A

Architekti chmelík & partneři - Parkovací dům Jana Gayera

Historie 

Gayerova kasárna, místo v Hradci Králové, které se nachází v širším městském centru, dlouhá desetiletí sloužila armádním účelům. To bylo důvodem jejich uzavření pro veřejnost. Po odchodu armády, dochází k postupnému zpřístupnění areálu, nikoliv však k jeho obnově či stavebním úpravám. K těm dochází až s výstavbou parkovacího domu Jana Gayera. 

Po demolici stávajících objektů, které sloužily pro veterinární ordinaci a zázemí technických služeb města Hradce Králové a zahájení výstavby parkovacího domu byly v místech polozapuštěného podlaží odhaleny historické cihelné konstrukce. 

V reakci na významný archeologický nález základového a částečně i nadzemního zdiva kavalíru č. XXXIII – kasematní budovy vestavěné do pětiúhelného bastionu č. VIII, který byl součástí systému hradecké pevnosti z konce 18. století, došlo k úpravě projektu parkovacího domu tak, aby základové piloty parkovacího domu byly vedeny mimo nalezené historické konstrukce.

Touto zásadní úpravou projektu parkovacího domu, spočívající v realizaci trámového stropu, jsme v budoucnu umožnili znovu odkrytí a zpřístupnění jedinečné pevnostní architektury. Masivní betonové trámy roznášejí koncentrované zatížení od sloupů vrchní stavby do velkoprůměrových pilot vetknutých do podloží. 

Foto: eArch

Koncept řešení 

Na ploše odstraněných objektů je ve snaze o jednoznačné ukončení a formování centrálního náměstí vybudován parkovací dům. 

Novostavba se nachází v těsné návaznosti historického středu města, městských a krajských institucí. Do dané lokality tak přináší výrazné zvýšení počtu parkovacích míst. Uvolňuje také stávající nevhodnou parkovací plochu ve středu areálu, která by měla v budoucnu sloužit jako veřejný polyfunkční prostor. 

Foto: eArch

Urbanistické a architektonické řešení 

Řešené území je vepsáno do půdorysných obrysů jednoho z bastionů opevnění barokní pevnosti. Části původních kavalírů a budova fortny jsou součástí areálu. Objekt novostavby parkovacího domu dělíme do dvou hlavních hmot. Větší z nich, která navazuje na severní vnější hranici bloku – Šimkovu ulici, se hmotově přizpůsobuje oběma dominantním budovám Gayerových a Vrbenského kasáren. Druhá část je o půl patro nižší a také v podélném směru kratší. Uzavírá vnitřní náměstí (původní execírplac) vymezené v dalších směrech kasematy I a II a budovou fortny, která je podélnou osou rovnoběžná s ulicí Československé armády a tvoří jižní hranici areálu. Hmoty dvou bloků parkovacího domu jsme od sebe navzájem odsunuli, do vzniklé mezery jsme vložili vertikální komunikace – rampy, schodiště a výtah. V přízemí jsou i další prostory určené pro zázemí objektu (toalety, sklady, technické zázemí). 

Architektonické řešení parkovacího domu vychází z účelu objektu s důrazem na maximální transparentnost, umožňující průhledy objektem. Jedná se o železobetonový monolitický skelet se ztužujícími komunikačními jádry. Vodorovné konstrukce jsme navrhli jako bezprůvlakové monolitické spádované desky. Vnější plášť tvoří svislé modřínové lamely a stěny z monolitického betonu. Objekt jsme zastřešili plochou střechou se štěrkovým kačírkem s barevným laděním do šedobílého odstínu. Povrchový materiál nově budovaného sjezdu a přístupových chodníků je ze štípané kamenné dlažby v kombinaci barev šedá a melír. 

Foto: eArch

Úpravy ve stávajícím oplocení jsme provedli s ohledem na památkovou ochranu území. Omítané sloupky vjezdové brány jsou s historizujícím profilováním, s původními pískovcovými hlavicemi, případně s vytvořenými replikami. Sloupky branek pro pěší jsme provedli z ocelových profilů s dvěma křídly. Kovové části jsou z větší části použity stávající, nové provedeny jako repliky dle historických konstrukčních postupů. 

Dispoziční řešení 

Nově zřízený vjezd do objektu jsme vybudovali z kruhové křižovatky v ulici Šimkova. Každá z hmot novostavby obsahuje podélný vnitřní komunikační prostor, na který navazují příčně umístěná parkovací stání. Obě hmoty objektu jsou od sebe výškově posunuty v typickém podlaží o půl patro, tj. 1,4 m a navzájem jsou propojeny obousměrnými rampami se sklonem 9 stupňů. Vertikální pohyb osob mezi jednotlivými podlažími zajišťují schodiště a výtah. Ve východní vstupní části objektu se nachází hygienické zázemí (toalety pro imobilní a přebalovací kabina), v západní vstupní části potom hygienické zázemí (WC muži, ženy a úklidová místnost). Vstupy pro pěší k parkovacím místům a do zázemí parkovacího domu jsme umístili z kratších stran spojovacího krčku (východní a západní strana). Vnitřní prostory 1.NP mezi hlavními hmotami parkovacího domu a rampami slouží jako technické a technologické zázemí. Ve vjezdovém podlaží jsme vyhradili parkovací stání pro vozidla na plynná paliva (CNG, LPG) v počtu 31 běžných parkovacích míst, tři stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a jedno stání pro vozidla osob doprovázející dítě v kočárku. Celkem tedy 35 parkovacích míst. V 1.NP jsou vyhrazena i čtyři parkovací místa opatřená dvojicí dobíjecích stanic pro elektromobily.

Foto: eArch

Foto: eArch

Generální partner
Hlavní partneři