M

Mateřská škola Raspenava

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Mateřská škola v Raspenavě je moderní předškolní zařízení pro 100 dětí ve 4 odděleních. Školka má veškeré zázemí – parkování pro 17 OA včetně stání pro imobilní, jídelnu s kuchyní, plynovou kotelnu a strojovnu vzduchotechniky atd.

Nová mateřská škola je situována (podobně jako původní budova) do části pozemku přilehlé k ulici Luhové. Druhá polovina pozemku je využita pro venkovní pobyt a hry dětí. S ohledem na úroveň hladiny povodně roku 2010 je podlaha 1. NP navržena o 0,5 m nad maximální úrovní této záplavy. Hlavním cílem tedy bylo vytvořit funkční stavbu, která bude maximálně chráněna.

Výškové rozdíly mezi stávajícím terénem a novou budovou jsou překonávány prostřednictvím ramp, schodišť, opěrných stěn a svahováním. Opěrné stěny jsou architektonicky začleněné do konceptu celé stavby. Vytváří se tím systém oddělených prostor v rámci exteriéru stavby – terasy u heren, parkovací plochy, zásobovací a hospodářská část atd. Opěrná stěna je také součástí oplocení, které je navrženo kolem celého areálu.

Objemově je stavba řešena jako průnik kvádrových hmot, jejichž provedení fasády odráží vnitřní účel a dispozici. Vstupní a administrativní dvoupodlažní hmota se zelenou omítkou slouží jako maják, zve a směruje uživatele a návštěvníky ke vstupu. Hlavní jednopodlažní hmoty heren a jejich zázemí jsou provedeny se svislým prkenným obkladem. Jednopodlažní budova kuchyně a technického zázemí je upozaděna a to včetně barevného provedení v šedé omítce.

Dispoziční řešení vychází z konceptu minimalizace komunikačních prostor a maximalizace otevřenosti a přístupnosti. Z tohoto důvodu je objekt řešen jako přízemní bezbariérový blok s minimem chodeb a maximálním otevřením prostorů do exteriéru. Velké prosklené plochy umožňují výhled do zahrady a okolní krajiny, jsou zdrojem tepelných zisků a zdrojem přirozeného osvětlení. Případné nežádoucí přehřívání místností řeší venkovní žaluzie na elektropohon. Dispozice je navržena s ohledem na provozní vazby jednotlivých oddělení MŠ. Tomu odpovídá také pojednání interiérů s důrazem na přehlednost a přívětivost k dětským uživatelům. Vytváří se tak prostory, které jsou současně moderní, uživatelsky příjemné a esteticky atraktivní pro děti. Kombinují se zde čtyři základní barvy, tak jako jsou 4 oddělení, spolu s neutrální bílou, šedou a s texturou dřeva.

Druhé podlaží středního traktu MŠ je určeno pouze pro vedení. Přístup do patra je po schodišti, které je umístěno u vstupu resp. u šaten. V jediné místnosti na úrovni původního terénu, a která je přístupná pouze ze zahrady, je umístěna kočárkárna resp. sklad hraček.

Zahrada pro děti je vybavena hracími prvky, brouzdalištěm, sprchou a pítkem. Plochy cest v zahradě jsou asfaltové pro jízdu na tříkolkách a odrážedlech. V zahradě je významný podíl výsadeb s důrazem na atraktivitu prostoru u vstupu do areálu a na atrium u jídelny. Snahou bylo vytvořit okrasnou zeleň, která nebude imitovat okolní přírodu, ale bude spíše kontrastním uměleckým prvkem doplňujícím samotnou stavbu mateřské školy.

Popis stavebně-technického řešení stavby

Pro ochranu stavby před případnou další povodní je stavba mateřské školy postavena na uměle zbudovaném náspu z hutněných zemin a násyp je ochráněn opěrnými stěnami. Stěny jsou tvořeny betonovými prefabrikát tvaru L a světlá pohledová strana je opatřena gabionovými košy vysypanými částečně tmavým drobnějším kamenivem. Tím dochází k optickému rozvolnění hmoty opěrných stěn, čemuž bude napomáhat i vysazená popínavá zeleň. Opěrné stěny jsou u hlavního vstupu a vstupu do hospodářské části doplněny vstupními objekty. Ty jsou řešeny jako monolitické železobetonové konstrukce a složí pro umístění zvonků, schránky, plynoměru a také jako kryté odpadové hospodářství.

Samotná školka je tedy osazena na vytvořený bastion. Mezi ulicí Luhovou a první opěrnou stěnou jsou umístěna parkovací stání v počtu 17 včetně stání pro imobilní. Prostor mezi hranou bastionu a budovou je využit jako terasy a zahrady přístupné přímo z heren. Na koruně opěrných zdí jsou proto umístěna zábradlí tvořená svislými tenkými prvky navozujícími nekonečný profil, v němž se skrývají jak napojení jednotlivých polí tak sloupky. Zábradlí je ocelové s povrchovou úpravou žárovým zinkováním.

Stavba je založena kombinací monolitických pasů a desky. Obvodové stěny jsou provedeny z broušených cihelných bloků tl. 400 mm na maltu pro tenké spáry. Lokálně jsou zděné stěny nahrazeny kvůli únosnosti monolitickými železobetonovými pilíři. Systémově jsou převážně řešeny i překlady s vyjímkou otvorů s velkou světlostí, kde jsou využity válcované ocelové profily. Příčky jsou provedeny z keramických cihelných bloků v tl. 140 mm. Lokálně je zděná příčka nahrazena instalační a požární SDK stěnou z dvojitým záklopem. Vnitřní úprava stěn je omítka, štuk a převážně bílá výmalba. Místně je pak použita také barevná malba pro zvýraznění, akcentaci a orientaci. V hygienických zázemích je použito keramických obkladů a dlažeb, kde se vždy kombinaje bílá a jedna ze čtyř základních barev.

Stropy resp. konstrukce střechy je tvořena z prefabrikovanými předpjatými dutinovými panely. Střechy samotné jsou ploché, spády vytvořeny pomocí lehčeného betonu, izolace z desek EPS a hydroizolační souvrství z asfaltových pásů. Při vytváření velkého otevřeného prostoru vstupu a šatny bylo využito ocelových válcovaných profilů jako průvlaků. Stropní konstrukce jsou opatřeny ve všech mísnostech svěšeným SDK podhledem. Vytvořený prostor slouží pro rozvody technické infrastruktury. V hernách, odpočívárnách, v jídelně a částečně na chodbách je využito prostorových akustických stropních desek, které také vytváří vizuálně atraktivní pohled na strop a to vždy v kombinaci se svítidly.

Podlahy jsou provedeny z anhydrdu se zatepelení z desek EPS. Podlahové krytiny jsou převážně linoleum, vlněný koberec (zajištění poklesu dotykové teploty v hernách) a keramická dlažba (protiskluznost dle potřeby jednotlivých mísností). Ve venkovním prostředí se pak pracuje s vymývanou betonovou dlažbou, malými žulovými kostkami, živicí a samozřejmě s trávníkem. Kolem brouzdaliště jsou použita kompozitní terasová prkna.

Schodiště do 2.NP (vedení mateřské školy) je monolitické železobetonové opatřené dlažbou a zděným zábradlím ukončeným ocelovým plechem s dřevěným madlem. Zábradlí pokračuje i v druhém NP, kde ohraničuje vytvořené zrcadlo schodiště.

Fasáda je kombinací kontaktního zateplovacího systému s minerální vatou tl. 160 mm a senvičové konstrukce s provětravanou mezerou s minerální tepelnou izolací tl. 100 mm. Kontaktní systém je opatřen tenkovrstvou probarvenou omítkovinou. Sendvičová konstrukce je pak opláštěna dvojitým svislým prkenným záklopem tak, že horní vrstva je uspořádána s 10 mm mezerou mezi jednotlivými prkny. Prkna jsou z tzv. thermowoodu (tepelně opracovaná borovice). Zajímavým řešením je provedení prkeného obkladu se skrytými spojovací a kotevními prostředky.

Výplně otvorů na obvodu stavby jsou řešeny z dřevěných europrofilů s izolačním trojsklem. Vnitřní výplně otvorů jsou pak kombinací dřevěných rámových konstrukcí s bezpečnostním (resp. požárním) zasklením a běžných dveří s ocelovou zárubní. Část oken je opatřena venkovními žaluziemi s elektropohonem, které omezují nadbytečné přehřívání interiérů heren a odpočíváren.

Z technického zázemí je nutné zmínit plynovou kotelnu (s kotlem k vytápění a ohřevu teplé vody), strojovnu vzduchotechniky, vlastní kuchyň i prádelnu.

Venkovní prostředí je řešeno s důrazem na pobyt a hry dětí. Je zde navržena dráha pro koloběžky s asfaltovým povrchem, herní prvky v dostatečném množství, kopec na sáňkování, ohniště s posezením, brouzdaliště se solární sprchou a terasovou plochou a výsadby zeleně, zatravnění, kačírkové plochy a kamenná pole vytvářející příjemné přírodní prostředí.

Zahrada je rozdělena také teréním zlomem – průlivem, který je druhým zásadním protipovodňovým opatřením při výstavbě školky. Stěny průlivu jsou opatřeny kamennými záhozy a částečně zpevněny výsadbou.

Oplocení pozemku je tvořeno převážně ocelovým poplastovaným pletivem zelené barvy. V místě protipovodňového průlivu je oplocení možně demontovat. U vstupu je toto základní oplocení nahrazeno oplocením charakteru zábradlí na opěrných stěnách a to včetně vstupních bran (viz výše).

Autorský a realizační tým

Architektonický návrh: Projektový atelier DAVID – Ing. arch. David, MgA. Miroslav Janda

Interiér: Projektový atelier DAVID – Ing. arch. Tomáš Pfeifer, Bc. Jan Jirásko

Zahrada: Projektový atelier DAVID – MgA. Miroslav Janda, Ing. arch. Jakub Středa

Stavebně-technické řešení: Projektový atelier DAVID – Ing. David Dlouhý, Ing. Jan Havránek, Ing. Martina Kratochvilová

Statika: KCE statika a dynamika staveb – Ing. Vít Hušek

Profese a spolupráce: JAP projekt, Elcenter, SIL, TOP Klima, MIBO-projekt, Protipožární servis, Eurogarden

Dodavatel stavby: Sdružení firem – Ještědská stavební společnost & NISAINVEST

Fotografie: Jan Čížek

Generální partner
Hlavní partneři