Novinky a názory / architektonické soutěže

Město Trnava vyhlašuje urbanisticko-krajinářskou soutěž na novou městskou čtvrť

Cílem soutěže na návrh nové čtvrti města Trnava je vytvořit město krátkých vzdáleností zapojené do existujícího prostředí

Predmetom súťaže je urbanistický návrh pre rozľahlé rozvojové nezastavané územie vo východnej časti mesta Trnava s pracovným názvom Štvrť. Veľkosť riešeného územia je cca 135 ha vrátane zamýšľanej centrálnej zelenej plochy s veľkosťou cca 40 ha. Územie je dnes v súkromnom vlastníctve veľkého množstva vlastníkov, pričom mesto samotné vlastní iba jeho malú časť. Mesto ako orgán územného plánovania aktívne iniciovalo reguláciu územia a prostredníctvom tejto súťaže sa snaží o získanie čo najkvalitnejšej koncepcie, ktorá bude vo verejnom záujme zohľadňovať celospoločenské požiadavky dneška a najmä budúcnosti.

2021 architekti , 21. 6. 2023

V území sa očakáva vznik veľkej zelenej zóny a polyfunkčnej mestskej štruktúry. Štvrť bude inkluzívnym sociálne a environmentálne udržateľným mestom krátkych vzdialeností, pričom sa bude vychádzať z aktuálnych znalostí o tvorbe miest. Riešené územie bolo stanovené ako kompaktná plocha, ktorá je dodnes ešte bez stavebných zámerov. Zámerom vyhlasovateľa je, v rámci svojich kompetencií, naplnenie víťaznej vízie, ktorá vzíde zo súťaže a bude ďalej dopracovaná. Dotknuté územie bolo stanovené ako priľahlé okolie riešeného územia, v ktorom je realizovateľnosť víťazného návrhu podmienená rôznymi faktormi a vo všeobecnosti je zložitejšia, než v riešenom území. Nachádzajú sa v ňom viaceré živé stavebné zámery. Niektoré z nich sú aktuálne v realizácii, niektoré sú vo vysokej fáze prípravy na realizáciu, niektoré sú v procese konsolidácie majetkových vzťahov. Časť z dotknutého územia tvoria stabilizované plochy s obyvateľmi zvyknutými na okolité prostredie, kde je nutné navrhovať zmeny obzvlášť citlivo.

Vízia, hodnoty, prioritné témy / Štvrť by mala byť:

 • Inkluzívna
 • Mesto krátkych vzdialeností
 • Ukotvená v existujúcom prostred

Web súťaže: https://stvrt.trnava.sk/sutaz/ https://stvrt.trnava.sk/en/competition/

Web súťaže 2021 architekti: https://2021.sk/project/trnava-stvrt/

Vyhlasovateľ: mesto Trnava
Organizátor: 2021 architekti
Formát: projektová verejná urbanisticko-krajinárska súťaž návrhov, dvojetapová Vyhlásenie: 2023/05

Účel súťaže: Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania a tiež nájsť partnera, s ktorým bude vyhlasovateľ ďalej spolupracovať na projekte.

Členovia a členky poroty

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Dipl.- Ing. Dr. in Techn. Nina Svanda
 • MSc. Land Arch./Arch. Darius Reznek
 • MSc. Eng.Arch.Monika Konrad - Predsedníčka poroty.
 • Ing. Štepánka Endrle

Závislí na vyhlasovateľovi: 

 • Ing. arch. Ondrej Horváth

Náhradníci poroty

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. arch. Filip Tittl, PhD.
 • MA Arch. ARB Igor Marko

Závislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. arch. Mária Dida

Experti

 • odborní zamestnanci Mestského úradu Trnava
 • predbežne externý odborník na mobilitu
 • predbežne externý odborník na ekológiu
 • predbežne externý odborník na hydrogeológiu
 • vlastníci pozemkov v riešenom území

Termíny a lehoty

 • Dátum úvodného zasadnutia poroty: 4. 5. 2023
 • Vyhlásenie súťaže: 26. 5. 2023
 • Lehota na predkladanie návrhu do 1. etapy: 22. 9. 2023, 15:00 hod.
 • Predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 1. etape: 2. až 3. 10. 2023
 • Predpokladaný termín vyrozumenia uchádzačov o výsledku 1. etapy: 27. 10. 2023
 • Lehota na predkladanie návrhu do 2. etapy: 1. 3. 2024, 15:00 hod.
 • Predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 2. etape: 18.až 22.3. 2024
 • Predpokladaný termín oznámenia výsledkov: 8. 4 . 2024
 • Predpokladaný termín zverejnenia návrhov: 22. 4. 2024
 • Predpokladaná lehota na vyplatenie režijných odmien: 22. 5. 2024

Ceny a odmeny v súťaži

1. cena: 60 000 € 

2. cena: 48 000 € 

3. cena: 36 000 €

Tým účastníkom 2. etapy, ktorým nebola pridelená jedna z cien, bude vyplatená odmena vo výške 28 000 € na účastníka. Počet postupujúcich účastníkov do 2. etapy je 3-5.

Hodnoty cien a odmien pre účastníkov spolu: 200 000 € bez DPH,
Predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služieb zadávanej v zmysle § 81 písm. h) ZVO: 600 000 € bez DPH.

Súťažné materiály a komunikácia

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/41725/summary

Komunikácia medzi vyhlasovateľmi a účastníkom sa uskutočňuje v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku výhradne elektronicky prostredníctvom elektronickej platformy = informačného systému Josephine.

Komunikácia v súťaži návrhov si vyžaduje registráciu v systéme JOSEPHINE a tiež identifikáciu a autentifikáciu účastníka. Podrobné pokyny k registrácii, identifikácii a autentifikácii účastníka sú uvedené na adrese:

https://store.proebiz.com/docs/josephine/sk/Manual_registracie_SK.pdf https://store.proebiz.com/docs/josephine/en/Participants_manual.pdf

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři