Události / architektonické soutěže

Město Příbor vyhlásilo studentskou soutěž

Soutěž pro studenty zahájilo město Příbor s tématem "Ideového architektonicko-urbanistického řešení prostoru ulic v centru města Příbora – ulice U Brány, Bonifáce Buska, Karla Čapka, Lidické a bývalé ulice Zámečnické v návaznosti na oživení náměstí Sigmunda Freuda".

EARCH.CZ , 23. 4. 2013

Úkolem řešitele je zpracování ideového architektonicko-urbanistického řešení prostoru ulic v centru města Příbora – jednotlivě ulice U brány, Bonifáce Buska, Karla Čapka, Lidické a bývalé ulice Zámečnické v návaznosti na oživení náměstí Sigmunda Freuda podle vymezeného území v předaných podkladech. Vyhlašovatel soutěže očekává kreativní řešení prostoru propojujícího historické centrum města a vytvoření živého prostoru lákajícího k navštívení města.

Přílohy zadání

1. Snímek katastrální mapy - ve formátu dwg

2. Výškopis – ve formátu pdf

3. Fotodokumentaci současného stavu

4. kopii Územního plánu Příbora – ve formátu pdf - možno stáhnout na webové adrese http://www.pribor.eu/tema/tema.phtml?id=9003&menu=4638

5. situace projektových záměrů města Příbora, tj. Revitalizace klášterních zahrad a Rekonstrukce kulturního domu, které přímo navazují na řešené území – ve formátu pdf

Tyto přílohy řešitelé obdrží po podání závazné přihlášky

Požadovaný rozsah a obsah soutěžního návrhu

1. Širší vztahy 1:5000 až 1:2000

2. Funkční členění ploch 1:2000 až 1:1000

3. Hlavní situace navrhovaného řešení 1:1000 až 1:500

4. Textová část

5. Vizualizace jednotlivých částí v potřebném rozsahu

 

Rozsah a obsah soutěžního návrhu musí být zpracován a předložen v takové podobě, ze které bude jednoznačně zřejmá ideová podstata návrhu.

Forma grafického a textového zpracování návrhu: 1x barevný tisk + digitálně na CD – jednotlivé výkresy ve formátu .pdf.

Účastníkům soutěže nevzniká nárok na úhradu přímých nákladů souvisejících s vypracováním ideového návrhu řešení soutěže.

Zadání soutěže s vymezením řešeného území je umístěno na adrese: http://www.pribor.eu/tema/tema.phtml?id=10088&menu=4639

Řešitelé obdrží po podání závazné přihlášky výše uvedené přílohy.

 

Vyhlašovatel soutěže upozorňuje, že se nejedná o architektonickou soutěž ve smyslu soutěže o návrh dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Termín soutěže

16.4.2013 – 31.7.2013

Způsob předání závazné přihlášky do soutěže

osobně převezme Renata Šablaturová, Městský úřad Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, kancelář č. 13a a potvrdí převzetí poštou doporučeně na adresu Městský úřad Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor e-mailem na adresu: sablaturova@pribor-mesto.cz

Termín podání závazné přihlášky do soutěže: 17.5.2013

Konečný závazný termín předání návrhů: 31.7.2013 do 17:00 hod.

Způsob předání návrhů

osobně převezme Renata Šablaturová, Městský úřad Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, kancelář č. 13a a potvrdí převzetí poštou doporučeně na adresu Městský úřad Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor

Hodnocení soutěže proběhne v období od 1.8.2013 do 31.8.2013

Složení hodnotící poroty

Za odbornou veřejnost:

Ing. arch. David Kotek Ing. arch. Zdeněk Tupý Ak. arch. Libor Sošťák

Zástupci města:

Ing. Milan Strakoš – starosta města Ing. Jaroslav Venzara – vedoucí Odboru rozvoje města MÚ Příbor

Kritéria hodnocení

1. splnění všech zadaných podmínek

2. architektonicko-urbanistická hodnota

3. originalita řešení

Vyhlášení výsledků bude zveřejněno na webových stránkách města Příbora a v Měsíčníku města Příbora, účastníci soutěže budou vyrozuměni osobně na kontaktní email uvedený v přihlášce.

Odměny v soutěži

1. cena: 25 000 Kč

2. cena: 20 000 Kč

3. cena: 15 000 Kč

Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo změny v udílených cenách na základě hodnocení úrovně odevzdaných soutěžních návrhů.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři