Rekonstrukce ZŠ a MŠ Helsinská

Rekonstrukce šaten a vstupní části

Základním kamenem úpravy vstupního pavilonu bylo zastřešení jižního atria a zrušení jeho obvodových stěn. Tím došlo k rozšíření podlahové plochy celého pavilonu, čímž vznikl prostor pro nové šatny. Stávající šatnové kóje byly nahrazeny provozem se šatnovými skříňkami pro žáky druhého stupně. Zastřešení atria bylo realizováno jako prosklená sedlová střecha s malým spádem. Šatnové kóje pro žáky prvního stupně zůstaly na stávajícím místě. Pouze došlo k výměně dožívajících dělících drátěných stěn za nové tvořené jäklovou konstrukcí a tahokovými výplněmi.

Zrušením výše uvedeného atria došlo také k otevření (resp. zkrácení) chodby ke kancelářím vedení. Tento komunikační prostor je přesto oddělen od koridoru podél šaten. Jako dělící prvek zde byly navrženy vnitřní zvýšené záhony s výsadbou popínavých a dalších rostlin. Pro vedení školy (a pro návštěvy) bylo upraveno dosavadní hygienické zázemí. Nově byl vytvořen prostor s čajovou kuchyňkou, toaletami zvlášť pro muže a ženy a úklidová komora. Opticky bylo zázemí propojeno s chodbou poloprůhlednou stěnou ze skleněných tvárnic (tzv. luxfer). Do sborovny byly navrženy druhé vstupní dveře a zbudována vestavná skříň interní pošty.

Druhé, severní atrium bylo také upraveno. Došlo k přebudování obvodových stěn a zvětšení plochy prosklení. Prostor atria byl částečně zatravněn, vysypán kačírkem a osázen novou zelení. Zvoleny byly popínavé rostliny na fasádě a další spíše nízké až střední keře tvořící společně charakter japonské zahrady.

Dispoziční úpravy a změna obvodového pláště si vyžádaly rovněž úpravu vedení topení, změnu umístění otopných těles, výměnu osvětlení a kompletní elektroinstalace. Součástí vnitřních úprav byla také výměna spojovacích dveří do ostatních pavilonů za požární dveře a dalších dveří a prosklených stěn v prostoru pavilonu CF3 za nové.

Výměna obvodového pláště spočívala v odstranění stávajících "boletických" panelů, které obsahovaly materiály na bázi azbestu. Tento lehký obvodový plášť byl nahrazen zděnými obvodovými stěnami z cihelných bloků a zateplením v podobě sendvičové konstrukce. Opláštění bylo tvořeno vláknocementovými deskami s nepravidelným rastrováním na hliníkové podkladním roštu s viditelnými nýtovými spoji. Obvodová stěna byla osazena plastovými okny šedé barvy (nepravidelný rastr) a dveřmi z hliníku. U kanceláří bylo navrženo osazení oken venkovními žaluziemi tmavě šedé barvy.

Vstupní venkovní schodiště bylo dle návrhu doplněno o bezbariérovou rampu a současně došlo k výměně zábradlí u vstupu do školy. Vnitřní zádveří (za vstupními dveřmi) bylo zmenšeno a podlaha byla opatřena dvoustupňovou čistící zónou.

Součástí rekonstrukce bylo i nové zastřešení vstupu. To je tvořeno ocelovou pozinkovanou konstrukcí na železobetonových sloupech se skleněným zastřešením.

Výměna části obvodového pláště

Dožívající, technicky a tepelně nevyhovující výplně otvorů byly nahrazeny za nové. Stejně tak byly nahrazeny meziokenní pilíře na bázi azbestů.

Architektonická koncepce těchto výměn vyšla z již provedené výměny oken na jednom z pavilonů. Jednalo se tedy o kombinaci barevných rámů oken a dveří a barevných meziokenních pilířů a krytů venkovních žaluzií. Barvy rámů, meziokenních pilířů a krytů žaluzií se liší na jednotlivých pavilonech.

Výplně otvorů byly nahrazeny novými plastovými (v lokálních místech hliníkovími). Z venkovní strany jsou okna opatřena barevnou fólií a z vnitřní strany jsou bílé. Meziokenní pilíře budou vytvořeny zateplenou konstrukcí z dřevěných sloupků a paždíků a z venkovní strany byly opláštěny barevnými plechy v barvě okenních rámů.

Fasády všech budov školy byly opatřeny novým bílým až šedobílým nátěrem. Všechny pavilony jsou tedy charakterizovány základní bílou hmotou betonových prefabrikátů s barevným pruhem plechového opláštění prolomeného okenními otvory s rámy stejné barvy.

  • autor: *
  • publikováno: * 12. 1. 2016
Generální partner
Hlavní partneři