A

ATELIER ARCHITEKTURY, Šuda - Horský, a.s. - Městská smuteční síň v Dobrušce

Stavba je umístěna v návaznosti na stávající městský hřbitov v okrajové části Dobrušky. Ke hřbitovu vede stará lipová alej procházející mezi smuteční síní a plochou parkování. Původně stál na tomto místě dům hrobníka, který byl již před lety odstraněn. Předmětem návrhu byla zároveň celková úprava nástupního prostoru při vstupu od města a řešení parkování.

Dominantou zůstává kostel sv. Ducha se zvonicí na návrší s výrazným prvkem oplocení hřbitova opukovou zdí. Nový hřbitov navázal na tuto linii a svým oplocením pohledově kopíruje klesající terén. Nově navržený objekt rozlučkové síně v této linii pokračuje a stavba se tak stává součástí významného panoramatu podhůří Orlických hor, známého i ze seriálu F. L. Věk.

Na severní straně je obdobně navrženo oplocení nově regulované parkovací plochy.

Foto: eArch

Objem síně je vytvořen postupným horizontálním vrstvením. Na pískovcové zdivo výšky okolních zdí hřbitova nasedá prosklený pás ukončený římsou s dřevěným obložením lemování ploché střechy. S půdorysným ustoupením se zvedá nad touto úrovní objekt vlastního sálu obložený modřínovým šindelem. Na východní straně je prolomený svislým proskleným pásem zařezávajícím se i do části půdorysu ploché střechy a kopírující tak katafalk. Tato prosklená plocha síně vytváří nad katafalkem jediný kužel světla. Dále je síň ponechána v šeru.

Stavba kombinuje zděné a monolitické betonové konstrukce. Obvodový plášť je sendvičovou konstrukcí zdiva s izolací, odvětrávanou vrstvou a pohledovou stěnou z pískovce nebo šindele. Zastřešení je lehké dřevěné. Použití pískovce a štípaného modřínového šindele odkazuje k historii a materiálům vlastním tomuto místu. Ponechané bez povrchové úpravy budou dále také přirozeně stárnout.

Celý objekt smuteční síně je sevřen pískovcovou stěnou, přerušovanou pouze kovovými vraty. Na uzavřený dvůr, který zajišťuje intimnější prostor pro účastníky obřadu, přímo navazuje hlavní sál. Vlastní plocha síně předpokládá sezení pro 50 osob a ponechává dostatečný prostor pro stojící. Sál je obehnán věncem pomocných místností.

Foto: eArch

Severní modul je věnován oddělenému hygienickému zázemí pro veřejnost, které je celoročně přístupné i pro návštěvníky hřbitova, a kanceláři vedení obřadu s vlastním hygienickým zázemím.

Východní pás začíná vraty umožňujícími krytou manipulaci u pohřebního vozidla do přejímací a přípravné místnosti. Dále v řadě následují manipulační prostor přípravy a vestavěný chladicí box z izolačních PUR panelů pro dočasné uložení až 7 vozíků s rakví. Chladicí zařízení je umístěno v oddělené navazující technické místnosti. Přivezení a odvezení rakve do prostoru katafalku se zvedací plošinou je řešeno pomocí vozíků, na kterých jsou rakve umístěny v chladicím boxu. Jsou tak minimalizovány nároky na obsluhu a celý proces obřadu může zajistit i jeden člověk.

Foto: eArch

 

Jižní modul začíná místností pro pozůstalé se samostatným vstupem ze dvora a samostatným vstupem do síně. Dále je zde umístěna místnost pro hudebníky. Ta je oddělená od síně dřevěným roštem na celou výšku stěny, který tvoří jeden z hlavních pohledových prvků interiéru. Rošty zároveň zakrývají prostupy ventilace a sjednocují dveře do místnosti pro pozůstalé a kanceláře - místnosti pro obřadníka. Rošty i ostatní vybavení interiéru jsou zhotoveny z jasanového dřeva. Katafalk je připraven na vyšší zatížení i vlhkost a je opatřen cementovou stěrkou.

Celý provoz pro hosty, návštěvníky hřbitova i obsluhu se odehrává v jedné úrovni a je bezbariérový.

Foto: eArch

Generální partner
Hlavní partneři