M

M2AI - Vinařská stodola

Výrobní areál Vinných sklepů Valtice a.s patří neodmyslitelně k tradiční valtické vinařské atmosféře. V návaznosti na původní lichtenštejnskou velkovýrobu vína vzniká v 50. letech 20. století moderní vinařský závod v blízkém sousedství zámeckého parku. Místními i (cyklo)turisty masivně využívána spojnice historického Náměstí Svobody a romantizující kolonády na Reistně a dále do Rakouska, předurčuje předprostor závodu v návaznosti na historické rozšíření ulice Vinařské jako jedinečnou možnost využití širokou veřejností.

Stávající předprostor areálu v širším slova smyslu, vymezený na straně jedné výraznou lineární hmotou výrobního a administrativního provozu v tradičním tvarosloví a na straně druhé půvabnou srostlicí původních sklepů, nyní z části přestavěných na objekty individuálního bydlení, penzionů či dalších drobných komerčních provozů, trpí značnou prostorovou i plošnou fragmentací. Těžiště pomyslného náměstí tvoří zpevněná plocha vyvýšeného parkoviště, přecházející ve výrazném terénním zlomu v suchou retenční nádrž. Dominantní kovový plot s podezdívkou, oddělující pozemky závodu s technologickým zázemím historické čističky odpadních vod od veřejných ploch, dále porcuje jedinečnou prostorovou situaci. Hlavním prostorovým akcentem se tak stává nevelký objekt původní závodní vrátnice, v současnosti sloužící mimo přístup do závodu i jako sezónní prodej sudového vína či burčáku.

Foto: EARCH

Návrh podnikové prodejny a degustačního sklepa Vinných sklepů Valtice a.s. plně respektuje jedinečnost místa i specifika Lednicko - valtického areálu. Stylizace do podoby „vinařské stodoly“ umožňuje umístit prostorově i provozně náročnou funkci do tradičního objemu hospodářského zázemí zámku, charakteristického horizontální hmotou s vertikálními akcenty vstupů a převýšené sedlové střechy ve sklonu v místě obvyklém. Umístění a orientace podnikové prodejny citlivým způsobem dotváří výše zmíněnou situaci a napravuje dotčená negativa, daná překotným historickým vývojem v druhé pol. 20. století.

Samotný předprostor závodu je v návaznosti na „vinařské náměstí“ členěn do tři vzájemně provázaných funkčních celků. Směrem k městskému centru a zámeckému parku se areál otevírá přírodně - krajinářskou parkovou úpravou, která organicky přechází ve vlastní objem architektury, jak je pro Lednicko - valtický areál charakteristické. Dlážděná plocha vinařského náměstí ve středu s výrazným akcentem fontány a vzrostlé zeleně, poskytující návštěvníkům/turistům/cyklistům potřebný stín i místo k odpočinku, přechází objektem historické vrátnice v nově vysázený vinohrad, který celý areál i okolní zástavbu přirozeně začleňuje do měkkého svahu Reistny. Park, náměstí i vinohrad, byť v naprosté většině leží na pozemcích Vinných sklepů Valtice a.s. jsou velkoryse poskytnuty k užití širokou veřejností.

Foto: EARCH

„Vinařská stodola“ ve své nadzemní části nabízí stylizovanou podnikovou prodejnu s charakteristickými zděnými archivními vinnými boxy. Do krovu otevřený prostor umožňuje v interiéru vystavit celou řadu cenných historických fragmentů - např. historický vinný lis ze zámeckého sklepa, jež ve stávajících podmínkách, atakován vlhkosti, značně strádá. Podzemní část podnikové prodejny, přístupná po monumentálním barokizujícím točitém schodišti, je ve svém interiérovém vyznění historického režného zdiva věnována provozu degustačního sklepa a centrální rotundy s nezbytným zázemím pro podzemní i nadzemní část objektů. Lineární podzemní propojení se stávající budovou znovuobjevuje vstup do Křížového sklepa v tradičním historickém schématu mimo nutnost průchodu soudobými skladovými a výrobními prostory závodu.

Podniková prodejna jako „vinařská stodola“ ve své pokorné a konzervativní architektuře znovuobjevuje půvab tradičního tvarosloví i kompozičních principu a jedinečným způsobem tak vytváří půvabné místo, vyhledávané místními i turisty.

Foto: EARCH

Generální partner
Hlavní partneři