Novinky a názory / historie a teorie

Beton TKS 4 | 2014 : Mosty a dopravní stavby

V aktuálním čísle časopisu Beton najdete zamyšlení Milana Kalného nad diskutovaným tématem veřejných zakázek a projdete se po lávkách i mostech v Čechách i ve světě.

Milan Kalný , 7. 8. 2014

O STYLOVÉ IMPLEMENTACI

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví dospělo v českém po­jetí do stavu, kdy cílem procesu už obvykle není výběr nejvhodnějšího zhotovitele prací nebo poskytovatele služeb, ale ochrana úředníka před možným, ale i fiktivním obviněním, že porušil zákon, netransparentně rozhodl, nezadal zakázku za cenu obvyklou – v našem pojetí je to obvykle ta nejnižší, někoho diskriminoval nebo dokonce u­možnil korupční jednání. A tak zadavatelé najímají externí konzultanty a administrátory pro zadávací řízení, čekají na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo radši nic nezadávají, aby se nevystavili riziku. Vždyť peníze se dají utratit i za provoz úřadu a údržbu svěřeného majetku. Nevyužité dotace nebo přidělené částky rozpočtu pak rádi využijí jinde, tak proč vlastně investovat a přidělávat si starosti?

Letos se naskytla příležitost, jak se vrátit k normálnímu stavu. Evropský parlament přijal v lednu novou Směrnici pro zadávání veřejných zakázek 2014/24/EU. Nová směrnice EU pro klasické veřejné zakázky na práce, dodávky, služby je v souladu se „Strategií Evropa 2020“ pro inteligentní a udržitelný růst a nahrazuje předchozí, která byla v platnosti více než deset let. Užití některých ustanovení Směrnice jsou ponechána na uvážení členských států. Implementace Směrnice do vnitrostátních právních předpisů je požadována ve lhůtě nejvýše dvou let od 17. dubna 2014. Některé státy, např. Dánsko, již Směrnici přejaly pouhým překladem, jiné včetně ČR budou mít problém časově zvládnout implementaci zaběhnutým legislativním procesem na ministerstvech a v parlamentu. Doufat v minimální tvořivost našich zákonodárců by bylo bohužel projevem značné naivity. Tak se aspoň podívejme na řešení vybraných problémů v evropském stylu. Zaměřím se zejména na inženýrské konzultační služby, které jsou významné pro dosahování kvalitních výsledků při přípravě a realizaci stavebních zakázek a podporu inovací. Směrnice definuje služby nebo výkony intelektuální povahy. Za takové služby se považují také inženýrské konzultační služby, architektura či projektování staveb. Smlouvy s intelektuálními výkony nesmí být předmětem elektronických dražeb. Kvalita inženýrských konzultačních služeb v procesu projektování od koncepce do detailního návrhu, vlastní realizace projektu, včetně řízení stavby, má největší vliv na úspěch a celospolečenský přínos projektu, přitom tyto služby tvoří jen zlomek celkových nákladů projektu za dobu životnosti.

Nová Směrnice téměř opouští zadání zakázky pouze na „nejnižší cenu“ a posouvá výběr k hodnocení „ekonomicky nejvýhodnější nabídky“ na základě kritérií zohledňujících kvalitu i cenu, s cílem dosažení efektivity nákladů v dlouhodobém cyklu. To zahrnuje posun směrem k zdůraznění kvality v procesu zadávání – nejen pro služby, ale také pro stavební práce a dodávky. Podle doporučení EFCA (Evropská federace inženýrských konzultačních sdružení) mohou členské státy zakázat užívání ceny jako jediného kritéria u některých typů zakázek, sem patří i konzultační služby, protože u nich nelze definovat kvalitativní aspekty předem. Pro vyhodnocení je také možné dát pro nabídky jednotnou pevnou cenu, a poté uchazeči soutěží pouze na kvalitu; to by se vztahovalo i na případy, kdy vnitrostátní právní předpisy stanovují smluvní ceny (např. hodinové sazby). Kritéria pro zadání zakázky mohou nyní zahrnovat zkušenosti zaměstnanců přidělených na projekt a navrhovanou metodiku pro poskytované služby. Doporučuje se využívání systému dvou obálek pro oddělené nabídky pro jakost a pro cenu, s nezávislým posouzením těchto složek, při nesplnění stanovené úrovně kvality se obálka s cenovou nabídkou vůbec neotevírá.

Nejběžnější postup v současné době používá pro zadávání inženýrských konzultačních služeb omezené řízení. V nové Směrnici se předpokládá, že členské státy stanoví, že zadavatelé mohou použít zadávání v jednacím řízení zejména pro složité projekty, které zahrnují inovativní řešení. Při využití tohoto postupu zadavatelé diskutují s uchazeči počáteční a následné nabídky s cílem je zlepšit; „jednání“ se může vztahovat na všechny charakteristiky služeb, včetně kvality, množství, obchodních podmínek, ale i sociální, environmentální a inovativní aspekty, pokud ovšem nejde o minimální požadavky, které jsou neměnné. Doporučuje se, aby se vyjednávání týkalo především rozsahu služeb, za účelem ujasnění a naplnění cílů projektu. Pouze finální nabídka by byla podávána s cenovou nabídkou, a to pro dojednaný rozsah služeb.

Směrnice stanoví, že smlouvy mohou být upraveny v několika případech, pokud se celková povaha zakázky nemění, a to pro dodatečné služby, které nebyly předvídány při původním zadávání až do 50 % hodnoty původní zakázky, a pokud byly předpokládány změny v původní zadávací dokumentaci v jasných, přesných a jednoznačných ustanoveních za určitých podmínek i bez ohledu na jejich peněžní hodnotu.

Pro úspěch procesu zadávání veřejných zakázek a realizace projektu je nezbytné, aby zadavatel disponoval příslušnou odbornou kapacitou a přidělil k tomuto účelu dostatečný počet pracovníků s potřebnými zkušenostmi a integritou. Pokud je zadavatel postrádá, doporučuje se, aby zadavatel nejprve v přípravném zadávacím procesu vybral konzultanta, který jej bude, jako důvěryhodný poradce, podporovat během celé přípravy a realizace projektu.

Požadované technické a odborné způsobilosti se mohou prokazovat prostřednictvím lidských a technických zdrojů a firemními referencemi ze zakázek realizovaných za poslední tři roky, u specializovaných projektů mohou zadavatelé požadovat reference za dobu 10 až 15 let.

Ve Směrnici jsou ustanovení, která umožňují uchazeči vysvětlovat a dodat další informace k nabídce v případě menší administrativní chyby tak, aby nedocházelo k vyloučení uchazečů z důvodu formálních chyb. Cílem je splnit účel zadávání a neomezovat hospodářskou soutěž.

Významnou změnou je rozšíření kritérií pro zadání zakázky, což klientům umožňuje zadat racionální a udržitelné projekty, které budou efektivní také z hlediska nákladů v průběhu jejich celého životního cyklu. Opouští se pouhé spoléhání výhradně na výběr dle ceny za realizaci díla.

Přáním odborné veřejnosti reprezentované profesními organizacemi sdruženými v Radě výstavby SIA ČR je zavést novou Směrnici EU do praxe rychle a s minimálními změnami. Vydání nového zákona o VZ je ovšem jen předpoklad pro oživení stavebnictví. Ještě důležitější je nalézt odborně a morálně zdatné úředníky, kteří se umějí a chtějí samostatně rozhodovat. A to je s velkým otazníkem, stačí sledovat současné politické hry kolem služebního zákona.

Ing. Milan Kalný

Obsah čísla:

ÚVODNÍK

Milan Kalný / 2

TÉMA

INOVATIVNÍ KONCEPT NÁVRHU MOSTŮ PRO ZVÝŠENÍ JEJICH TRVANLIVOSTIJohannes Berger, Sebastian Z. Bruschetini-Ambro, Johann Kollegger /3

STAVEBNÍ KONSTRUKCE

LÁVKA PŘES LABE V ČELÁKOVICÍCH – PRVNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE Z UHPC V ČRMilan Kalný, Jan Komanec, Václav Kvasnička, Jan L. Vítek, Robert Brož, Petr Koukolík, Robert Coufal /10

LÁVKA PŘES ŘEKU SVRATKU V BRNĚ-KOMÁROVĚMartin Formánek, Jaroslav Bartoň, Jiří Stráský, Martin Kozel /20

MOST PŘES ŘEKU WILLAMETTE, EUGENE, OREGON, USAJiří Stráský, Radim Nečas, Jan Koláček, Jim Bollman /28

DÁLNICE D1, JÁNOVCE–JABLONOV I. ÚSEK, MOST NA DÁLNICI NAD ILIAŠOVSKÝM POTOKEMTatiana Meľová, Milan Šístek, Jan Mukařovský, Jan Hamouz /38

VYBRANÉ MOSTNÉ OBJEKTY NA DIAĽNICI D1 FRIČOVCE-SVINIAPeter Hurbánek /42

MATERIÁLY A TECHNOLOGIE

ODKAZ LAGUNYHelena Russell /48

HISTORIE

DR. ULRICH FINSTERWALDER – BETONÁŘ, KONSTRUKTÉR VIZIONÁŘJosef Kubíček /52

SILNIČNÍ MOSTY U SPÁLOVAPetr Freiwillig, Vladislav Hrdoušek /57

TÉMĚŘ ZATOPENÝ VELIKÁN – ŽELEZOBETONOVÝ DÁLNIČNÍ MOST PŘES ÚDOLÍ SEDLICKÉHO POTOKA U OBCE BOROVSKOTomáš Janda /60

SANACE A REKONSTRUKCE

OPRAVA STOLETÉHO MOSTU PŘES ŘEKU SVATAVU VE SVATAVĚ U SOKOLOVAJan Procházka /64

NORMY • JAKOST • CERTIFIKACE

PROBLEMATIKA STANOVENÍ ZATÍŽITELNOSTI MOSTŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V RÁMCI HLAVNÍCH A MIMO­ŘÁDNÝCH PROHLÍDEKMichal Drahorád, Vladislav Vodička /67

VĚDA A VÝZKUM

STRATY PREDPÄTIA PRVKOV Z VYSOKOHODNOTNÉHO BETÓNUJaroslav Halvonik, Juraj Dolnák, Viktor Borzovič /68

STANOVENIE VZŤAHU MEDZI MERNÝM ODPOROM A PEV­NOS­ŤOU BETÓNUIvana Lusová, Peter Briatka, Eva Králiková, Mikuláš Bittera /74

AKTUALITY

REŠERŠE /73RECENZE /76OSMDESÁTINY PROF. ING. JAROSLAVA PROCHÁZKY, CSC. /77ING. KAREL DAHINTER, CSC. – OSMDESÁTILETÝ /78SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA /80

FIREMNÍ PREZENTACE

Construsoft /1912TH ISCR /26Betosan /41Dlubal Software /47professional-english.cz /51Podlahy 2014, Betonconsult /66Červenka Consulting /73ČBS ČSSI /80Beton university /3. strana obálkyVSL systémy /CZ/ /3. strana obálkyTBG Metrostav /4. strana obálky

Klíčová slova:

Beton TKS časopis

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři