Architektura / občanské stavby

Rekonstrukce hasičské stanice v Ostravě

Ateliér IDEA při rekonstrukci hasičské zbrojnice v Ostravě - Fifejdách dokázal ohleduplně využít objekt původní budovy a pomocí dalších úprav a dostaveb z ní vytvořit moderní a plně funkční zázemí pro tři dvacetičlenné hasičské týmy, pracující zde v nepřetržitém třísměnném provozu.

ATELIÉR IDEA spol. s r.o. , 21. 8. 2012

Urbanistické řešení

Urbanistické vazby na okolí jsou dány situováním objektu ve stávajícím areálu Hasičské stanice v Ostravě Fifejdách. Stávající areál Hasičské stanice leží v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,v sousedství Městské nemocnice na Fifejdách. Jeho velikost je zhruba 70 x 70 m a je vymezen ulicí Odboje, parkovištěm Městské nemocnice a ulicí Hornopolní, která zde končí trolejbusovou smyčkou.

Architektonické řešení

Návrh rekonstrukce a dostavby areálu má za cíl zlepšit nejen provozní, ale i architektonické kvality. Přistavované budovy mají většinou technický charakter (garáže, čerpací stanice). Návrh je řadí k původní provozní budově tak, že spolu vytváří kompaktní celek. Navrhované zastřešení stávající montážní rampy a čerpací stanice představuje významné provozní vylepšení, stejně jako nově navržená kounikace, která se napojuje do křižovatky ulic Odboje a Červeného kříže. Areál má jasné členění na zastavěnou část a doplňkové dopravní a výcvikové plochy. Architektonicky navazují dostavované objekty na stávající provozní budovu z konce třicátých let. Její hlavní průčelí bylo komponováno jako symetrické. Dosud chybělo malé jižní křídlo, které tak mohla navrhovaná dostavba realizovat. Návrh obnovuje původní členění okenních otvorů stávající provozní budovy. Na původní budově je použita kombinace světlé omítky a režného zdiva. Návrh využil režné cihelné zdivo i pro nově navrhované objekty. Nově navrhovaná komunikace a přilehlá parkovací stání si vyžádaly rozšíření areálu a zábor přilehlé plochy v rozsahu asi 148 m2.

Dispoziční řešení

původní stav:

Základem areálu je původní provozní budova z konce třicátých let. Má dva dilatační celky a původní věž. Dilatační celek podél ulice Odboje (přibližně sever) má 3 nadzemní podlaží, dil. celek obrácený k parkovišti (západ) má 2 nadzemní podlaží. Obě budovy jsou podsklepené. Jejich stavební stav nebyl dobrý, protože budovy nebyly soustavně udržovány a byly pouze upravovány dle momentálních provozních požadavků. Byli zde nejen zasahující hasiči, ale budova sloužila částečně i veřejnosti. Byla zde umístěna požární prevence - schvalování projektů požární ochrany. Pro zasahující hasiče zde byly umístěny místnosti pohotovostní, jídelna, ložnice, šatny a hygienická zařízení. Dále zde byly prostory výcvikové - věž a polygon v podzemním podlaží a místnosti technické jako provoz dýchacích přístrojů, sklady, dílny a garáže. Původní budovy doplňovaly objekty technické, dostavěné v průběhu let. Byly to především lehké objekty garáží pro pro osobní automobily, montážní rampa pro revize a opravy automobilů, sklad olejů a čerpací stanice pohonných hmot.Zmíněné technické objekty byly nevalné kvality a potřebovaly zásadní rekonstrukci nebo náhradu. Pro výcvik zde byla plocha velikosti cca 36 x 18 m s kvalitním novým umělým povrchem.

nové úpravy:

Celá budova slouží k provozu hasičské stanice. Jsou zde místnosti pro ubytování hasičů, šatny, hygienická zařízení, jídelna (pouze výdej jídel), místnosti pro pohotovostní pobyt, učebny atd. Dále jsou zde místnosti pro výcvik jako výcvikový polygon v suterénu a věž. Další část místností pak slouží technickému provozu - sklady, dílny, garáže a provozu budovy - kotelna, náhradní zdroj atd. Uspořádání místností je patrné z přiložených výkresů.

V 1.NP je umístěn hlavní vstup s komunikačním schodištěm,které propojuje všechna podlaží.Naproti vstupu je místnost dozorčího se sociálním zařízením.Vpravo od schodiště se nachází provozy související se stravováním - jako výdej jídla s čajovou kuchyňkou a jídelnou,která je propojena s pohotovostní místnosti s kuřárnou. Vlevo od schodiště jsou situovány : zkušebna, mokrý provoz, kompresory, místnost pro techniky, sklad a datový rozvaděč. Sociální zařízení na podlaží je řešeno odděleně jako WC pro ženy a WC pro muže.

Kromě hlavního vstupu do objektu na úroveň 1.NP z ulice Odboje, jsou možné další přístupy na úroveň 1.NP pomoci schodiště směrem od výcvikové plochy, dále ze dvora pro zásobování - výdej stravy na rampu a z místnosti garáží, které jsou umístěny v dilatačním celku obráceném k parkovišti. Výjezd z garáží je směrem k parkovišti u nemocnice Ostrava Fifejdy. Garáž je propojena s dílnou a z obou místnosti je rovněž přímý výstup do dvorní části.

Pokračování na další straně.

Projekt vznikl za pomoci ArchiCADu.

Ve 2.NP v části vlevo od schodiště jsou umístěny šatny, ložnice a sociál. zařízení pro mužstvo odděleně pro ženy a pro muže, vpravo od schodiště je umístěna zasedací místnost, která je propojena s místnosti pro kulturní vyžití a televizi, dále 2 kanceláře pro techniky. Sociální zařízení vedle schodiště je řešeno odděleně jako WC pro ženy a WC pro muže.Kabina WC pro ženy je řešena pro užívání osob na vozíku. V křídle nad garážemi je umístěna tělocvična posilovna a sklad sportovních potřeb.

Ve 3.NP jsou situovány kanceláře velitele stanice, velitele čety a velitele družstva, 2 inspekční pokoje, čajová kuchyňka s jídelnou, šicí dílna, sklad, sociální zařízení a úklidová komora. Z kanceláře velitele stanice a z jídelny je vstup do zimní zahrady.

Celý objekt - oba dilatační celky jsou celé podsklepené. V části pod garážemi je umístěn cvičný polygon s přípravnou,chodbou a místnosti pro kompresor. V druhém dilat. celku jsou umístěny sklady, napoj.uzly, náhradní zdroj, šatna pro polygon a plynová kotelna.

3.,2.a 1.NP jsou propojeny pomoci skluzu,který umožňuje rychlý přístup do prostor garáží.

Dominantou hasičské stanice je stávající věž, která původně sloužila k sušení hadic. Vstup do věže je ze dvora. S objektem je propojena pomoci stávajícího schodiště pouze na úrovni 1.PP a jako výstup na střechu. Ostatní výstupy na úrovni 1. a 2.NP byly zazděny.

Další objekty:

Garáž pro těžká vozidla - jak už název napovídá, slouží hlavně k odstavení větších automobilů. Kromě toho je zde umístěn box pro mytí automobilů a v části objektu je umístěn sklad pro výcvikovou plochu. Je doplněna odsávacím zařízením výfukových plynů. Systém spočívá v tom, že koncovky hadic odsávacího zařízení jsou nasazeny na výfucích vozidel. Při výjezdu nebo jakémkoliv startování vozů je zařízení zapnuto a odsává výfukové plyny. Odpojení hadic při výjezdu nastane automaticky.

Garáž pro těžká vozidla je vybavena rozvodem tlakového vzduchu k pohotovostnímu doplňování pneumatických systémů parkovaných vozů. Na krajním stání je vybudován kanál s náležitým vybavením (odkládací prostor pro nářadí, osvětlení, přívod upraveného vzduchu, podlahový rošt, sběrná jímka, rozšíření pro umístění sběrné nádrže vyjetých olejů a čerpadlo, místo pro agregát kanálového zvedáku). Kanál má hloubku 1300 mm, šířku 900 mm a je o 1950 mm delší než rozměr vozidla. Z jedné strany je vybaven schody pro výstup z kanálu, z druhé stupy pro nouzové opuštění montážního kanálu. Kanál je doplněn kanálovým zvedákem o nosnosti 8t.

Objekt stání těžkých vozidel je zakončen odděleným mycím boxem se sedimentační jímkou a alternativním umístěním čistírny technologických vod. Vyčištěná voda je vypouštěna do kanalizace. Ze sedimentační jímky musí být pravidelně vybírány kaly, které se musí smluvně likvidovat. Kanál je rovněž vybaven zařízením pro sběr vyjetého oleje, který se z kanálu odčerpává do dvouplášťové skladovací nádrže s objemem cca 2 m3 umístěné v prostoru čerpací stanice (sklad). Nádrž je vybavena potřebnými armaturami a kontrolním zařízením.

Střecha garáže pro těžká vozidla pokračuje i nad čerpací stanici a kolmo na střechu čerpací stanice je protažena i nad stávající venkovní montážní rampu. Nadzemní nádrže čerpací stanice jsou zvenčí skryty za objektem skladu olejů a mazadel a dalšími stěnami.

Čerpací stanice pohonných hmot - sestává ze dvou nadzemních dvouplášťových nádrží, každá s objemem 16 m3. Je zde skladována motorová nafta a benzín NATURAL 95. Výdej PH obstarávají tři výdejní stojany, dva s výkonem 40 l/min, třetí s výkonem 80 l/min. Vody z manipulačních ploch čerpací stanice s obsahen RL jsou svedeny do dvouplášťové nádrže úkapu o objemu 5m3.Ta je pravidelně vyčerpávána. Vody je možno vypouštět do lapolu, který je v areálu stanice a je pečlivě udržován a pravidelně čištěn. Potrubní rozvody RL vedené mimo manipulační plochu jsou dvouplášťové s hlídáním meziplášťového prostoru. Čerpací stanice je zastřešena.

Garáž malých vozidel - objekt slouží k odstavení automobilů osobních a obsahuje ještě šatnu (denní místnost) a hygienické zařízení řidičů.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři