N

Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany - Mepro s.r.o.

Urbanistické a architektonické řešení stavby

Návrh čerpá inspiraci z původní zástavby na návsi. Z hmot a proporcí nejvýznamnějších institucí a klasických venkovských statků odvozuje základní stavební modul.Každý modul můžeme pokládat za "stavební cihlu". Jednotlivé cihly jsou uspořádány do organizované skupiny (jakou by bezesporu řádná škola měla být) v podobě klasické cihelné vazby s otvory. Čelní fronta objektů formuje novou promenádu jako přirozené prodloužení původní návsi. Na ni umisťujeme pestrou paletu veřejných služeb a možností aktivit nejen pro žáky, ale pro všechny obyvatele obce a regionu. Hmota díky svému základnímu uspořádání vytváří čitelný rytmus štítů a proluk, který od plánovaného kruhového objezdu pohledově vede a graduje k dominantě kostela Sv. Václava.

Členění celku vytváří příjemné poloveřejné prostory (shromaždiště před vstupy, atria, zahrada, předprostor se stromořadím, sportoviště, atd.) s komorní atmosférou. V parteru se přirozeně oddělí přístupy osob do jednotlivých částí a podpoří se přehlednost. Současně řešení umožňuje propojení veřejných shromažďovacích prostorů v přízemí s exteriérem směrem na promenádu. Škola tak bude moci sloužit jako plnohodnotná kulturní instituce i pro větší množství lidí. Novostavba se nesnaží konkurovat ostatním významným stavbám, nýbrž navazuje dialog a přidává svoji vlastní hodnotu.

Systém natočené cihelné vazby umožňuje zajistit potřebnou provázanost i osvětlení všech míst, rozčlenit celkovou velkou hmotu danou stavebním programem na hmoty blízké místnímu prostředí.

Provozní a dispoziční řešení

Prioritou návrhu dispozičního řešení bylo zajištění vzájemné provázanosti všech provozů a jejich co možná nejširší využití i mimo výuku. V parteru jsou proto umístěny všechny funkce, které mohou využívat nejen lidé školou povinní. Každá funkce má svůj jasně vymezený přehledný shromažďovací předprostor. Rozmístění těchto funkcí je řešeno tak, aby všechny fungovaly jak zcela samostatně (knihovna, multifunkční sál, tělocvična, jídelna, škola v přírodě, družina,...), tak v případě potřeby v propojení (např. knihovna společně s multifunkčním sálem pro pořádání nejrůznějších kulturních akcí - přednášek, koncertů atd., dále např. jídelna propojitelná přes středové atrium s tělocvičnou pro pořádání velkých akcí, atd.). Veškeré učebny jsou umístěny v patře, což zajistí nejen dostatečné prosvětlení, ale rovněž i potřebný klid na výuku. Učebny pro I. stupeň byly vždy doplněny potřebným herním koutem a učebny pro II. stupeň zase sklady pomůcek a vybavení. V suterénu navrhujeme umístit veškeré technické zázemí, zázemí kuchyně a dále také praktickou výuku - dílny a cvičnou kuchyni.

Popis konstrukčního řešení s důrazem na tepelně izolační vlastnosti budovy

Stavba využívá optimální orientace ke světovým stranám (JV - JZ) s důrazem na jihovýchodní směr, který je pro školu nejdůležitější. Na severní stranu je umístěno minimum otvorů, pro minimalizaci tepelně-technické náročnosti. Stavba je vyzděna z cihelného zdiva (regionálního produktu z nedaleké cihelny). Veškeré části budou opatřeny dostatečnou vrstvou tepelné izolace pro dosažení nízkoenergetického standardu, následuje provětrávaná mezera a na roštu kotvené lícové zdivo (rovněž regionální produkt, který odpovídá základnímu konceptu návrhu), které svou bezúdržbovostí a nadčasovostí přinese návrhu další kvality. Děrovaná cihelná vazba, která se objevuje i na fasádách, umožní prosvětlit, provětrat a vizuálně propojit vnitřní prostory s okolím. Ve všech třídách jsou použita velkorysá střešní okna pro optimální světelné podmínky. Na střechu bude v návaznosti oken umístěn systém solárních a fotovoltaických panelů. Toto řešení výrazně sníží náklady na provoz školy.

Hodnocení poroty

Autor pracuje se skupinou 11 domů se sedlovou střechou, jež jsou vzájemně propojeny ve tvaru roštu. Kladem návrhu jsou: měřítková přiměřenost vůči obci - průměrná výška „pavilonu“ je daná přízemím a podkrovím, vnitřní prostředí školy s pobytovými atrii a podkrovní učebny se zvýšenou výškou. Zápory návrhu jsou přílišná schematičnost a rigidnost zvoleného skladebného systému hmot, dále malá šířka chodeb, nepřehlednost „labyrintu“ chodeb. Problémovým jsou malé rozptylové prostory před třídami a atria budu v naších klimatických podmínkách po většinu času uzavřena.

Generální partner
Hlavní partneři