Z

Zahradnictví, Podzámecká zahrada v Kroměříži

Výstavba nového provozního a skladovacího zázemí zahrady nahrazuje původní staticky narušené objekty, plocha vzniklá prostorovou redukcí zahradnického provozu je přičleněna k návštěvnické části zahrady.

Jedná o současnou interpretaci tématu hospodářského dvora, jako reakce na roztříštěnost přilehlé zástavby se jevilo žádoucí vystavět jednoduchý celistvý areál přiměřeného měřítka způsobem, který je pro celkovou atmosféru zámeckého areálu akceptovatelný. V souladu s daným půdorysným konceptem zadání byla zvolena kompozice tří jednoduchých staveb obklopujících centrální dvůr a umístěných ve směrech odpovídajících postupně rostlému „měkkému“ charakteru místa. Jednotlivé stavby svým provedením detailů přiznávají dobu vzniku, současně ale jejich archaický tvar a lapidární konstrukce vytváří atmosféru hospodářských staveb dob minulých. Na západní straně je umístěn objekt skladů, naproti leží objekt pro garážování zahradní techniky a uprostřed kompozice se nachází budova zázemí zaměstnanců.

Při volbě modřínového dřeva jako hlavního materiálu fasád bylo zohledněno přirozené stárnutí materiálu, konečným stavem je zoxidovaná a vypršená textura dřeva, objekty se tak stanou organickou součástí staré zámecké zahrady. Myšlenka prorůstání nového a starého se realizuje v rámci areálu prostřednictvím využití starých litinových lamp a původní kamenné dlažby přímo v kontaktu s novostavbami.

Objekty jsou navrženy jako lehké zateplené (objekt zázemí zaměstnanců) a nezateplené dřevostavby (garáže a sklady), konstrukční systém všech tří staveb vychází ze základního modulu plných vazeb 3,3 metru, tento rozměr je dále členěn na třetiny a zdůrazněn šikmými prvky v čelních fasádách přízemních objektů. Přiznané nosné části jsou navrženy a provedeny jako klasická tesařská krovová konstrukce krovu s čepovanými a šroubovanými spoji, v zateplené dvoupodlažní části je použita rámová konstrukce zavětrovaná plošnými obklady. Založení objektů je navrženo na betonových pasech; část objektů je založena na pilotách, poněvadž po nimi procházejí velkoprůměrové kanalizační sběrače.

Generální partner
Hlavní partneři