Je zde příkladný profesionální přístup a spolupráce s navazujícími profesemi.

  • Autoři: Jana Kaštánková
  • Země: Česká republika
  • Město: Litomyšl
  • Datum projektu: 2013

Klíčová slova:

urbanismus Cena Nadace Proměny

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři