Novinky a názory / zprávy

Velkou mezinárodní soutěž na proměnu jezera Milada vyhrál švédský ateliér Mandaworks

Na konci června jsme se dozvěděli jméno vítěze mezinárodní urbanisticko-krajinářsko-architektonické soutěže týkající se nové koncepce rekultivačního jezera Milada, které bylo vytvořeno napuštěním uzavřeného uhelného dolu Chabařovice mezi městy Ústí nad Labem a Teplice. Rozsahem řešeného území se jedná o největší soutěž svého druhu u nás. První cenu získal návrh švédského ateliéru Mandaworks, druhé místo obsadil návrh česko-amerického konsorcia 4ct a CIVITAS a třetí cenu návrh německého ateliéru Rehwaldt Landscape Architects. Soutěž uspořádal státní podnik Palivový kombinát Ústí spolu s organizátorem soutěže plánovací kanceláří ONplan.

EARCH.CZ , 9. 7. 2021

„Do soutěže se přihlásily zkušené a prestižní společnosti se zajímavými referencemi, které vytvořily velmi kvalitní návrhy rozvíjející dané území ve všech potřebných směrech. Odborná porota velmi důkladně posoudila všechny zaslané návrhy a my pevně věříme, že po náročných a dlouhých diskusích bylo vybráno takové řešení, které přinese užitek mnoha dalším generacím“ řekl ředitel PKÚ, s.p. Walter Fiedler. Porota, ve které zasedali krajináři Klára Salzmann, Jitka Trevisan, urbanista Filip Tittl, architekt dánské BIG a ústecký rodák Jan Magasanik a odborníci na městské a strategické plánování Milota Sidorová, Ondřej Špaček a Miroslav Janovský a zástupci PKÚ, Ústeckého kraje a měst Ústí nad Labem, Chabařovice, Trmice, obce Řehlovice i ministerstva průmyslu a obchodu rozhodla o vítězi jednomyslně. 

Porotce přesvědčila promyšlená a srozumitelná celková koncepce respektující nově se vytvářející krajinu jezera Milada a jasně a logicky navržená území pro zástavbu, která navazují na okolní sídla a stávající vstupy do území. Toto uspořádání minimalizuje zátěž přírodní složky území, nevytěžuje neúnosně novou krajinu turismem a při tom bude snadné na dopravní obsluhu území. Porota ocenila i návrh architektonických intervencí v území, které mají potenciál dotvořit charakter území a vytvořit silnou značku jezera Milada.

Foto: eArch
1. cena, Mandaworks AB - situace. Zdroj: Palivový kombinát Ústí s.p. 

Vítězný návrh plně naplňuje a rozvíjí sdílenou vizi jezera Milada, na které se před vyhlášením soutěže v přípravní fází vedené plánovací kanceláře ONplan shodli zástupci všech měst, obcí i krajské samosprávy zájmového území jezera Milada. 

„Dosáhnout jednohlasné shody o vítězi soutěže by nebylo možné, pokud by se nám při přípravě podkladů soutěže nepodařilo spolu se všemi aktéry v území definovat široce sdílenou vizi rozvoje jezera Milada. V průběhu soutěže jsme se tak nemuseli vracet k otázce kam má území směřovat, ale hledali jsme nejlepší způsob, jak vytčené vize dosáhnout. Jsem přesvědčená, že to se podařilo“, uvedla za ONplan krajinářská architektka Karolína Koupalová.

1. cena, Mandaworks AB  - iniciační projekt – odpočívadlo v krajině. Zdroj: Palivový kombinát Ústí s.p. 

Vítězný tým popsal svůj soutěžní návrh jako živou krajinu založenou na třech hlavních principech, které posilují a rozvíjejí stávající hodnoty: živá příroda, oživené prostředí a životaschopná budoucnost. 

Martin Arfalk zakladatel švédského ateliéru Mandaworks uvedl: „Jsme velice potěšeni, že náš návrh získal 1. cenu, a že máme příležitost přispět k formování budoucí podoby této jedinečné krajiny. Území má za sebou již mnoho razantních proměn. Ve snaze vyvážit tuto historii jsme se rozhodli založit náš návrh na citlivém přístupu respektujícím a posilujícím stávající hodnoty. Zaměřili jsme se proto na strategie k posílení, kultivaci a rozkvětu stávající krajiny a rozvoji nových architektonických a krajinářských nástrojů, jak tuto oblast pro místní komunity a návštěvníky dále zatraktivnit. Těšíme se na další kroky procesu a práce na návrhu v úzké spolupráci a dialogu se správcem území PKÚ s.p., místními obyvateli a okolními samosprávami, ti všichni hrají zásadní roli při formování budoucnosti jezera Milada.“

1. cena, Mandaworks AB - vyhlídková věž. Zdroj: Palivový kombinát Ústí s.p. 

Mandaworks je mezinárodní designové studio působící na poli krajinné architektury, městského designu a strategického plánování. Hlavní kancelář, která byla založena v roce 2009, je umístěna ve švédském Stockholmu. Od té doby se studio rozrostlo o pobočky v kanadském Montrealu a v Šanghaji. V uplynulém roce zvítězil Mandaworks v několika urbanistických a krajinářských soutěžích v Holandsku, Číně, Kanadě či Švédsku. Ateliér se může prezentovat například projekty právě probíhající revitalizace hlavní městské třídy Avenue McGill v Montrealu; návrhem urbanistického a regulačního plánu významného území Kolkajen, v centru Stockholmu; či návrhem regulačního plánu pro novou čtvrť ve finském Tampere o rozloze 246 ha, ta klade důraz na industriální historii země, nové technologie a cirkulární ekonomiku. V roce 2018 získalo studio druhou cenu v soutěží na novou podobu Vítězného náměstí v Praze 6.

Soutěž na jezero Milada byla zahájena 8. června 2020. Žádosti o účast, jejichž součástí bylo i portfolio referenční prací podalo celkem 15 týmů, z nichž porota vybrala šest soutěžících. Ti předložili v prosinci 2020 své návrhy do 1. fáze soutěže. Z těchto návrhů porota vybrala tři, které postoupily do 2. fáze soutěže. Pro tyto tři návrhy porota formulovala doporučení k jejich dopracování, ale i otázky, na které chtěla ve 2. kole znát odpovědi. Nad hodnocením tří návrhů odevzdaných v 2. kole soutěže se porota sešla 20. – 21. května. Po dvoudenním jednání dospěla k jednohlasnému rozhodnutí o rozdělení 1., 2. a 3 ceny. Druhou cenu získal návrh, jehož autory jsou ateliéry 4ct, s.r.o. a CIVITAS, Inc. a třetí cenu návrh ateliéru Rehwaldt Landscape Architects. 

Foto: eArch
2. cena, 4ct, s.r.o. a CIVITAS, Inc. – věž východního portálu. Zdroj: Palivový kombinát Ústí s.p. 

PKÚ bude v nejbližší době jednat s vítězem soutěže o zpracování navazujících projektů a studií. Zásadní bude dopracování soutěžního návrhu do koncepční studie, která nastaví rámec pro další rozvoj celého území. Studie bude tvořena společně se zapojením zástupců okolních města a obcí i veřejnosti. PKÚ a vítěz soutěže budou dále jednat i o zpracování design manuálu území a přípravě projektové dokumentace pro vybrané architektonické intervence. 

Území kolem dnešního jezera Milada, které leží na pomezí Krušných hor a Českého středohoří, mezi městy Ústím nad Labem a Teplicemi, si v minulosti prošlo překotnými změnami. V polovině minulého století původně úrodná, intenzivně osídlená zemědělská krajina s řadou hlubinných dolů z velké části zanikla založením rozsáhlého hnědouhelného povrchového lomu. Zrušena byla řada vesnic, zpřetrhány byly krajinné vazby, ale i vztah lidí k místu, kde žili. Na konci století byla těžba ukončena a nastalo období rekultivace. Jejím výsledkem je jezero o ploše téměř 250 ha a navazující nová krajina o rozloze 870 ha. Dnes je rekultivované území navraceno zpět krajině a lidem, budovány jsou nové vazby. 

Foto: eArch
3. cena, Rehwaldt Landscape Architects – vyhlídková a lezecká věž. Zdroj: Palivový kombinát Ústí s.p. 

Palivový kombinát Ústí, státní podnik je právním pokračovatelem těžebních organizací, které se zabývaly těžbou energetických surovin v celé České republice. V roce 1991 bylo rozhodnuto o zastavení těžební činnosti státního podniku Palivový kombinát Ústí a došlo k transformaci činnosti na revitalizaci území zasažených těžbou. V současnosti realizuje státní podnik formou sanace a rekultivace likvidaci následků hornické činnosti v oblasti těžebního průmyslu a podílí se na komplexní revitalizaci a resocializaci krajiny dotčené těžební činností. Je správcem území jezera Milada jehož rekultivaci realizuje. 

ONplan je plánovací kancelář, které poskytuje komplexní řešení a služby v oblasti revitalizace a rozvoje měst a strategického plánování. Organizoval řadu urbanistických a krajinářských soutěží jako je Mezinárodní urbanistické soutěž Florenc 21, Praha Česká republika nebo Mezinárodní krajinářsko-architektonická soutěž Lety u Písku, památník romského holokaustu. 

Podrobné informace o soutěži a soutěžní návrhy jsou k dispozici zde

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 9. 7. 2021
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři